WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 im. PRZYJAŹNI NARODÓW ŚWIATA W OPOLU

PODSTAWY PRAWNE

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów   w szkołach publicznych.

3.      Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2010/2011 opracowane przez CKE  i informacje z OKE Wrocław.

4.      Materiały informacyjne opracowane przez OKE we Wrocławiu  i przesyłane do szkół 2 razy w roku (w październiku i w marcu).

       I.      Postanowienia ogólne

1.      Sprawdzian w szóstej klasie odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu w terminie ustalonym przez CKE, zazwyczaj w pierwszym tygodniu kwietnia.

2.      Sprawdzian może przebiegać w obecności obserwatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

3.      Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów powołany przez OKE we Wrocławiu.

4.      Dyrektor szkoły, będący z urzędu przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zastępcę przewodniczącego oraz ustala  skład szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu.

5.      Nad prawidłowym  przebiegiem sprawdzianu czuwają w wyznaczonych salach zespoły nadzorujące, w skład których wchodzi co najmniej trzech nauczycieli: przewodniczący oraz dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.

6.      Składy zespołów ustala dyrektor szkoły. Ich liczba zależy od ilości sal egzaminacyjnych.

7.      W przypadku nagłej nieobecności członka komisji jego miejsce zajmuje nauczyciel znajdujący się na liście rezerwowej, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

8.      Sprawdzian piszą wszyscy uczniowie szóstych klas.

9.      Ze sprawdzianu zostają zwolnieni uczniowie- finaliści/laureaci olimpiad przedmiotowych lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych zgodnie z przepisami w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, których wykaz znajduje się w informatorze wydanym przez OKE we Wrocławiu. Na zaświadczeniu otrzymują oni najwyższy wynik.

10.  Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu albo przerwą sprawdzian, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora CKE.

11.  Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu nawet  w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku.

12.  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia przekazuje do dyrektora OKE udokumentowany wniosek o zwolnienie go z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

13.  Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

14.  Wynik egzaminu podany jest w postaci punktów (maksymalnie można ich zdobyć 40). Nie wpisuje się go na świadectwie i nie wpływa on na promocję ucznia.

15.  Czas trwania sprawdzianu wynosi 60 minut. Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli są takie zalecenia  poradni psychologiczno- pedagogicznej przedłuża się czas o 50%.

16.  Wyniki sprawdzianu, zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego zdającego przekazuje do szkoły OKE we Wrocławiu w terminie przez nią ustalonym, jednak nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

17.  Otrzymanie zaświadczenia kwituje uczeń (rodzice ucznia/prawni opiekunowie) w formie czytelnego podpisu i daty odbioru. Pokwitowanie, o którym mowa, pozostaje w dokumentacji szkoły.

18.   Zaświadczenia uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub nie odebrali zaświadczeń, Dyrektor Szkoły odsyła do OKE we Wrocławiu.

19.   Uczeń (rodzic ucznia/prawny opiekun) w przypadku zagubienia lub   zniszczenia zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu składa we Wrocławiu:

·         oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu zaświadczenia (z podaniem okoliczności),

·         dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto OKE we Wrocławiu.

20. Dyrektor Szkoły przesyła dokumenty, o których mowa wyżej, wraz z  prośbą o wystawienie duplikatu do OKE we Wrocławiu.

      21. OKE we Wrocławiu wystawia duplikat, przysyła go do szkoły i powiadamia o tym zainteresowane osoby.

      22. Duplikat musi być odebrany i potwierdzony w szkole.

23.  Wszyscy uczniowie klas szóstych oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo być zapoznani ze wszystkimi informacjami dotyczącymi sprawdzianu.

 

    II.      Harmonogram działań w szkole

1.       Do 15 września roku szkolnego

Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków sprawdzianu.

2.      Do 15 października roku szkolnego

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły o odpowiednie dostosowanie formy i warunków sprawdzianu.

Wniosek musi być udokumentowany odpowiednia opinią/ orzeczeniem uprawnionej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim.

Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.  Nie może być wydana wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.

3.      W terminie ustalonym przez OKE we Wrocławiu, nie później niż do 30 listopada

Pedagog szkolny sporządza wykaz uczniów korzystających z dostosowania warunków sprawdzianu do indywidualnych potrzeb oraz opracowuje informację o sposobie ich dostosowania.

Dyrektor szkoły przekazuje w formie elektronicznej dyrektorowi OKE listę uczniów przystępujących do sprawdzianu zawierającą:

imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu egzaminacyjnego, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym.

4.      Styczeń roku szkolnego-  dokładny termin ustala OKE we Wrocławiu

Weryfikowanie danych uczniów zgłoszonych na sprawdzian oraz rodzaj arkusza egzaminacyjnego przypisanego każdemu uczniowi i numer sali egzaminacyjnej.

5.      Luty roku szkolnego ( nie później niż na dwa miesiące przed sprawdzianem)

Dyrektor szkoły powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Stwierdza uprawnienia laureatów odpowiednich konkursów, które są podstawą do zwolnienia ucznia ze sprawdzianu (pkt I.9)

6.      Marzec roku szkolnego (nie później niż miesiąc przed sprawdzianem)

Dyrektor szkoły -przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (SZE) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu (ZN) oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

W terminie ustalonym przez OKE przewodniczący lub zastępca przeprowadza szkolenie SZE dotyczące przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu oraz zasad organizacji pracy szkoły w dniu sprawdzianu.

Najpóźniej na 7 dni przed sprawdzianem ponowne poinformowanie rodziców i uczniów klas szóstych o warunkach i przebiegu sprawdzianu.

7.      Kwiecień roku szkolnego

Na początku miesiąca przewodniczący i członkowie SZE przypominają uczniom przystępującym do sprawdzianu:

·         zasady przebiegu sprawdzianu,

·         prawa i obowiązki zdającego,

·         sposób kodowania, instrukcje z pierwszej strony zestawu.

Dyrektor Szkoły wystawia upoważnienia do odbioru zestawów egzaminacyjnych oraz  do dostępu zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych  w dniu sprawdzianu zastępcy SZE w razie jego nieobecności.

             Dzień przed sprawdzianem

             Przewodniczący SZE przygotowuje:

·         odpowiednią liczbę kodów kreskowych (po 2 dla ucznia),

·         dokumentację dotyczącą sprawdzianu,

·         odbiera od kuriera (lub upoważniony przez niego członek SZE), w obecności innego członka ZSE przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne oraz bezpieczne koperty, sprawdza kompletność  i poprawność materiałów, a następnie odpowiednio je zabezpiecza.

             Nadzoruje przygotowanie sal.

              Członkowie ZN przygotowują:

Dzień sprawdzianu (zazwyczaj pierwszy tydzień kwietnia)

8.00- rozpoczęcie pracy Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

8.30- zbiórka uczniów klas szóstych przed wyznaczonymi salami egzaminacyjnymi

9.00- rozdanie zestawów egzaminacyjnych- rozpoczęcie sprawdzianu

10.00 lub 10.30 (uczniowie korzystający z wydłużenia czasu o 50%)- zakończenie sprawdzianu

10.00- 12.00- przygotowanie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dla OKE we Wrocławiu zgodnie z instrukcją

12.00- 14.00- planowany przyjazd kuriera.

8.      Maj roku szkolnego

Początek maja (zgodnie z terminem ustalonym przez OKE)

Udostępnienie przez OKE danych uczniów zakwalifikowanych do sprawdzianu w terminie dodatkowym w celu dokonania ich weryfikacji.

Koniec maja (zgodnie z terminem ustalonym przez OKE)

Udostępnienie w formie elektronicznej w serwisie informacyjnym OKE (www.oke.wroc.pl) wyników uczniów, oddziałów i szkoły wg umiejętności na tle gminy i województwa (do wydruku).

9.      Czerwiec roku szkolnego

Początek czerwca (zgodnie z terminem ustalonym przez CKE)

Dodatkowy termin sprawdzianu.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej (klasyfikacyjnej lub plenarnej) dokonanie szczegółowej analizy wyników sprawdzianu i ustalenie wniosków do dalszej pracy.

Nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Przekazanie w terminie ustalonym przez OKE zaświadczeń dla uczniów o szczegółowych wynikach sprawdzianu, które wręcza się im wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Nie wydaje się zaświadczeń uczniom, którzy nie ukończyli szkoły- przystępują oni do sprawdzianu obowiązkowo w następnym roku szkolnym.

 III.      Obieg informacji

  1. Wychowawcy klas szóstych zapoznają uczniów i ich rodziców z:

a)     wewnątrzszkolnymi i zewnętrznymi (z CKE) procedurami organizowania i przeprowadzania sprawdzianu,

b)     informatorem dotyczącym organizacji sprawdzianu,

c)     przypominają o możliwym dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu, na czym ono polega, komu przysługuje, jakie są terminy dostarczenia wniosku wraz z opinią/ orzeczeniem/ zaświadczeniem lekarskim,

d)    zbierają wnioski wraz z opiniami od rodziców o dostosowanie formy i warunków sprawdzianu, które po 15 października przekazują pedagogowi szkolnemu.

  1. Pedagog szkolny w oparciu o wnioski i opinie/ orzeczenia/ zaświadczenia lekarskie przygotowuje informacje dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (imię i nazwisko, klasa, zalecenia poradni, rodzaj zestawu egzaminacyjnego) i przekazuje je przewodniczącemu SZE.

    Przygotowuje listy uczniów.

  1. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba, wyjazd) wychowawcy przekazują niezbędne informacje pocztą.

 IV.      Postępowanie z niejawnymi materiałami

1.      Za właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po sprawdzianie do OKE we Wrocławiu – odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i podpisuje w tej sprawie stosowne oświadczenie.

2.      W wyjątkowych losowych przypadkach czynności, o których mowa w pkt IV.1 niniejszej instrukcji wykonuje zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego upoważniony przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podpisuje oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z dowodem tożsamości) lub zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z pisemnym upoważnieniem i dowodem tożsamości) kwituje odbiór pakietów z zestawami egzaminacyjnymi.

4.      Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją dystrybutora, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego składa je w stanie nienaruszonym w szafie metalowej znajdującej się w Sali 36.

5.      Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia sprawdzianu.

6.      Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu sprawdzianu w sali egzaminacyjnej w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

7.      Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych każdemu obecnemu uczniowi i po zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych  i wadliwych zestawów odnotowuje się w protokole w uwagach o przebiegu sprawdzianu, który przekazuje się do okręgowej komisji wraz z niewykorzystanymi i wadliwymi zestawami.

8.      Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole oraz spakowanie i opisanie zgodnie  z zaleceniami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we  Wrocławiu .

9.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zapakowane, wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją oddaje kurierowi wyznaczonemu przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

10.   Osoba odbierająca wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się dowodem tożsamości upoważnieniem.

11.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkolnej dokumentacji  

      pozostawia następujące dokumenty:

·         protokoły przebiegu sprawdzianu z poszczególnych sal,

·         ewentualną decyzję o przerwaniu sprawdzianu                                 

·         unieważnieniu sprawdzianu,

·         zweryfikowane listy zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych,

·         zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu,

·         wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, którzy przerwali/którym przerwano sprawdzian,

·         protokoły przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej.

 

    V.      Organizacja i przebieg sprawdzianu

Organizacją sprawdzianu zajmuje się Szkolny Zespół Egzaminacyjny (SZE) w składzie:

- Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego,

- zastępca przewodniczącego SZE (wicedyrektor szkoły bądź jeden z nauczycieli),

- Zespół Nadzorujący (ZN) przebieg sprawdzianu: powołani nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu, nauczyciele oddelegowani ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu.           

W przypadku nieobecności członka zespołu nadzorującego, jego miejsce zajmuje nauczyciel z listy rezerwowej wyznaczony przez przewodniczącego SZE.

Sprawdzian jest organizowany i przeprowadzany ściśle według procedur ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które są załącznikiem do Wewnątrzszkolnych Procedur Przeprowadzania Sprawdzianu.

Określają one:

1.      Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu.

2.      Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

3.      Zgłaszanie uczniów do sprawdzianu.

4.      Dostosowanie warunków egzaminacyjnych i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

5.      Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

6.      Zadania zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu.

7.      Organizację i przebieg sprawdzianu.

8.      Informacje dla ucznia dotyczące przebiegu sprawdzianu.

9.      Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

10.  Wyniki sprawdzianu.

11.  Postępowanie w sytuacjach szczególnych.

Zawierają również wzory załączników m.in. protokołów przebiegu sprawdzianu.

 VI.      Ustalenia końcowe.

1.      W dniu sprawdzianu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla klas I- V.

2.      Nauczyciele uczestniczą w organizacji sprawdzianu:

- jako członkowie Zespołów Nadzorujących w naszej szkole,

- jako członkowie Zespołów Nadzorujących w Szkole Podstawowej nr 16 w Opolu,

- pełnią dyżury na terenie szkoły, aby nikt nie zakłócał przebiegu sprawdzianu.

3.      Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem.

4.      W dniu sprawdzianu zapewniona jest opieka medyczna. Sprawuje ją pielęgniarka szkolna.

 

Szczegółowe informacje n/t  przebiegu sprawdzianu, których nie zawarto w wewnątrzszkolnych procedurach, znajdują się w procedurach opracowanych przez CKE, które stanowią dokument nadrzędny.

 

Powyższa procedura stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu.

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.