Szkolny Projekt Ekologiczny

PSP nr 24 w Opolu

Projekt ekologicznej torby

Sadzenie drzewek

Kąciki ekologiczne

Akcja dla bezdomnych zwierząt z okazji Światowego Tygodnia Ochrony Zwierząt

Szkolna akcja dokarmiania ptaków

Jesienne kąciki przyrody

Ratujmy kasztanowce

Wycieczka na składowisko Zakładu Komunalnego

Wycieczka do lasu

Sprzątanie świata

Tropem zaniedbanych miejsc

 

SZKOLNY PROJEKT OCHRONY PRZYRODY „POZNAJĘ, SZANUJĘ, CHRONIĘ- SZKOŁA DLA PRZYRODY”

      W roku szkolnym 2009/10 rozpoczęliśmy realizację szkolnego projektu ekologicznego, którego celem jest:

 

-          włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji  odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków  i zachowań,

-          zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,

-     nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku,

-          poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu,

-          zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,

-          propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów i tych skierowanych do mieszkańców naszych dzielnic (np. harmonogram wywozu surowców wtórnych), przekazywanie informacji n/t zagrożeń przyrody, m.in. pokazywanie  zaniedbanych miejsc, dzikich wysypisk śmieci, pomników przyrody,

-          podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.

Sposób realizacji projektu:

Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej, lekcji przyrody i wychowawczych w klasach 4-6 i edukacji przyrodniczej  w klasach 1-3 z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych  z ekologią, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń itp.

Organizowanie: wycieczek m.in. na komunalne wysypisko śmieci, do Instytutu Hydrologii  i Meteorologii, do izby przyrodniczej w Opolu- Grudzicach, do budującej się elektrownii wodnej na rzece Odrze, lekcji terenowych, konkursów ekologicznych, inscenizacji.

Tworzenie multimedialnych prezentacji, wystaw prac plastycznych, fotograficznych.

Realizowanie opracowanych ścieżek dydaktyczno- przyrodniczych.

Udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych i zewnętrznych.

Redagowanie gazetek o tematyce ekologicznej, przygotowanie ulotek dla mieszkańców dzielnic, umieszczanie informacji n/t projektu na internetowej stronie szkoły.

Prowadzenie prelekcji na tematy ekologiczne przez zaproszonych gości.

Pedagogizacja rodziców na zebraniach szkolnych n/t ekologii.

Włączanie do działań mieszkańców dzielnic.

Termin realizacji projektu: od września 2009 do czerwca 2010 i kontynuacja w kolejnych latach szkolnych.

Uczestnicy projektu:

W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie z klas 1-6, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów oraz do jego realizacji zamierzamy włączyć mieszkańców dzielnic z rejonu szkoły: Groszowic, Grotowic, Maliny.

Zaplanowane zadania:

Termin realizacji

Zadania

Wrzesień

Powołanie zespołu ds. szkolnego projektu ochrony przyrody.             

Rozpoczęcie:

-całorocznej zbiórki surowców wtórnych: makulatury, baterii,  puszek aluminiowych     (w formie konkursu klasowego  i indywidualnego),

-akcji ukwiecania szkoły (w formie konkursu klasowego),

-akcji ratujmy kasztanowce (grabienie i usuwanie liści kasztanowca rosnącego w szkole)

Udział w akcji „Sprzątanie świata 2009” dwuetapowo:

1 etap- udział w twórczych lekcjach / zajęciach wg inwencji nauczycieli i uczniów poświęconych ekologii

2 etap- sprzątanie wyznaczonych ulic przez wszystkie klasy wg opracowanego grafiku. Włączenie do akcji rodziców.

Utworzenie na internetowej stronie szkoły działu poświęconego projektowi.

Wydanie gazetki szkolnej poświęconej ekologii.

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem ulotek skierowanych do mieszkańców dzielnic       z prośbą o włączenie się do akcji zbierania i segregowania odpadów oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań m.in. w zakresie oszczędzania w gospodarstwie domowym wody i prądu, zmiany sposobu ogrzewania domów, kompostowania odpadów domowych, budowania kanalizacji sanitarnej, nie wypalania traw na łąkach.

Rozwieszenie w szkole nalepek przy umywalkach i włącznikach prądu przypominających o oszczędzaniu prądu i wody.

Październik

Październik miesiącem ochrony przyrody- przeprowadzenie akcji tropienia miejsc najbardziej zaniedbanych na terenie dzielnic, wykonanie dokumentacji fotograficznej      i filmowej, umieszczenie jej na internetowej stronie szkoły, zorganizowanie przez SU debaty nad tym problemem, jak można go zminimalizować, a nawet zlikwidować.

4-11 października- Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt- zorganizowanie zbiórki pieniędzy i jedzenia na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Koło Przyjaciół Zwierząt.

Zainicjowanie akcji dokarmiania ptaków.

Zorganizowanie wycieczek klasowych do lasu w celu zebrania różnych okazów przyrody - w formie klasowych konkursów na najładniej wykonany jesienny kącik przyrody.

Wykonanie i rozdanie mieszkańcom dzielnic specjalnie wykonanej ulotki zachęcającej do zbierania i segregowania surowców wtórnych.

Listopad

Kontynuowanie akcji dokarmiania ptaków, zachęcenie uczniów do zakładania karmników w domach. Wykonanie karmników przez uczniów z klas 4-6 na lekcjach techniki.

Zorganizowanie spotkania z leśniczym n/t  Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę? Czy    i w jaki sposób uczniowie mogą pomóc leśniczym w takiej akcji?

Grudzień

W związku z okresem świątecznych zakupów rozpoczęcie akcji  „Na zakupy tylko             z ekologiczną torbą”. Przeprowadzenie konkursu na wykonanie ekologicznych toreb        i opakowań na prezenty.

Styczeń

Podsumowanie zbiórki surowców wtórnych, ogłoszenie wyników konkursu po                I semestrze. Przekazanie sprawozdania z akcji ich organizatorom.  Rozpoczęcie kolejnej akcji zbiórki surowców wtórnych.

Luty

Założenie w klasach hodowli szczypiorku i rzeżuchy, wykorzystywanie ich do przygotowania zdrowej żywności lub wzbogacania kanapek.

Marzec

Przeprowadzenie działań związanych z promowaniem żywności ekologicznej. Sporządzenie listy środków konserwujących żywność. Przygotowanie i degustacja potraw z produktów ekologicznych.

Kwiecień

Zorganizowanie szkolnego etapu konkursu ekologicznego dla klas 3 i udział w PSP nr 15 w międzyszkolnym konkursie.

22 kwietnia „Dzień Ziemi”- zorganizowanie różnorodnych zajęć i działań poświęconych ekologii zaplanowanych przez zespół ds. szkolnego projektu ochrony przyrody( m.in. wydanie gazetki szkolnej, zorganizowanie wycieczki na wysypisko śmieci,  do budującej się elektrowni wodnej, wykonanie i rozdanie mieszkańcom dzielnic ulotki rozpowszechniającej proekologiczne nawyki i zachowania m.in. w zakresie oszczędzania w gospodarstwie domowym wody i prądu, zmiany sposobu ogrzewania domów, kompostowania odpadów domowych, potrzeby budowania kanalizacji sanitarnej,       nie wypalania traw na łąkach).

Maj

Zorganizowanie lekcji terenowych, wycieczek dydaktycznych pieszych lub rowerowych szlakami m.in. ścieżek dydaktyczno- przyrodniczych w celu poznania walorów przyrodniczych najbliższej okolicy z wykonaniem dokumentacji filmowej/ fotograficznej/ multimedialnej i zaprezentowanie jej na szkolnej wystawie oraz na internetowej stronie szkoły.

Przeprowadzenie wśród rodziców, uczniów oraz mieszkańców Groszowic ankiety zachowań proekologicznych.

Czerwiec

5 czerwca- Dzień Ochrony Środowiska- podsumowanie zbiórki surowców wtórnych       w 2 semestrze. Zorganizowanie ekologicznego konkursu wiedzy dla klas 4-6.  Zapoznanie z wynikami przeprowadzonej w maju ankiety. Zakończenie i podsumowanie projektu.

* Harmonogram nie obejmuje wykazu lekcji i zajęć prowadzonych w klasach i świetlicy szkolnej poświęconych tematyce ekologicznej.

Przewidywany efekt ekologiczny realizowanego projektu:

Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu i wody w szkole.

Wyprodukowanie przez szkołę i gospodarstwa domowe uczniów i mieszkańców dzielnic mniejszej ilości odpadów- poprzez ich zbiórkę             i segregację.

Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów, pracowników szkoły, rodziców i niektórych mieszkańców dzielnic: Groszowice, Grotowice, Malina, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Zaprzestanie wypalania traw przez rolników oraz wylewanie fekaliów na pola.

Wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów, pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami.

Dbałość ochronę pomników przyrody i drzew kasztanowca ( przykład starej lipy na terenie dzielnicy Grotowice). W przyszłości wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci.

W celu koordynowania zaplanowanych zadań został powołany zespół ds. szkolnego projektu ochrony przyrody, w skład którego wchodzą: wicedyrektor Alina Grzesik- autorka projektu oraz panie Barbara Szwach i Anna Matukin- Pakuszyńska.