Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563713, e-mail: psp24op@interia.pl

 

Strona Główna  | Dokumenty rok szk.05/06, rok szk. 06/07

 

RAPORT MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24

 ROK SZKOLNY 2004/2005

SPIS TREŚCI

1.     Zakres przeprowadzonych badań.

2.     Charakterystyka szkoły.

3.     Główne wyniki mierzenia jakości pracy szkoły.

4.     Wnioski : silne i słabe strony szkoły.

 

1.  ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

 

W ramach mierzenia jakości w szkole przeprowadzono następujące działania :

 

1.     Dnia 30.11. 2005 r. odbyła się rada pedagogiczna. Nauczyciele zostali zapoznani z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym z dnia 23 kwietnia 2004 r. Poznali standardy, wskaźniki, narzędzia mierzenia jakości. Omówiono procedurę mierzenia jakości. Przedstawiono i przedyskutowano pięcioletni i roczny plan rozwoju szkoły. Omówiono plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolnym 2004/2005. 

2.     Wyznaczono obszary, standardy i wskaźniki podlegające mierzeniu w bieżącym roku szkolnym oraz powołano zespoły do mierzenia jakości.

3.     Ustalono narzędzia pomiaru, a po zakończeniu procedury mierzenia opracowano wnioski.

4.     Przygotowano harmonogram hospitacji i zagadnienia hospitacyjne, opracowano wnioski pohospitacyjne.

5.     Dokonano analizy wyników sprawdzianu kompetencji i opracowano wnioski.

6.     Monitorowano realizacje programów naprawczych na rok szkolny 2004/2005.

7.     W ramach mierzenia jakości przeprowadzono bieżące przeglądy szkoły pod kątem bezpieczeństwa uczniów, higieny i estetyki pomieszczeń.

8.     Po analizie wniosków przygotowano programy naprawcze na rok szkolny 2005/2006.

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

Nazwa i imię szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa

                                  im. Przyjaźni Narodów Świata

Numer szkoły 24

Imię i nazwisko dyrektora Anna Prokopowicz

                                                        ADRES

Ulica Gorzołki                                    Nr 4                       Kod pocztowy 45-627

 

Miejscowość     Opole                     Telefon (077) 4563714

Gmina               Opole                      Fax       (077) 4563714

Powiat               Opole                     E-mail    psp24op@interia.pl

Województwo   Opolskie                WWW   republika.pl/kz24opole/   

 

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Nazwa Miasto Opole

Adres  Rynek - Ratusz

Sposób obsługi finansowej           Jednostka budżetowa

Przewodniczący Rady Rodziców  Radosław Skibiński

Przewodniczący Rady Szkoły       Mirela Ulrich

Wizytator KO                                Bożena Besz

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

Liczba oddziałów 17         Liczba sal lekcyjnych 16           Zmianowość 0,94

 

Liczba uczniów 383

Liczba nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne etaty )     40,81

Personel pomocniczy ( w przeliczeniu na pełne etaty ) 22,75

 

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE, NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA

 

Dokonania :

1.     Realizacja programu Socrates – Comenius pn. 541 – pięć szkół pracuje dla rozwoju kreatywności uczniów.

2.     Współpraca międzynarodowa ze szkołą w Bruntalu ( realizacja wspólnych projektów, wizyty uczniów i nauczycieli ).

3.     Otrzymanie certyfikatu „ Szkoły Promującej Zdrowie ”.

4.     Zorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze międzyszkolnym           i międzynarodowym :

- II Międzyszkolne Spotkanie – Europejski Dzień Wiosny pod hasłem

   „   Od wojny do pokoju – wspólna Europa w walce z faszyzmem ”.

- II Letnia Olimpiada Szkół Partnerskich.

- Podsumowanie miejskie międzyszkolnej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy

  Umysł – 2005 ”.

- Mała Olimpiada – Turniej Gier i Zabaw.

- I Międzyszkolna Peryferiada.

     5.  Zawody sportowe organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24

          we współpracy z MOS :

          - mini koszykówka,

          - halowa piłka nożna,

          - mini piłka ręczna.

     6.  Zajęcie  przez  szkolny  zespół  regionalny  „ Jagielniki ”  I  miejsca w IV

          edycji konkursu „ Twoje zdrowie w Twoich rękach ”.

     7.  Zajęcie  przez  uczennicę  S. Waluś  I  miejsca  w  konkursie plastycznym

          „ Polska – moja ojczyzna ” ( org. MDK w Opolu ).

8.  Udział   szkoły   w  42  międzyszkolnych   konkursach   przedmiotowych

     i zainteresowań.

9. Zajęcie II miejsca w sportowej rywalizacji szkół miasta Opola.

10. Przyznanie  nagrody  Prezydenta  Miasta  Opola  dyrektorowi  szkoły

      i p. E. Szarek nauczycielce wf.

11. Wymiana  częściowa  drzwi,  okien  –  poprawa  estetyki  budynku

      Szkolnego, oszczędność ciepła.

12. Komputeryzacja pokojów nauczycielskich.

 

 

3. GŁÓWNE WYNIKI MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

I.1. Zarządzanie strategiczne

1.     W szkole opracowany został pięcioletni program rozwoju uwzględniający wyniki poprzedniego mierzenia jakości pracy, a zwłaszcza słabe strony szkoły. Najważniejsze cele to : poprawa wyników sprawdzianów końcowych, udoskonalenie planowania, realizowania, analizowania i oceny efektywności procesu kształcenia, nasilenie w procesie wychowawczym działań związanych  z kształtowaniem umiejętności planowania własnej przyszłości przez uczniów, doskonalenie przez nauczycieli umiejętności w zakresie ewaluacji i mierzenia jakości pracy własnej, dalsza komputeryzacja szkoły.

2.     Szkoła ma opracowane plany i harmonogramy. Dotyczą one nadzoru, hospitacji i hospitacji diagnozujących, posiedzeń rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, imprez szkolnych, konkursów. Plany przygotowuje zespół nauczycieli, a zatwierdza rada pedagogiczna.

3.     Nauczyciele i rodzice zapoznali się z programem rozwoju i zapisanymi  w nim głównymi celami. Dwa razy  w roku odbywa się plenarne spotkanie nauczycieli poświęcone omówieniu stopnia realizacji programu rozwoju szkoły. Na zakończenie roku szkolnego rodzice otrzymują roczny raport z działalności szkoły, uzyskanych efektów i wykonania działań zapisanych w programie rozwoju na dany rok szkolny.

 

I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

1.     W szkole opracowano organizację wewnątrzszkolnego mierzenia jakości jej pracy. Przygotowane zostały narzędzia : arkusz diagnostyczny, ankiety, arkusze hospitacji i hospitacji diagnozujących. Ustalona została procedura mierzenia jakości, w tym częstotliwość prowadzenia ewaluacji, wskaźniki podlegające monitorowaniu itp.

2.     Odbyło się szkolenie rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele poznali zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole. Powołane zostały zespoły, które uczestniczą w przeprowadzaniu procedury mierzenia jakości.

3.     Zespół ds. osiągnięć edukacyjnych uczniów analizuje osiągnięcia uczniów m.in. poprzez analizę wyników sprawdzianów próbnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz sprawdzianów przeprowadzonych w kl. III, a także na wejściu do gimnazjum ( współpraca z Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Opolu ). Wewnętrzne mierzenie jakości odbywa się zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2004/05 mierzenie jakości dotyczyło wybranych obszarów, standardów i wskaźników omówionych w dalszej części raportu. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są omawiane na radzie pedagogicznej oraz na spotkaniu z radą rodziców. Określone są słabe i mocne strony szkoły.   

 

I.3. Promocja szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 promuje swoje osiągnięcia. Wydano folder szkoły w j. polskim i angielskim. Szkoła posiada swoja stronę w internecie. Imprezy szkolne są otwarte dla środowiska lokalnego, a o ich organizacji  każdorazowo informowane są media. W szkole gromadzone są wycinki prasowe dotyczące osiągnięć placówki. Na gazetkach i wystawkach okolicznościowych prezentowany jest aktualny dorobek szkoły.

 

II. ZARZĄDZANIE I ORGANZIACJA

 

II.1. Nauczyciele 

         Na podstawie przeprowadzonych hospitacji kontrolno – oceniających, doradczo – doskonalących i diagnozujących stwierdzono, że nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Opracowano czytelne zasady polityki kadrowej. Należy nadal pracować nad doskonaleniem pracy w zespołach nauczycielskich ( równomierny przydział zadań członkom zespołów, wspólne poszukiwanie rozwiązań rzetelna analizą realizacji zadań zespołu ) oraz opracować zgodnie z nowymi zadaniami kryteria oceny pracy nauczycieli.

 

II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli

         Dostosowano plan doskonalenia zawodowego do 5-letniego programu rozwoju szkoły. Zgodnie z harmonogramem i potrzebami prowadzone były rady pedagogiczne szkoleniowe. Odbyło się 5 takich rad. W szkole 8 nauczycieli realizuje autorskie programy nauczania.

         Dokonano oceny dorobku zawodowego 5 nauczycieli ( 4 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 na stopień nauczyciela mianowanego ).

       Nie znowelizowano systemu opieki nad nauczycielem rozpoczynającym pracę  w szkole, gdyż takiego nauczyciela nie ma aktualnie w placówce.

       Dokonano oceny pracy zawodowej 1 nauczyciela. Nagrody dyrektora szkoły otrzymało 9 osób. Nagrodę Prezydenta Miasta Opola 2 osoby ( w tym dyrektor szkoły ).

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele ukończyli n/w formy doskonalenia :    

W szkole – jest 44 nauczycieli.

Stosunek liczby uczniów do liczby zatrudnionych = 383:70 = 5:1

Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli = 383:44 = 8:1

 

Kwalifikacje nauczycieli

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE             Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

 

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE            

 BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

INNE

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

43

 

97,7

 

-

 

 

-

 

1

 

2,3

 

Staż nauczycieli

 

 

DO 5 LAT

 

 

 

6 - 10 LAT

 

11 - 15 LAT

 

16 - 20 LAT

 

> 20 LAT

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

3

 

6,8

 

3

 

 

6,8

 

7

 

16,00

 

9

 

20,40

 

22

 

50

 

Stopnie awansu zawodowego

 

 

STAŻYŚCI

 

 

KONTRAKTOWI

 

MIANOWANI

 

DYPLOMOWANI

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

1

 

2,3

 

5

 

 

11,3

 

29

 

65,9

 

9

 

20,5

 

II.3. Kierowanie szkołą, obieg informacji

Zbadano realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Stwierdzono, że ewidencja spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na bieżąco prowadzona jest przez pedagoga szkolnego kontrola realizacji obowiązku szkolnego i w razie  potrzeby wdrażane jest postępowanie związane  z egzekwowaniem tego obowiązku.

 

III. KSZTAŁCENIE

 

III.2. Organizacja procesu kształcenia.

         Plany nauczania realizowane w szkole zgodne są z obowiązującymi przepisami.W zespołach przedmiotowych dokonano analizy planów nauczania pod kątem zapewnienia realizacji programów nauczania z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów i stwierdzono, że przyjęte plany nauczania umożliwiają realizację programów nauczania. Nauczyciele na bieżąco rozpoznają potrzeby uczniów i dostosowują treści kształcenia do ich potrzeb i zainteresowań.

         Na podstawie badań ankietowych i analizy dokumentacji stwierdzono, że szkoła w znacznym stopniu rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. Opracowano wnioski mające na celu usprawnienie organizacyjne procesu kształcenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na doskonalenie współpracy z rodzicami w omawianym zakresie.

         Organizacja procesu kształcenia w szkole wspomaga proces uczenia się i nauczania. Nauczyciele najczęściej pracują metodą pracy w grupach, również często pracują z tekstem oraz stosują inne metody aktywizujące uczniów. Mimo, ze baza dydaktyczna w szkole została oceniona jako dobra wspomagająca proces dydaktyczny, to najczęściej nauczyciele korzystają z podręcznika na drugim miejscu znajdują się pomoce audiowizualne. Dobrze organizowane są zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.  

         Oferta zajęć pozalekcyjnych wspiera proces dydaktyczny. Tak ocenia   81 % rodziców i 90 % uczniów oraz 68 % nauczycieli. W szkole prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne : koło regionalne, koło plastyczne, koło turystyczne, Teatr „ Małych Amazonek ”, koło recytatorskie, koło informatyczne, koło regionalno – recytatorskie, gry i zabawy dla klas I – III, zajęcia rekreacyjno – sportowe dla klas IV – VI oraz klub Międzyszkolny Ośrodek Sportu.

         Uczniowie, u których stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych oraz nie mogą sprostać wymaganiom programowym maja zapewniona pomoc ze strony szkoły. W klasach 1-3 zorganizowane są zajęcia zespołów korekcyjno - kompensacyjnych, indywidualne zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjnego oraz zajęcia rewalidacji. Zajęcia zespołu korekcyjno  - kompensacyjnego – 42 uczniów, co stanowi 24 % dzieci klas 1-3, indywidualne zespoły korekcyjno  - kompensacyjne – 3 uczniów tj. 2 % dzieci klas 1-3, rewalidacja 2 uczniów. Trudności w uczeniu się mogą pojawiać się na różnym poziomie edukacji szkolnej. Tak więc, uczniowie klas 4-6 również mają zapewnioną pomoc ze strony szkoły.

         W roku szkolnym 2004/2005 zorganizowano dla wszystkich klas starszych zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjnego tj. dla dysortografików, zajęcia zespołów wyrównawczych oraz rewalidacje indywidualną.

         Zajęcia zespołów korekcyjno – kompensacyjnych ( dysortografia ) – 43 uczniów, co stanowi 21 % dzieci klas 4-6, zajęcia wyrównawcze – j. polski – 43 uczniów, co stanowi 21 % uczniów klas 4-6, - matematyka 75 uczniów, co stanowi 36 % uczniów klas 4-6, rewalidacja – 4 uczniów.

         Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej analizie m.in. poprzez :

- okresową analizę realizacji programów nauczania w zespołach przedmiotowych,

- analizę tygodniowego rozkładu zajęć przez inspektora BHP ( 2 razy w roku szkolnym ),

- badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

III.3. Przebieg procesu kształcenia

         Badanie dotyczące wskaźnika „ Czy treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami ” wykazało, ze w przeważającej większości tak jest. Jeśli następują modyfikacje to wynikają one głównie z potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

III.4. Efekty kształcenia

         Szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. W placówce powołany jest zespół ds. WSO, który dokonuje 2 razy w roku szkolnym analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nauczyciele dokonują bieżącej diagnozy i oceny wiedzy oraz umiejętności uczniów zgodnie z założeniami PSO. Po sprawdzianie w klasie VI dokonywana jest wnikliwa analiza jego wyników, z którą zapoznawani są uczniowie i rodzice, a rada pedagogiczna formułuje wnioski do pracy mające na celu poprawę w/w wyników.

         W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie osiągnęli na sprawdzianie wynik średni 29,8 identyczny z wynikiem średnim na poziomie województwa, ale niższym od wyniku średniego w mieście. Około 30 % uczniów nie opanowało umiejętności rozumowania i poprawnego budowania tekstu pod względem kompozycyjnym. Na taki wynik egzaminu miał niewątpliwie wpływ fakt, że w bieżącym roku sprawdzian pisało 21 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stwierdzonymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, co stanowi 29 % ogółu zdających uczniów.

         Wielu uczniów osiąga sukcesy w przedmiotowych i artystycznych konkursach wewnątrzszkolnych ( co piąty uczeń ). Uczniowie brali udział w 42 konkursach międzyszkolnych i w 31 z nich zajęli wysokie miejsca, zdobyli nagrody lub wyróżnienia.

         Szczególne osiągnięcia mają uczniowie naszej placówki w sporcie. 26 razy uczniowie uczestniczyli w zawodach na szczeblu miejskim, 3 razy na szczeblu wojewódzkim i w 23 przypadkach zdobyli tytuły mistrzów lub wicemistrzów.

 

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

 

IV.3. Praca opiekuńcza szkoły

         Diagnozując pracę opiekuńczą szkoły stwierdzono, że szkoła bardzo dobrze wykorzystuje swoje możliwości zaspakajania potrzeb uczniów w zakresie opieki. Zadania opiekuńcze szkoły są planowane, systematycznie realizowane a ich skuteczność podlega bieżącej analizie.

         Wszyscy starający się o pomoc materialną ją otrzymali. Ogółem różnymi formami pomocy objęto 98 uczniów, 123 uczniów skorzystało z dopłaty do mleka, 24 z bezpłatnych śniadań, a 50 z takich obiadów.

         Uczniowie dojeżdżają do szkoły z opiekunem tzw. autobusem szkolnym, na przejściu szkoły w godzinach lekcyjnych uczniowie korzystają z pomocy specjalnego pracownika.              

         Z oferty świetlicy korzysta 124 uczniów. Wszyscy uczniowie zagrożeni wadami postawy tj. 173 mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 

4. WNIOSKI

 

SILNE STRONY SZKOŁY

1.     Efektywna promocja zdrowia.

2.     Realizacja programu Socrates – Comenius.

3.     Dobra organizacja procesu kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.     Wysokie oceny z zachowania.

5.     Zaspokojenie potrzeb uczniów w sferze wychowawczej i opiekuńczej.

6.     Udział w konkursach, zawodach sportowych, kształtowanie zainteresowań.

7.     Dobra organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

8.     Umiejętność reprezentowania przez uczniów szkoły na zewnątrz.

9.     Udział rodziców w pedagogizacji.

 

SŁABE STRONY SZKOŁY

1.     Wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie końcowym, niższe od średniej w mieście.

2.     Korzystanie najczęściej z podręcznika jako pomocy dydaktycznej.

3.     Nie zawsze dobra współpraca z rodzicami.

4.     Niska kultura osobista niektórych uczniów i zdarzające się przypadki agresji i przemocy.

 

do góry

Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl