Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

Dokumenty

 

Strona Główna

 


  Statut Szkoły  PDF , Word

  • zawiera między innymi: cele i zadania Szkoły, prawa i obowiązki pracowników i uczniów, Wewnątrzszkolny System Oceniania, przepisy regulujące pracę Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego.

 Podstawowe przepisy i regulaminy dotyczące organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych - Word pdf

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją - ( Word, PDF )

 Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

  Kontrakt "Rodzice w Szkole"

  PSO - Przedmiotowe Systemy Oceniania, czyli zasady, jakie obowiązują przy ocenianiu uczniów, kryteria oceniania na poszczególne stopnie i in.

  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie - nasza Szkoła, jako jedna z nielicznych posiada ten certyfikat, realizuje zadania związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

   Raport Mierzenia Jakości Pracy Szkoły - rok szkolny 2004/05, 2005/06

  Druki przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy 1 w roku szkolnym  Word   pdf

 


 Program profilaktyki na lata 2010/2012

 Program wychowawczy na lata 2010/2012 , aneks do programu rok szk. 2011/12

 Zajęcia pozalekcyjne 2011/2012

Program wychowawczy szkoły na rok szk. 2013/2014

Program profilaktyki szkoły na rok szk. 2013/14 (Word  )

Programy profilaktyczne realizowane w roku szk.2013/214 (Word)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl