Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563713, e-mail: psp24op@interia.pl

 

Strona Główna  | Dokumenty  | PSO

Przedmiotowy system oceniania ucznia

w kształceniu zintegrowanym klas I-III

w PSP nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

       

Podstawa prawna:

-          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

1. Cele PSO KLAS I-III:

-          informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

-          udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

-          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

-          dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia;

-          umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

2. W klasach I-III ocena bieżąca, śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową (Rozporządzenie MEN z dn. 19.04.1999r.), która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

a)      sprawności językowej (mówienie, czytanie, pisanie);

b)      umiejętności matematycznych (wiadomości i umiejętności praktyczne, sprawność rachunkowa w zakresie 4 działań podstawowych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych);

c)      umiejętności i wiadomości przyrodniczych;

d)      umiejętności i wiadomości artystycznych (plastycznych, technicznych i muzycznych).

3. Przy ocenianiu nauczyciele uwzględniają standardy egzaminacyjne z zakresu 5 umiejętności  kluczowych :

a)      czytanie

b)      pisanie

c)      rozumowanie

d)      korzystanie z informacji

e)      wykorzystywanie wiedzy w praktyce

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna postępów w nauce dokonywana jest w oparciu o „Dziennik lekcyjny”, w którym odnotowuje się na bieżąco postępy w nauce uczniów według przedstawionych poniżej zasad i oraz o gromadzone prace uczniowskie. Nauczyciele klas I-III mogą stosować inne formy oceny ucznia: pochwały, gratulacje, wykazy osiągnięć, arkusze obserwacji.

Zasady oceniania w kształceniu zintegrowanym

Ocenie opisowej podlegają następujące dziedziny edukacji:

1) edukacja polonistyczna,

2) edukacja matematyczna,

3) edukacja społeczno-przyrodnicza,

4) edukacja fizyczno-ruchowa i artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna) oraz rozwój społeczno-emocjonalny ucznia.

Wiadomości i umiejętności

A – poziom wysoki – uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań.

B – poziom średni – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy  

      potrafi   poprawić. 

C – poziom zadowalający – uczeń stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania; z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim poziomie  trudności.

D – poziom niski – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i rozwiązywaniu problemów, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

E – nieopanowane – uczeń, pomimo pomocy nauczyciela nie rozwiązuje łatwych zadań i problemów, nie przejawia chęci do pokonywania trudności.

5. Formułowanie ocen opisowych wpisywanych do „Dziennika lekcyjnego” dokonywane jest w oparciu o wyszczególnione wiadomości i umiejętności ze wskazaniem poziomu osiągnięć.

6. Analiza wyników nauczania pod kątem organizacji i metod własnej pracy nauczyciela dokonywana jest w oparciu o narzędzia diagnozujące:

-          sprawdziany;

-          zestawienia wyników sprawdzianów;

-          ankiety samooceny pracy nauczyciela;

-          ankiety samooceny pracy ucznia.

7. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową, która obejmuje rozpoznawanie przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

8. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;

b)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)        godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

9. Ocena zachowania dokonywana jest co dwa miesiące w dzienniku lekcyjnym, oraz dwa razy w roku na „Indywidualnej karcie zachowania ucznia” (załącznik nr 4).W klasach pierwszych  dokonywana jest raz w roku na „Indywidualnej karcie zachowania ucznia”.

10.Uczeń wyróżniający się w zachowaniu i nauce otrzymuje odznaki:

-          „Błyszczące serduszko”

-          „Wzorowy uczeń”

Kryteria przyznawania odznak znajdują się w załączniku nr 4 WSO

11. Ocena zachowanie nie ma wpływu na:

a)      oceny z zajęć edukacyjnych;

b)      promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

12. Formułowanie oceny opisowej zachowania dokonuje się w oparciu o wyszczególnione umiejętności ze wskazaniem poziomu osiągnięć przedstawionych na stronie 2 „Dziennika lekcyjnego” oraz „Indywidualnej karcie zachowania ucznia” (załącznik nr 1,2,3,4).

13. Szkoła promuje pozytywne zachowania uczniów.

Co miesiąc wybiera się ucznia wyróżniającego się swoim zachowaniem prospołecznym wśród innych uczniów danej klasy.

14. Ocena aktywności ruchowej dokonywana jest na podstawie obserwacji wychowawcy klasy i nauczycieli zajęć ruchowych uczących w danym zespole klasowym.

15. Ocena z religii /etyki oraz z języków obcych jest wystawiana wg osobnych zasad ujętych w PSO tych przedmiotów.

16. Uczniom klas I-III posiadającym opinię Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

17. Szkoła organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez:

-          zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach I-III;

-          indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z potrzebami w danym roku szkolnym;

-          zajęcia rewalidacji;

-          grupy wsparcia;

-          samopomoc koleżeńską organizowaną przez wychowawców klas;

-          konsultacje rodziców z nauczycielami wg opracowanego harmonogramu.

18. Uczniowie są kwalifikowani do pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek nauczycieli, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy.

19. Szkoła  rozwija zdolności uczniów poprzez :

-          stosowanie metod aktywizujących myślenie,

-          stawianie pytań pobudzających krytyczne myślenie,

-          dostosowanie zadań do indywidualnych zdolności dziecka,

-          indywidualizacja zadań domowych,

-          umożliwienie udziału ucznia w konkursach ,

-          tworzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań,

-          włączanie dziecka w organizację i udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

-          tworzenie indywidualnych programów nauki uwzględniających zdolności,

-          umożliwienie dziecku dzielenia się swoją wiedzą , umiejętnościami w czasie zajęć np. pomoc koleżeńska, pomocnik nauczyciela,

-          umożliwienie pomocy psychologicznej w razie potrzeby,

-          propozycje literatury dla dziecka i rodziców.

20. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

21. Wpisu do „Arkusza ocen” i na świadectwie szkolnym dokonuje się na podstawie „Dziennika lekcyjnego”.

22. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: ‘Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniono pozytywnie” (zapis w „Arkuszu ocen”, na świadectwie szkolnym i w „Dzienniku lekcyjnym”).

23. Sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych odnotowuje się w „Arkuszach ocen” i na świadectwach szkolnych.

 24. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów ), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

25. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

26. Rodzice nie wyrażający zgody na pozostawienie ucznia klas I-III w tej samej klasie na kolejny rok szkolny, są obowiązani podpisać oświadczenie, że mimo poinformowania o negatywnych – zdaniem nauczycieli i specjalistów skutkach promocji przy braku podstawowych osiągnięć edukacyjnych, nie wyrażają zgody na powtórzenie przez ich dziecko danej klasy.

27. W klasach I-III przewiduje się podwyższanie oceny śródrocznej i rocznej w oparciu o następujące zasady:

-          uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej w sytuacji, kiedy spełnił wymagania edukacyjne na daną ocenę, ale nie spełnił wszystkich kryteriów wymaganych na tę ocenę;

-          uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują o podwyższenie przewidywanej oceny do nauczyciela w terminie 7 dni od poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie śródrocznej  i rocznej klasyfikacyjnej;

-          nauczyciel określa formę umożliwiająca uczniowi podwyższenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej biorąc pod uwagę kryteria oceniania z przedmiotu, których do czasu wystawienia oceny uczeń nie spełnił;

-          o terminie i formie umożliwiającej podwyższenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

-          podwyższanie przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w określonej przez nauczyciela formie, najpóźniej 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

28.Zmiany w „Przedmiotowym systemie oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym klas I-III” może dokonać Rada Pedagogiczna PSP nr 24 w Opolu w formie uchwały zmieniającej.

29.Ewaluacja „Przedmiotowego systemu oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym klas I-III” zostanie przeprowadzona (jeśli zaistnieje taka konieczność) po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                Opracowały:

                                                                                                            mgr J.Hołda

                                                                                                            mgr K.Kaszubska

                                                                                                            mgr A.Oleszczuk-Biernacka