Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563713, e-mail: psp24op@interia.pl

 

Strona Główna  | Dokumenty

 

RAPORT MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24

ROK SZKOLNY 2005/2006

 

Spis treści :

Charakterystyka szkoły.

Zakres przeprowadzonych badań i ich wyniki.

Silne i słabe strony szkoły.

Wnioski do dalszej pracy.

 

Ad.1

I CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Nazwa i imię szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Przyjaźni Narodów Świata

Numer szkoły 24

Imię i nazwisko dyrektora Anna Prokopowicz

ADRES

Ulica Gorzołki Nr 4 Kod pocztowy 45-627

Miejscowość Opole Telefon (077) 4563714

Gmina Opole Fax (077) 4563714

Powiat Opole e-mail psp24op@interia.pl

Województwo Opolskie www wodip.opole.pl/~sp24opole/

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Nazwa Miasto Opole

Adres Rynek - Ratusz

Sposób obsługi finansowej Jednostka budżetowa

Przewodniczący Rady Rodziców Maria Blacha

Przewodniczący Rady Szkoły Mirela Ulrich

Wizytator KO Bogumiła Krzaczkowska - Gęsiewicz

 

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Liczba oddziałów 16 Liczba sal lekcyjnych 16 Zmianowość 1

Liczba uczniów 354

Liczba nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne etaty ) 37,08

Personel pomocniczy ( w przeliczeniu na pełne etaty ) 22,75

 

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE, NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA

Dokonania :

1. Współpraca międzynarodowa ze szkołą w Bruntalu (realizacja wspólnych projektów, wizyty uczniów i nauczycieli ).

2. Certyfikat „ Szkoła Promująca Zdrowie ”.

3. Zorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze międzyszkolnym i międzynarodowym :

- III Międzyszkolne Spotkanie – Europejski Dzień Wiosny pod hasłem

„ W zdrowym ciele zdrowy duch ”,

- III Letnia Olimpiada Szkół Partnerskich ( Opole – Bruntal ),

- Zawody „ Mały Olimpijczyk ”,

- Zawody w „ Mini Piłce Ręcznej ”,

- II Międzyszkolna Peryferiada.

5. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych z zaangażowaniem społeczności lokalnej takich jak :

- Dzień Rodziny,

- Dzień Zdrowia,

- Festyn Szkolny,

- Podsumowanie projektu szkolnego „W Polsce żyjemy kraje Afryki poznać chcemy”.

6. Znaczące osiągnięcia sportowe np. :

- mistrzostwo drużynowe Opola w piłce ręcznej dziewcząt,

- mistrzostwo drużynowe dziewcząt w trójboju lekkoatletycznym w Opolu,

- III miejsce w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym miasta Opola.

7. Inne konkursy :

- I miejsce drużynowo w Turnieju BRD,

- III miejsce zespołowo w konkursie plastycznym „ Polska moja Ojczyzna ”,

- II miejsce indywidualnie w eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego,

- II miejsce w konkursie „ Twoje zdrowie w Twoich rękach ”,

- II miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Mały Omnibus ”.

8. Wyposażenie szkoły w nową pracownię komputerowąze środków unijnych.

9. Systematycznie podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w ramach doskonalenia zewnętrznego i WDN.

do góry

Ad. 2

II ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I ICH WYNIKI

1. Zakres badań.

W roku szkolnym 2005/2006 w ramach nadzoru pedagogicznego zbadano zagadnienia z wybranych działów i obszarów pracy szkoły. W danym standardzie koncentrowano się na wskaźnikach wynikających z planu rozwoju szkoły, analizy wyników mierzenia jakości w roku szkolnym 2004/2005 oraz wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości.

2. Wyniki badań.

Dział : Koncepcja pracy szkoły

Obszar : I.3. Promocja

Wskaźnik : Szkoła prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku

Celem badań było stwierdzenie stanu faktycznego promowania osiągnięć Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Opolu w środowisku w roku szkolnym 2005/2006. W poniższych poczynaniach oparto się o :

- dokumentację zespołu ds. promocji szkoły,

- ankietę.

Z dokumentacji zespołu wynika, ze w roku szkolnym 2005/2006 odbyły się następujące imprezy promujące szkołę :

Wydarzenia

Termin

Adresat

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2005 r.

Uczniowie, rodzice

Ślubowanie klas I

21.09.2005 r.

Uczniowie, rodzice

Dzień Rodziny

22.12.2005 r.

Uczniowie, rodzice

III Europejski Dzień Wiosny

Dzień Zdrowia

21.03.2006 r.

Uczniowie, środowisko

Dni Patrona Szkoły

maj 2006 r.

Uczniowie, rodzice, środowisko

Festyn szkolny

04.05.2006 r.

Uczniowie, rodzice, środowisko

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2006 r.

Uczniowie, rodzice

Inauguracja Roku Szkolnego

„ Bez ćpania i picia ”

28.09.2005 r.

 

Uczniowie

Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy dla klas I - III

16.03.2006 r.

 

Uczniowie PSP-24, PSP-1, PSP-16

Wyjście z przedstawieniem teatralnym do Domu Złotej Jesieni

09.01.2006 r.

06.03.2006 r.

Pensjonaci Domu Złotej Jesieni

Imprezy integracyjne :

ogniska ( 3a, 3b, 4a, 6a )

wycieczka rowerowa 4a; piknik w lesie 4a

rok szkolny

Uczniowie, rodzice

Współudział w przygotowaniu i uświetnianiu części Mszy Świętek

cały rok

 

Uczniowie, środowisko lokalne

Konkurs Wiedzy religijnej „ Żak ”

14.11.2005 r.

Uczniowie, środowisko

Konkurs piosenki „ Twoje zdrowie w Twoich rekach ”

17.10.2005 r.

Uczniowie, środowisko lokalne

Konkurs piosenki mikołajkowej

22.11.2005 r.

Uczniowie, środowisko

Konkurs matematyczny dla klas III

16.05.2006 r.

Uczniowie, środowisko lokalne

Konkurs ortograficzny dla klas III

05.04.2006 r.

Uczniowie, środowisko lokalne

Szkolny konkurs czytelniczy kl. I- III

24.04.2006 r.

Uczniowie, środowisko

Szkolny konkurs wiedzy „ Mały Omnibus ”

05.04.2006 r.

Uczniowie, środowisko

Dzień Matki – program artystyczny

25.05.2006 r.

Matki, uczniowie

„ Dni otwarte szkoły ”

27-28.02.2006 r.

Przedszkole nr 22 i 44

Kalendarz wspólnych imprez „ Szkół siostrzanych ” na rok szkolny 2005/2006 :

Europejski Dzień Wiosny – III

Święto szkoły PSP-24 – V

Dni Otwartych Drzwi – IV

Święto szkoły w gimnazjum – V

Festyn Bożonarodzeniowy w PG-2 – 14.XII

Dzień Rodziny w PSP-24 – przedstawienie przygotowane przez uczniów PG-2 – 22.XII

Spotkanie integracyjne „ Mecz na szczycie ” – XII, I

O większości przeprowadzonych w szkole imprez ukazały się wzmianki w mediach. Były to : NTO, Panorama Opolska, Gazeta Wyborcza, „ Beczka ”, Radio Opole, TV3 – ogółem 18 informacji.

Oprócz tego nasza szkoła posiada stronę internetową, na której głównie prezentowane są osiągnięcia i wydarzenia z życia placówki. Szkoła jest także promowana poprzez działalność Rady Rodziców. Gazetki szkolne np. „ Szkolne wieści ”, plakaty, ulotki informują środowisko o bieżących wydarzeniach i imprezach szkolnych.

Osiągnięcia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Opolu są dobrze promowane w środowisku. Należałoby jednak zachęcać rodziców do korzystania w większym stopniu z wiadomości umieszczonych na stronie internetowej szkoły.

Dział : Zarządzanie i organizacja

Obszar : II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli

Wskaźnik : Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest prowadzone zgodnie z programem rozwoju szkoły oraz potrzebami nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 przebiega zgodnie z potrzebami szkoły. Najczęściej wybierane formy doskonalenia to :

znajomość języków obcych ( j. angielski ) – 10 naucz.

doskonalenie metod nauczania i wychowania – 14 naucz.

ewaluacja i mierzenie jakości pracy własnej nauczycieli i pracy szkoły - 3 naucz.

promocja zdrowia, profilaktyka i umiejętności psychologiczno – pedagogiczne :

 • kształcenie umiejętności psychologicznych budowanie programu psychologicznego – 5 naucz.

 • Dział : Kształcenie

  Obszar : III.1. Programy nauczania

  Wskaźnik : Programy nauczania realizowane w szkole są dostosowane do potrzeb, możliwości i aspiracji uczniów

  Programy nauczania realizowane w szkole pochodzą :

  z listy dopuszczonych przez MENiS, z listy MENiS z autorskimi modyfikacjami oraz 1 program zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ( narzucony przez Referat Katechetyczny Kurii Biskupiej w Opolu ).

  Zatwierdzone programy nauczania pozwalają realizować zadania szkoły zapisane w „ Podstawie programowej kształcenia ogólnego …” w 100%.

  Podczas realizacji programów nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia : N – 100 %, R – 70 %, aż 17 % nie ma zdania.

  Treści nauczania wybranych przez nauczycieli programów są dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów : N – 100 %, R – 80 %, 13 % nie ma zdania.

  Programy nauczania są dostosowane do standardów wymagań egzaminacyjnych : N – 96 %.

  Motywem wyboru programów nauczania przez nauczycieli było : ich dobre opracowanie pod kątem metodycznym – 23 N co stanowi 85 %, kontynuacja z lat poprzednich – 17 N co stanowi 65 %.

  Programy uwzględniają aspiracje uczniów : N – 92 %, U – 82 %.

  Realizowane programy spełniają oczekiwania : N – 96 %, R – 91 %, 8 % nie ma zdania.

  Zdaniem rodziców, oferta edukacyjna szkoły umożliwia przygotowanie ich dziecka do sprawdzianu kompetencji w 100 %. Uczniowie, poziom swojego przygotowania do sprawdzianu oceniają na 89 %.

  N – nauczyciele

  R – rodzice

  U – uczniowie

  Dział : Kształcenie

  Obszar : III.3. Przebieg procesu kształcenia

  Wskaźnik : Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami nauczania

  Na podstawie sprawozdań liderów zespołów przedmiotowych stwierdzić można, że treści kształcenia realizowane są zgodnie z przyjętym planem. Drobne zmiany, których dokonywali nauczyciele wynikały z potrzeb uczniów, napływem konkursów zewnętrznych wcześniej nie planowanych. Niewielkie przesunięcia stąd wynikające nie miały wpływu na realizację całego planu. Dokonywano korekt pozwalających zrealizować wszystkie treści zawarte w podstawie programowej.

  Jedynie w nauczaniu indywidualnym nie zostały zrealizowane wszystkie treści. Powodem tego były częste nieobecności uczniów na zajęciach lub zawieszenie planowanych zajęć z powodu udziału nauczycieli uczących w imprezach ogólnoszkolnych lub klasowych.

  Dział : Kształcenie

  Obszar : III.3. Przebieg procesu kształcenia

  Wskaźnik : Wymagania edukacyjne wobec uczniów są precyzyjnie określone i dostosowane do ich indywidualnych możliwości i predyspozycji (dot. uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych)

  Wszyscy uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym mieli dostosowane wymagania do ich predyspozycji i możliwości.

  Wszyscy uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, których rodzice przekazali szkole opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej posiadali dostosowanie wymagań edukacyjnych do ich możliwości i potrzeb.

  Dział : Kształcenie

  Obszar : III.3. Przebieg procesu kształcenia

  Wskaźnik : Uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne oraz formy i sposoby oceniania ustalone przez nauczycieli

  Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika że :

  Nauczyciele poinformowali rodziców i uczniów czego będą wymagali z poszczególnych przedmiotów.

  Szkoła zapewnia dostęp do dokumentu WSO.

  Z WSO zapoznali rodziców wychowawcy klas, dyrektor, jeden rodzic zapoznał się samodzielnie.

  Rodzice zostali zapoznani z kryteriami oceny z zachowania ucznia.

  Zdaniem rodziców przyjęte przez szkołę zasady oceniania nie zawsze pozwalają na obiektywne i sprawiedliwe ocenianie.

  Rodzice uważają, że ich dziecko jest oceniane systematycznie.

  Zdaniem rodziców dziecko ma możliwość poprawiania swoich ocen.

  Rodzice są na bieżąco i rzetelnie informowani o wynikach i postępach dziecka.

  Uczniowie naszej szkoły znają zasady WSO – 50 uczniów ( 100 % ).

   

  Z zasadami WSO zostali zapoznani przez :

                  - wychowawcę – 47 uczniów ( 94 % ),

  - innego nauczyciela – 12 uczniów ( 24 % ),

  - pedagoga szkolnego – 6 uczniów ( 12 % ),

  - kogoś innego, w tym księdza – 7 uczniów ( 14 % ),

  - samodzielnie – 4 uczniów ( 8 % ).

  Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dostępny wg uczniów :

  - w bibliotece – 14 uczniów ( 28 % ),

  - u wychowawcy – 26 uczniów ( 52 % ),

  - u każdego nauczyciela – 26 uczniów ( 52 % ),

  - na korytarzach i w zeszytach – 10 uczniów ( 20 % ),

  - „ nie wiem ” – 4 uczniów ( 8 % ).

  Uczniowie uważają, że można pomóc innym w uzupełnianiu wiedzy dotyczącej WSO w następujący sposób :

  - częste przypominanie i powtarzanie zasad WSO,

  - udostępnianie ksero każdemu uczniowi,

  - zorganizowanie dodatkowych zajęć, celem wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień,

  - omawianie zagadnień WSO na lekcjach wychowawczych,

  - umieszczenie dokumentu WSO na gazetkach klasowych w każdej sali lekcyjnej.

  Uczniowie naszej szkoły uważają, że system oceniania jest przestrzegany przez :

  - wszystkich nauczycieli – 34 uczniów ( 68 % ),

  - większość nauczycieli – 15 uczniów ( 30 % ),

  - niektórych nauczycieli – 1 uczeń ( 2 % ).

  Dział : Kształcenie

  Obszar : III.4. Efekty kształcenia

  Wskaźnik : Realizacja programów nauczania zapewnia uczniom spełnianie standardów wymagań edukacyjnych

  W/w wskaźnik był jednym z elementów analizy wyników sprawdzianu kompetencji pt. „ Pszczoły i miody ”, której dokonano na radzie pedagogicznej w dniu 21.06.br. Stwierdzono, że realizacja programów nauczania przebiegała prawidłowo i stworzyła uczniom możliwości spełnienia standardów egzaminacyjnych oraz sformułowano wnioski do dalszego doskonalenia pracy w w/w zakresie.

  Dział : Kształcenie

  Obszar : III.4. Efekty kształcenia

  Wskaźnik : Szkoła przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia

  W zespołach przedmiotowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Opolu przeprowadzono analizę wyników sprawdzianu „ na wejściu ” w klasach pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu. Osiągnięte wyniki porównano z ocenami końcoworocznymi z poszczególnych przedmiotów.

  W zespołach przedmiotowych szkół siostrzanych omówiono wyniki sprawdzianu „ na wejściu ” w klasach pierwszych gimnazjum.

  Przeprowadzono wśród uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu ( absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Opolu ) ankietę, badającą przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.

  Porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 w Opolu w sprawdzianach „ na wejściu ” z ich ocenami końcoworocznymi w klasie szóstej, pozwala stwierdzić, że szkoła dobrze przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia ( załącznik nr 1, 2 ). Opinię tę potwierdzają nauczyciele Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu.

  W kilku przypadkach pojawiły się wyraźne rozbieżności, które mogą być wynikiem trudnej aklimatyzacji w nowym środowisku. Byli to uczniowie, którzy jako przyczyny trudnego przejścia do gimnazjum, podawali :

  - przywiązanie do „ starej ” klasy, szkoły, nauczycieli,

  - nowych kolegów, nauczycieli i środowisko.

  Porównanie średniej ocen z I semestru I klasy gimnazjum oraz końcoworocznych w klasie VI, wskazuje, ze wartości te są do siebie zbliżone.

  Dział : Wychowanie i opieka

  Obszar : IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

  Wskaźnik : Uczniowie uczą się planowania własnej przyszłości

  Prawie we wszystkich klasach zagadnienia planowania przyszłości były poruszane. W klasach : IV – 4 tematy, V – 7 tematów, VI – 7 tematów.

  W klasach III uczeniem się planowania własnej przyszłości zajmowano się na zajęciach edukacyjnych np. Dzień Dziecka – „ Kim chciałbym być ? ” lub przy okazji realizacji danego tematu : praca ludzi w różnych zawodach. Wskazywany był również uczniom sens nauki jako ważny element w planowaniu przyszłości. Najczęściej tematy o planowaniu przyszłości poruszane były na godzinach wychowawczych, języku polskim oraz historii i języku niemieckim.

  Wyniki sprawdzianów kompetencji

  1) Sprawdzian zewnętrzny :

  Oddziały : 6a – 27,1

  6b – 28,8

  6c – 28,3

  Szkoła : 28,1

  W rankingu szkół miasta Opola nastąpił wzrost o 7 pozycji w stosunku do roku szkolnego 2005/2006.

  Na radzie pedagogicznej dokonano wnikliwej analizy tegorocznych wyników sprawdzianu i sformułowano następujące wnioski :

  Nauczyciele j. polskiego klas VI przeprowadzą sprawdzian umiejętności rozpoznawania środków artystycznych ( odp. nauczyciele j. polskiego, termin : I semestr 2006/2007 ).

  Podczas sprawdzania prac pisemnych należy zwracać uwagę na układ graficzny zapisów ( odp. wszyscy nauczyciele ).

  Przeprowadzić w każdej klasie sprawdzian sprawdzający standard 5.3 ( odp. nauczyciele nauczania zintegrowanego, przyrody, matematyki, historii – przez cały rok ).

  Podczas zastępstw za nieobecnych nauczycieli organizować zajęcia z wykorzystaniem testów sprawdzających standardy edukacyjne ( odp. nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych – cały rok ).

  Kontynuować prowadzenie zeszytów lektur w kl. I – VI ( odp. nauczyciele kształcenia zintegrowanego i j. polskiego – cały rok ).

  Zaplanować w systemie szkolnego doskonalenia działanie związane z motywowaniem uczniów do uczenia się ( odp. zespół WDN – IX 2006 ).

  W bieżących testach i sprawdzianach uwzględniać zadania odpowiadające standardom egzaminacyjnym ( odp. wszyscy nauczyciele – cały rok ).

  2) Sprawdziany wewnętrzne :

  Przeprowadzono sprawdziany kompetencji w n/w oddziałach :

  Klasy IV

  Średni wynik 67 % w tym : 29,2p./43p.

  Czytanie – 70,5 % 7p./10p.

  Pisanie – 66 % 7,9p./12p.

  Rozumowanie – 70 % 4,9p./7p.

  Wykorzystywanie wiedzy – 64 % 9p./14p.

  Klasy I - Test „ Na wejściu ”

  Średnia Ib 33,7 p./46 p. 73,3%

  Średnia Ia 32,6 p./46 p. 70,9%

  Średnia w szkole 33,2 p./46p. ( 72 % )

  Wg przyjętych poziomów 1-6 wynik mieści się w górnej granicy poziomu IV.

  Klasy V – sprawdzian „ Dom ”

  Średni wynik – 25,3p./40p. 63,3%

  Czytanie – 7,6p./10p. 75,9 %

  Pisanie – 8,4p./12p. 70,3 %

  Rozumowanie – 2,1p./6p. 35,7 %

  Korzystanie z informacji - 1p./1p. 100 %

  Wykorzystywanie wiedzy - 7,6p./11p. 69,3 %

  „ Biblioteka ”

  Średni wynik – 25,5p./40p. 63,8 %

  Czytanie – 8,3p./11p. 75,7 %

  Pisanie – 4,6p./10p. 45,7 %

  Rozumowanie – 3,7p./6p. 62,2 %

  Korzystanie z informacji - 1,97p./2p 98,4 %

  Wykorzystywanie wiedzy - 7,3p./11p. 66 %

  Klasy VI – sprawdzian „ Przed telewizorem ”

  Średnia szkoły - 27,4p./40p. 68,5 %

  Pisanie – 8,2p./12p. 68,3 %

  Czytanie – 7,44p./10p. 74,4 %

  Rozumowanie – 5,6p./8p. 70 %

  Korzystanie z informacji – 1,7p./2p. 85 %

  Wykorzystywanie wiedzy – 4,63p./8p. 57,9 %

  „ Wspólne planowanie ” „ W wodzie ”

  Średnia szkoły - 27,6p./40p. 69 % 30,3 p./40p. 75,8 %

  Pisanie – 9,2p./13p. 70,8 % 6,7p./10p. 67 %

  Czytanie – 4,6p./6p. 76,7 % 8,5p./10p. 84,5 %

  Rozumowanie – 7p./10p. 70 % 6,2p./8p. 77,3 %

  Korzystanie z informacji – 1,6p./2p. 80 % 3,1p./4p. 77,3 %

  Wykorzystywanie wiedzy – 5,2p./9p. 57,8 % 6,2p./8p. 77 %

  Klasy III - Test kompetencji na zakończenie zintegrowanej edukacji

  wczesnoszkolnej

  Średni wynik – 68,5p./78p. 87,8 %

  Czytanie – 2,95p./3p. 98,4 %

  Pisanie – 22,9p./25p. 91,5 %

  Rozumowanie – 10,6p./13p. 81,9 %

  Wykorzystywanie wiedzy – 32,5p./37p. 87,9 %

  Po przeprowadzeniu poszczególnych sprawdzianów kompetencji, sprawdzeniu prac oraz opracowaniu wyników przekazywano je wychowawcom klas, nauczycielom uczącym w poszczególnych klasach celem dokonania analizy wyników i wyciagnięcia wniosków do dalszej pracy z uczniami.

  Po sprawdzianie „ Dom ” przedstawiciele zespołu zorganizowali zebranie z rodzicami uczniów klas V, podczas którego omówiono wyniki sprawdzianu oraz udzielono bogatych wskazówek na temat, jak pomóc dziecku w dobrym przygotowaniu do sprawdzianu kompetencji.

  Członkowie zespołu ( jednocześnie wychowawcy klas VIa i VIb ) omówili wyniki sprawdzianu na zebraniu z rodzicami. Zapoznano z wnioskami do dalszej pracy.

  Po ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji wychowawcy przeprowadzili ankietę wśród uczniów klas VI. Opracowano wyniki ankiety.

  Dokonano prezentacji wyników sprawdzianu na gazetce szkolnej. Wychowawcy klas VI indywidualnie zapoznali uczniów i rodziców z wynikami sprawdzianu.

  do góry

  Ad. 3

  III SILNE I SŁABE STRONY SZKOŁY

  SILNE STRONY

  Programy i plany nauczania są dobrze dobrane i umożliwiają uczniom realizację standardów wymagań na sprawdzianie kompetencji.

  Rodzice pozytywnie oceniają ofertę edukacyjną szkoły i indywidualne traktowanie uczniów.

  Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia.

  Uczniowie bardzo chętnie i licznie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w tym sportowych.

  Nauczyciele często stosują aktywizujące metody nauczania i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

  Wzrasta liczba rodziców aktywnie współpracujących ze szkołą.

  Wzrost czytelnictwa wśród uczniów.

  Dobre relacje w stosunkach nauczyciel – uczeń.

  Wzrost świadomości uczniów w zakresie troski o zdrowie.

  Wrażliwość uczniów na krzywdę innych.

  Dbałość o przestrzeganie praw ucznia.

  Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

  Duża troska o bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

  Bardzo dobra baza komputerowa.

  SŁABE STRONY

  Nie wszyscy uczniowie i rodzice dobrze znają WSO.

  Występują sytuacje utrudniające pracę zespołową np. : nieterminowe lub niedokładne przygotowanie materiałów przez niektórych członków rady pedagogicznej.

  Trudności z realizacją celów i treści programowych wśród uczniów objętych nauczaniem indywidualnym ( powód absencja chorobowa uczniów ).

  Zbyt mała na stronie internetowej szkoły promocja działań podejmowanych w klasach IV – VI.

  do góry

  Ad. 4

  IV WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

  W zadaniach zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2006/2007 uwzględnić zagadnienia dotyczące ewaluacji i mierzenia jakości pracy własnej ( odp. liderzy zespołów, termin - I semestr ).

  Opracować 3 - letni plan realizacji ścieżek edukacyjnych ( odp. zespoły klasowe klas IV, termin – listopad ).

  W zespołach klasowych opracować na rok szkolny 2006/2007 plan działań zmierzający do rozwijania zainteresowań uczniów ( odp. wychowawcy klas, termin – 15.X ).

  Temat bezpieczeństwa dzieci omówić na jednym z zebrań z rodzicami ( odp. wychowawcy klas, termin – I semestr ).

  Poprawić organizację i jakość pełnionych dyżurów nauczycielskich ( odp. v-ce dyr., inspektor BHP, osoby pełniące dyżury, termin – cały rok szkolny ).

  Udoskonalić sposób informowania uczniów i rodziców o WSO ( np. gazetka dla uczniów i rodziców, strona internetowa szkoły , odp. M. Zaraś, A. Matukin – Pakuszyńska, J. Wołk, A. Kochanowska, A. Oleszczuk – Biernacka, A. Grzesik ).

  Propagować wśród rodziców oferty kursów i szkoleń przeznaczonych dla nich, w tym dotyczące sposobów efektywnego uczenia się ( odp. opiekun gazetki dla rodziców i p. J. Hołda, termin – cały rok szkolny ).

  Propagowanie czytelnictwa poprzez zorganizowanie wypożyczania książek ( odp. wychowawcy klas I – III, termin – raz w miesiącu ).

  Zaplanować i zrealizować zajęcia dotyczące planowania własnej przyszłości przez uczniów ( odp. wychowawcy klas I – VI, pedagog i psycholog szkolny, termin – min. raz w semestrze ).

  Organizatorzy uroczystości, imprez, konkursów i innych wydarzeń w życiu szkoły obowiązkowo przekazują informację do umieszczenia na stronie internetowej szkoły ( odp. wychowawcy klas I – VI, pedagog i psycholog szkolny, termin – cały rok ).

  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej szkoły przygotują na podstawie dokumentacji szkolnej harmonogram imprez, uroczystości itp., o których informacje powinny być zamieszczone na powyższej stronie ( odp. A. Oleszczuk – Biernacka, Z. Kurek, A. Kochanowska, termin – IX ).

  Na wywiadówkach przypomnieć rodzicom adres strony internetowej szkoły ( odp. wychowawcy klas, termin – IX, I ).

  do góry

    

    Agata, e-mail: stronapsp24@wp.pl