PSP nr 24 w Opolu

 

Rodzice w szkole

- Kontrakt-

 

     Pierwszymi i najważniejszymi towarzyszami podróży dziecka są Rodzice. To oni wskazują mu drogę i kierunek. My, Nauczyciele wspieramy Rodziców w ich wysiłkach wychowawczych. Z tej też przyczyny ważne jest, abyśmy towarzysząc dziecku zmierzali w tym samym kierunku. Stąd Kontrakt Szkolny zawierający prawa i obowiązki Rodziców oraz ustalający zasady wzajemnej współpracy.

Rada Pedagogiczna

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24

im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

 

„Nie jestem nauczycielem :

jedynie towarzyszem podróży,

którego zapytałeś o drogę.

Wskazałem naprzód - przed ciebie

ale i przed siebie.”

Słowa G. B. Shaw’a zawarte

w Misji PSP nr 24 w Opolu

 

I. Kontrakt „ Rodzice w szkole ” opracowano na podstawie :

- „ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ” ( Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).

- „ Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach Nieletnich ” ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ).

- „ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ” ( Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226 ).

- „ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ” ( Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 114 ).

- „ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ” ( Dz. U. z dnia 5 marca 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami ).

II. Przyjęto do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

- Uchwałą nr 6/06/07 Rady Pedagogicznej z dnia 20.03.2007 r.

- Uchwałą Prezydium Rady Rodziców z dnia 27.02.2007 r.

- Uchwałą Rady Szkoły z dnia 19.03.2007 r.

 

DZIAŁ I

PRAWA RODZICÓW

Rodzice uczniów PSP nr 24 mają prawo do:

1. Uznania ich prymatu jako „ pierwszych nauczycieli ” swoich dzieci.

2. Wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi, w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych.

3. Wspierania edukacji dziecka i jego wychowania w każdej z faz rozwoju.

4. Uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie zagadnień związanych z nauką dziecka, jego wychowaniem i zdrowiem.

5. Informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną.

6. Indywidualnych spotkań z nauczycielami w uzgodnionych obustronnie terminach.

7. Uzyskiwania pełnej, rzeczowej informacji o postępach dziecka, jego osiągnięciach oraz trudnościach w nauce i zachowaniu.

8. Otrzymywania informacji i wskazówek o sposobach rozwijania i usprawniania umiejętności dziecka w świetle uzyskanej oceny szkolnej,

9. Konsultowania z nauczycielami decyzji dotyczących edukacji dziecka.

10. Otrzymywania pełnej i jasnej informacji na temat dalszej „ kariery ” szkolnej dziecka.

11. Informacji dotyczącej dokumentów obowiązujących w szkole.

12. Dyskrecji i życzliwości podczas rozmów na temat swojego dziecka.

 

DZIAŁ II

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice uczniów PSP nr 24 mają obowiązek :

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

4. Sprawowania władzy rodzicielskiej tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

5. Troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

6. Poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom w celu wspierania ich w edukacji.

7. Zgłaszać się na konsultacje indywidualne w wyznaczonym czasie lub po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

8. Informowania szkoły o zaobserwowanych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.

9. Dopilnowywania dziecka, aby było przygotowane do lekcji, prac klasowych, miało odrobione zadanie domowe, przynosiło potrzebne pomoce.

10.Kontrolowania systematyczności uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne, na które wyrazili zgodę.

 

DZIAŁ III

POWINNOŚCI RODZICÓW

Mając na uwadze dobro dziecka i wsparcie szkoły w realizacji jej statutowych zadań rodzice powinni :

1. Wypełniać zalecenia szkoły związane ze specjalnymi specyficznymi potrzebami psychologiczno - pedagogicznymi ucznia.

2. Przekazywać szkole wszelkie informacje dotyczące ich dzieci i mające wpływ na funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym.

3. Uczestniczyć w spotkaniach na terenie szkoły, a w przypadku nieobecności na zebraniu, zapoznać się we własnym zakresie z omawianą tematyką i poczynionymi ustaleniami.

4. Dbać o dobry wizerunek szkoły.

5. Aktywnie włączać się do działań na rzecz szkoły.

6. Zapoznawać się z dokumentami regulującymi pracę szkoły.

7. Brać udział w planowaniu programów wychowawczych i innych dokumentów regulujących pracę szkoły.

8. Wyrażać zgodę na udział dziecka w zajęciach wyrównawczych, korekcyjnych, kołach zainteresowań.

9. Udzielać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

10. Brać udział w imprezach organizowanych przez szkołę.

 

DZIAŁ IV

Ustalenia ogólne :

1. Kontakty szkoły z rodzicami odbywają się poprzez konsultacje indywidualne, zebrania klasowe, rozmowy telefoniczne, listy, informacje w dzienniczkach i inne.

2. Spotkania klasowe są protokołowane przez wyznaczonych rodziców. Protokół przechowuje wychowawca.

3. Obecność rodziców na spotkaniach klasowych jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym.

4. Decyzje dotyczące zespołu klasowego, w których wymagana jest zgoda rodziców, podejmowane są poprzez głosowanie ( jawne lub tajne ) większością głosów obecnych osób ( 50% + 1 ).

5. Gdy głosy rozdzielone są po równo, przeważa głos wychowawcy. Podjęta decyzja obowiązuje wszystkich rodziców.

6. Kontrakt obowiązuje rodziców i nauczycieli uczących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu.

7. Ustalenia poczynione podczas konsultacji indywidualnych dotyczące istotnych spraw dziecka odnotowywane są w dokumentacji zespołu klasowego i podpisywane przez zainteresowanych rodziców i nauczyciela.

8. Konsultacje indywidualne i inne formy kontaktu z rodzicami odnotowuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym.

9. Kontrakt jest dokumentem otwartym, wszelkie zmiany wprowadzane są aneksem.

10. Kontrakt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.