PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 24

 

im. Przyjaźni Narodów Świata

adres: 45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel./fax (077)4563714, e-mail: psp24op@interia.pl

DOKUMENTY

  Darmowe liczniki

Strona Główna  

Raport mierzenia jakości pracy szkoły - rok szk. 2004/2005

 Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Kontrakt Szkolny

PSO kształcenie zintegrowane 

PSO przyroda 

Certyfikat

do góry

 

do góry

 

Przedmiotowy system oceniania ucznia

w kształceniu zintegrowanym klas I-III

w PSP nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

 

 

Podstawa prawna:

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

 

 

1.    Cele PSO KLAS I-III:

-         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

-         udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

-         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

-         dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia;

-         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

2.    W klasach I-III ocena bieżąca, śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową (Rozporządzenie MEN z dn. 19.04.1999r.), która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

a)    sprawności językowej (mówienie, czytanie, pisanie);

b)    umiejętności matematycznych (wiadomości i umiejętności praktyczne, sprawność rachunkowa w zakresie 4 działań podstawowych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych);

c)    umiejętności i wiadomości przyrodniczych;

d)    umiejętności i wiadomości artystycznych (plastycznych, technicznych i muzycznych).

3.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna postępów w nauce dokonywana jest w oparciu o „Dziennik lekcyjny”, w którym odnotowuje się co dwa miesiące postępy w nauce uczniów, oraz o gromadzone prace uczniowskie. Nauczyciele klas I-III mogą stosować inne formy oceny ucznia: pochwały, gratulacje, wykazy osiągnięć, arkusze obserwacji.

4.    Formułowanie ocen opisowych wpisywanych do „Dziennika lekcyjnego” dokonywane jest w oparciu o wyszczególnione wiadomości i umiejętności ze wskazaniem poziomu osiągnięć przedstawionym na s.2 „Dziennika lekcyjnego” (załączniki 1,2,3).

5.    Analiza wyników nauczania pod kątem organizacji i metod własnej pracy nauczyciela dokonywana jest w oparciu o narzędzia diagnozujące:

-         sprawdziany;

-         zestawienia wyników sprawdzianów;

-         ankiety samooceny pracy nauczyciela;

-         ankiety samooceny pracy ucznia.

6.    W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową, która obejmuje rozpoznawanie przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

7.    Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;

b)    postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)      godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

8.    Ocena zachowania dokonywana jest co dwa miesiące w dzienniku lekcyjnym, oraz dwa razy w roku na „Indywidualnej karcie zachowania ucznia”(załącznik nr 4).W klasach pierwszych  dokonywana jest raz w roku na „Indywidualnej karcie zachowania ucznia”.

9.    Uczeń wyróżniający się w zachowaniu i nauce otrzymuje odznaki:

-         „Dobry kolega”

-         „Wzorowy uczeń”

Kryteria przyznawania odznak znajdują się w załączniku nr 4 WSO

10 Ocena zachowanie nie ma wpływu na:

a)    oceny z zajęć edukacyjnych;

b)    promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

11.          Formułowanie oceny opisowej zachowania dokonuje się w oparciu o wyszczególnione umiejętności ze wskazaniem poziomu osiągnięć przedstawionych na stronie 2 „Dziennika lekcyjnego” oraz „Indywidualnej karcie zachowania ucznia” (załącznik nr 1,2,3,4).

12.          Ocena aktywności ruchowej dokonywana jest na podstawie obserwacji wychowawcy klasy i nauczycieli zajęć ruchowych uczących w danym zespole klasowym.

13.          Ocena z religii /etyki oraz z języków obcych jest wystawiana wg osobnych zasad ujętych w PSO tych przedmiotów.

14.          Uczniom klas I-III posiadającym opinię Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

15.          Szkoła organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez:

-         zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach I-III;

-         indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z potrzebami w danym roku szkolnym;

-         zajęcia rewalidacji;

-         grupy wsparcia;

-         samopomoc koleżeńską organizowaną przez wychowawców klas;

-         konsultacje rodziców z nauczycielami wg opracowanego harmonogramu.

16.          Uczniowie są kwalifikowani do pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek nauczycieli, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy.

17.          Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

18.          Wpisu do „Arkusza ocen” i na świadectwie szkolnym dokonuje się na podstawie „Dziennika lekcyjnego”.

19.          Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: ‘Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniono pozytywnie” (zapis w „Arkuszu ocen”, na świadectwie szkolnym i w „Dzienniku lekcyjnym”).

20.          Sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych odnotowuje się w „Arkuszach ocen” i na świadectwach szkolnych.

21.          Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

22.          Rodzice nie wyrażający zgody na pozostawienie ucznia klas I-III w tej samej klasie na kolejny rok szkolny, są obowiązani podpisać oświadczenie, że mimo poinformowania o negatywnych – zdaniem nauczycieli i specjalistów skutkach promocji przy braku podstawowych osiągnięć edukacyjnych, nie wyrażają zgody na powtórzenie przez ich dziecko danej klasy.

23.          W klasach I-III przewiduje się podwyższanie oceny śródrocznej i rocznej w oparciu o następujące zasady:

-         uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej w sytuacji, kiedy spełnił wymagania edukacyjne na daną ocenę, ale nie spełnił wszystkich kryteriów wymaganych na tę ocenę;

-         uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują o podwyższenie przewidywanej oceny do nauczyciela w terminie 7 dni od poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie śródrocznej  i rocznej klasyfikacyjnej;

-         nauczyciel określa formę umożliwiająca uczniowi podwyższenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej biorąc pod uwagę kryteria oceniania z przedmiotu, których do czasu wystawienia oceny uczeń nie spełnił;

-         o terminie i formie umożliwiającej podwyższenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

-         podwyższanie przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w określonej przez nauczyciela formie, najpóźniej 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

24.          Zmiany w „Przedmiotowym systemie oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym klas I-III” może dokonać Rada Pedagogiczna PSP nr 24 w Opolu w formie uchwały zmieniającej.

25.          Ewaluacja „Przedmiotowego systemu oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym klas I-III” zostanie przeprowadzona (jeśli zaistnieje taka konieczność) po I semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 

                                                                                                                                Opracowały:

                                                                                                                                mgr J.Hołda

                                                                                                                                mgr K.Kaszubska

                                                                                                                                mgr A.Oleszczuk-Biernacka

 

 

do góry

 

RAPORT MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24

 ROK SZKOLNY 2004/2005

 

 

SPIS TREŚCI

 

1.     Zakres przeprowadzonych badań.

2.     Charakterystyka szkoły.

3.     Główne wyniki mierzenia jakości pracy szkoły.

4.     Wnioski : silne i słabe strony szkoły.

 

 

1.  ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

 

W ramach mierzenia jakości w szkole przeprowadzono następujące działania :

 

1.     Dnia 30.11. 2005 r. odbyła się rada pedagogiczna. Nauczyciele zostali zapoznani z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym z dnia 23 kwietnia 2004 r. Poznali standardy, wskaźniki, narzędzia mierzenia jakości. Omówiono procedurę mierzenia jakości. Przedstawiono i przedyskutowano pięcioletni i roczny plan rozwoju szkoły. Omówiono plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolnym 2004/2005. 

2.     Wyznaczono obszary, standardy i wskaźniki podlegające mierzeniu w bieżącym roku szkolnym oraz powołano zespoły do mierzenia jakości.

3.     Ustalono narzędzia pomiaru, a po zakończeniu procedury mierzenia opracowano wnioski.

4.     Przygotowano harmonogram hospitacji i zagadnienia hospitacyjne, opracowano wnioski pohospitacyjne.

5.     Dokonano analizy wyników sprawdzianu kompetencji i opracowano wnioski.

6.     Monitorowano realizacje programów naprawczych na rok szkolny 2004/2005.

7.     W ramach mierzenia jakości przeprowadzono bieżące przeglądy szkoły pod kątem bezpieczeństwa uczniów, higieny i estetyki pomieszczeń.

8.     Po analizie wniosków przygotowano programy naprawcze na rok szkolny 2005/2006.

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

 

Nazwa i imię szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa

                                  im. Przyjaźni Narodów Świata

 

Numer szkoły 24

 

Imię i nazwisko dyrektora Anna Prokopowicz

 

                                                        ADRES

 

Ulica Gorzołki                                    Nr 4                       Kod pocztowy 45-627

 

Miejscowość     Opole                     Telefon (077) 4563714

Gmina               Opole                      Fax       (077) 4563714

Powiat               Opole                     E-mail    psp24op@interia.pl

Województwo   Opolskie                WWW   republika.pl/kz24opole/   

 

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

 

Nazwa Miasto Opole

Adres  Rynek - Ratusz

Sposób obsługi finansowej           Jednostka budżetowa

Przewodniczący Rady Rodziców  Radosław Skibiński

Przewodniczący Rady Szkoły       Mirela Ulrich

Wizytator KO                                Bożena Besz

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

Liczba oddziałów 17         Liczba sal lekcyjnych 16           Zmianowość 0,94

 

Liczba uczniów 383

Liczba nauczycieli ( w przeliczeniu na pełne etaty )     40,81

Personel pomocniczy ( w przeliczeniu na pełne etaty ) 22,75

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE, NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA

 

Dokonania :

1.     Realizacja programu Socrates – Comenius pn. 541 – pięć szkół pracuje dla rozwoju kreatywności uczniów.

2.     Współpraca międzynarodowa ze szkołą w Bruntalu ( realizacja wspólnych projektów, wizyty uczniów i nauczycieli ).

3.     Otrzymanie certyfikatu „ Szkoły Promującej Zdrowie ”.

4.     Zorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze międzyszkolnym           i międzynarodowym :

- II Międzyszkolne Spotkanie – Europejski Dzień Wiosny pod hasłem

   „   Od wojny do pokoju – wspólna Europa w walce z faszyzmem ”.

- II Letnia Olimpiada Szkół Partnerskich.

- Podsumowanie miejskie międzyszkolnej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy

  Umysł – 2005 ”.

- Mała Olimpiada – Turniej Gier i Zabaw.

- I Międzyszkolna Peryferiada.

     5.  Zawody sportowe organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24

          we współpracy z MOS :

          - mini koszykówka,

          - halowa piłka nożna,

          - mini piłka ręczna.

     6.  Zajęcie  przez  szkolny  zespół  regionalny  „ Jagielniki ”  I  miejsca w IV

          edycji konkursu „ Twoje zdrowie w Twoich rękach ”.

     7.  Zajęcie  przez  uczennicę  S. Waluś  I  miejsca  w  konkursie plastycznym

          „ Polska – moja ojczyzna ” ( org. MDK w Opolu ).

8.  Udział   szkoły   w  42  międzyszkolnych   konkursach   przedmiotowych

     i zainteresowań.

9. Zajęcie II miejsca w sportowej rywalizacji szkół miasta Opola.

10. Przyznanie  nagrody  Prezydenta  Miasta  Opola  dyrektorowi  szkoły

      i p. E. Szarek nauczycielce wf.

11. Wymiana  częściowa  drzwi,  okien  –  poprawa  estetyki  budynku

      Szkolnego, oszczędność ciepła.

12. Komputeryzacja pokojów nauczycielskich.

 

 

 

 

III. GŁÓWNE WYNIKI MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

I.1. Zarządzanie strategiczne

 

1.     W szkole opracowany został pięcioletni program rozwoju uwzględniający wyniki poprzedniego mierzenia jakości pracy, a zwłaszcza słabe strony szkoły. Najważniejsze cele to : poprawa wyników sprawdzianów końcowych, udoskonalenie planowania, realizowania, analizowania i oceny efektywności procesu kształcenia, nasilenie w procesie wychowawczym działań związanych  z kształtowaniem umiejętności planowania własnej przyszłości przez uczniów, doskonalenie przez nauczycieli umiejętności w zakresie ewaluacji i mierzenia jakości pracy własnej, dalsza komputeryzacja szkoły.

2.     Szkoła ma opracowane plany i harmonogramy. Dotyczą one nadzoru, hospitacji i hospitacji diagnozujących, posiedzeń rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, imprez szkolnych, konkursów. Plany przygotowuje zespół nauczycieli, a zatwierdza rada pedagogiczna.

3.     Nauczyciele i rodzice zapoznali się z programem rozwoju i zapisanymi  w nim głównymi celami. Dwa razy  w roku odbywa się plenarne spotkanie nauczycieli poświęcone omówieniu stopnia realizacji programu rozwoju szkoły. Na zakończenie roku szkolnego rodzice otrzymują roczny raport z działalności szkoły, uzyskanych efektów i wykonania działań zapisanych w programie rozwoju na dany rok szkolny.

 

I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

 

1.     W szkole opracowano organizację wewnątrzszkolnego mierzenia jakości jej pracy. Przygotowane zostały narzędzia : arkusz diagnostyczny, ankiety, arkusze hospitacji i hospitacji diagnozujących. Ustalona została procedura mierzenia jakości, w tym częstotliwość prowadzenia ewaluacji, wskaźniki podlegające monitorowaniu itp.

2.     Odbyło się szkolenie rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele poznali zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole. Powołane zostały zespoły, które uczestniczą w przeprowadzaniu procedury mierzenia jakości.

3.     Zespół ds. osiągnięć edukacyjnych uczniów analizuje osiągnięcia uczniów m.in. poprzez analizę wyników sprawdzianów próbnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz sprawdzianów przeprowadzonych w kl. III, a także na wejściu do gimnazjum ( współpraca z Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Opolu ). Wewnętrzne mierzenie jakości odbywa się zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2004/05 mierzenie jakości dotyczyło wybranych obszarów, standardów i wskaźników omówionych w dalszej części raportu. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są omawiane na radzie pedagogicznej oraz na spotkaniu z radą rodziców. Określone są słabe i mocne strony szkoły.   

 

I.3. Promocja szkoły

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 promuje swoje osiągnięcia. Wydano folder szkoły w j. polskim i angielskim. Szkoła posiada swoja stronę w internecie. Imprezy szkolne są otwarte dla środowiska lokalnego, a o ich organizacji  każdorazowo informowane są media. W szkole gromadzone są wycinki prasowe dotyczące osiągnięć placówki. Na gazetkach i wystawkach okolicznościowych prezentowany jest aktualny dorobek szkoły.

 

II. ZARZĄDZANIE I ORGANZIACJA

 

II.1. Nauczyciele 

 

         Na podstawie przeprowadzonych hospitacji kontrolno – oceniających, doradczo – doskonalących i diagnozujących stwierdzono, że nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Opracowano czytelne zasady polityki kadrowej. Należy nadal pracować nad doskonaleniem pracy w zespołach nauczycielskich ( równomierny przydział zadań członkom zespołów, wspólne poszukiwanie rozwiązań rzetelna analizą realizacji zadań zespołu ) oraz opracować zgodnie z nowymi zadaniami kryteria oceny pracy nauczycieli.

 

II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli

 

         Dostosowano plan doskonalenia zawodowego do 5-letniego programu rozwoju szkoły. Zgodnie z harmonogramem i potrzebami prowadzone były rady pedagogiczne szkoleniowe. Odbyło się 5 takich rad. W szkole 8 nauczycieli realizuje autorskie programy nauczania.

         Dokonano oceny dorobku zawodowego 5 nauczycieli ( 4 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 na stopień nauczyciela mianowanego ).

       Nie znowelizowano systemu opieki nad nauczycielem rozpoczynającym pracę  w szkole, gdyż takiego nauczyciela nie ma aktualnie w placówce.

       Dokonano oceny pracy zawodowej 1 nauczyciela. Nagrody dyrektora szkoły otrzymało 9 osób. Nagrodę Prezydenta Miasta Opola 2 osoby ( w tym dyrektor szkoły ).

 

 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele ukończyli n/w formy doskonalenia :    

 

W szkole – jest 44 nauczycieli.

Stosunek liczby uczniów do liczby zatrudnionych = 383:70 = 5:1

Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli = 383:44 = 8:1

 

Kwalifikacje nauczycieli

 

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE             Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

 

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE            

 BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

INNE

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

43

 

97,7

 

-

 

 

-

 

1

 

2,3

 

Staż nauczycieli

 

 

DO 5 LAT

 

 

 

6 - 10 LAT

 

11 - 15 LAT

 

16 - 20 LAT

 

> 20 LAT

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

3

 

6,8

 

3

 

 

6,8

 

7

 

16,00

 

9

 

20,40

 

22

 

50

 

Stopnie awansu zawodowego

 

 

STAŻYŚCI

 

 

KONTRAKTOWI

 

MIANOWANI

 

DYPLOMOWANI

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

 

1

 

2,3

 

5

 

 

11,3

 

29

 

65,9

 

9

 

20,5

 

 

 

II.3. Kierowanie szkołą, obieg informacji

 

Zbadano realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Stwierdzono, że ewidencja spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na bieżąco prowadzona jest przez pedagoga szkolnego kontrola realizacji obowiązku szkolnego i w razie  potrzeby wdrażane jest postępowanie związane  z egzekwowaniem tego obowiązku.

 

III. KSZTAŁCENIE

 

III.2. Organizacja procesu kształcenia.

 

         Plany nauczania realizowane w szkole zgodne są z obowiązującymi przepisami.W zespołach przedmiotowych dokonano analizy planów nauczania pod kątem zapewnienia realizacji programów nauczania z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów i stwierdzono, że przyjęte plany nauczania umożliwiają realizację programów nauczania. Nauczyciele na bieżąco rozpoznają potrzeby uczniów i dostosowują treści kształcenia do ich potrzeb i zainteresowań.

         Na podstawie badań ankietowych i analizy dokumentacji stwierdzono, że szkoła w znacznym stopniu rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. Opracowano wnioski mające na celu usprawnienie organizacyjne procesu kształcenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na doskonalenie współpracy z rodzicami w omawianym zakresie.

         Organizacja procesu kształcenia w szkole wspomaga proces uczenia się i nauczania. Nauczyciele najczęściej pracują metodą pracy w grupach, również często pracują z tekstem oraz stosują inne metody aktywizujące uczniów. Mimo, ze baza dydaktyczna w szkole została oceniona jako dobra wspomagająca proces dydaktyczny, to najczęściej nauczyciele korzystają z podręcznika na drugim miejscu znajdują się pomoce audiowizualne. Dobrze organizowane są zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.  

         Oferta zajęć pozalekcyjnych wspiera proces dydaktyczny. Tak ocenia   81 % rodziców i 90 % uczniów oraz 68 % nauczycieli. W szkole prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne : koło regionalne, koło plastyczne, koło turystyczne, Teatr „ Małych Amazonek ”, koło recytatorskie, koło informatyczne, koło regionalno – recytatorskie, gry i zabawy dla klas I – III, zajęcia rekreacyjno – sportowe dla klas IV – VI oraz klub Międzyszkolny Ośrodek Sportu.

         Uczniowie, u których stwierdza się zaburzenia funkcji poznawczych oraz nie mogą sprostać wymaganiom programowym maja zapewniona pomoc ze strony szkoły. W klasach 1-3 zorganizowane są zajęcia zespołów korekcyjno - kompensacyjnych, indywidualne zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjnego oraz zajęcia rewalidacji. Zajęcia zespołu korekcyjno  - kompensacyjnego – 42 uczniów, co stanowi 24 % dzieci klas 1-3, indywidualne zespoły korekcyjno  - kompensacyjne – 3 uczniów tj. 2 % dzieci klas 1-3, rewalidacja 2 uczniów. Trudności w uczeniu się mogą pojawiać się na różnym poziomie edukacji szkolnej. Tak więc, uczniowie klas 4-6 również mają zapewnioną pomoc ze strony szkoły.

         W roku szkolnym 2004/2005 zorganizowano dla wszystkich klas starszych zajęcia zespołu korekcyjno – kompensacyjnego tj. dla dysortografików, zajęcia zespołów wyrównawczych oraz rewalidacje indywidualną.

         Zajęcia zespołów korekcyjno – kompensacyjnych ( dysortografia ) – 43 uczniów, co stanowi 21 % dzieci klas 4-6, zajęcia wyrównawcze – j. polski – 43 uczniów, co stanowi 21 % uczniów klas 4-6, - matematyka 75 uczniów, co stanowi 36 % uczniów klas 4-6, rewalidacja – 4 uczniów.

         Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej analizie m.in. poprzez :

- okresową analizę realizacji programów nauczania w zespołach przedmiotowych,

- analizę tygodniowego rozkładu zajęć przez inspektora BHP ( 2 razy w roku szkolnym ),

- badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

III.3. Przebieg procesu kształcenia

 

         Badanie dotyczące wskaźnika „ Czy treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami ” wykazało, ze w przeważającej większości tak jest. Jeśli następują modyfikacje to wynikają one głównie z potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

III.4. Efekty kształcenia

 

         Szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. W placówce powołany jest zespół ds. WSO, który dokonuje 2 razy w roku szkolnym analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Nauczyciele dokonują bieżącej diagnozy i oceny wiedzy oraz umiejętności uczniów zgodnie z założeniami PSO. Po sprawdzianie w klasie VI dokonywana jest wnikliwa analiza jego wyników, z którą zapoznawani są uczniowie i rodzice, a rada pedagogiczna formułuje wnioski do pracy mające na celu poprawę w/w wyników.

         W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie osiągnęli na sprawdzianie wynik średni 29,8 identyczny z wynikiem średnim na poziomie województwa, ale niższym od wyniku średniego w mieście. Około 30 % uczniów nie opanowało umiejętności rozumowania i poprawnego budowania tekstu pod względem kompozycyjnym. Na taki wynik egzaminu miał niewątpliwie wpływ fakt, że w bieżącym roku sprawdzian pisało 21 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stwierdzonymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, co stanowi 29 % ogółu zdających uczniów.

         Wielu uczniów osiąga sukcesy w przedmiotowych i artystycznych konkursach wewnątrzszkolnych ( co piąty uczeń ). Uczniowie brali udział w 42 konkursach międzyszkolnych i w 31 z nich zajęli wysokie miejsca, zdobyli nagrody lub wyróżnienia.

         Szczególne osiągnięcia mają uczniowie naszej placówki w sporcie. 26 razy uczniowie uczestniczyli w zawodach na szczeblu miejskim, 3 razy na szczeblu wojewódzkim i w 23 przypadkach zdobyli tytuły mistrzów lub wicemistrzów.

 

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA

 

IV.3. Praca opiekuńcza szkoły

 

         Diagnozując pracę opiekuńczą szkoły stwierdzono, że szkoła bardzo dobrze wykorzystuje swoje możliwości zaspakajania potrzeb uczniów w zakresie opieki. Zadania opiekuńcze szkoły są planowane, systematycznie realizowane a ich skuteczność podlega bieżącej analizie.

         Wszyscy starający się o pomoc materialną ją otrzymali. Ogółem różnymi formami pomocy objęto 98 uczniów, 123 uczniów skorzystało z dopłaty do mleka, 24 z bezpłatnych śniadań, a 50 z takich obiadów.

         Uczniowie dojeżdżają do szkoły z opiekunem tzw. autobusem szkolnym, na przejściu szkoły w godzinach lekcyjnych uczniowie korzystają z pomocy specjalnego pracownika.              

         Z oferty świetlicy korzysta 124 uczniów. Wszyscy uczniowie zagrożeni wadami postawy tj. 173 mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 

SILNE STRONY SZKOŁY

 

1.     Efektywna promocja zdrowia.

2.     Realizacja programu Socrates – Comenius.

3.     Dobra organizacja procesu kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.     Wysokie oceny z zachowania.

5.     Zaspokojenie potrzeb uczniów w sferze wychowawczej i opiekuńczej.

6.     Udział w konkursach, zawodach sportowych, kształtowanie zainteresowań.

7.     Dobra organizacja imprez i uroczystości szkolnych.

8.     Umiejętność reprezentowania przez uczniów szkoły na zewnątrz.

9.     Udział rodziców w pedagogizacji.

 

SŁABE STRONY SZKOŁY

 

1.     Wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie końcowym, niższe od średniej w mieście.

2.     Korzystanie najczęściej z podręcznika jako pomocy dydaktycznej.

3.     Nie zawsze dobra współpraca z rodzicami.

4.     Niska kultura osobista niektórych uczniów i zdarzające się przypadki agresji i przemocy.

do góry

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

w PSP – 24 im. „Przyjaźni Narodów Świata”

Przyroda

Nauczyciel: Zbigniewa Kaniewska

Klasy: 4b, 6a (rok szkolny 2005/2006)

Obowiązkowe podręczniki:

Atlas „Świat wokół nas – Przyroda” (Wydawnictwo KSIĄŻNICA-ATLAS),

„Przyroda 4. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej” – aut. E.Dudek, E.Szedzianis, K.Tryl,

„Przyroda 6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej” – aut.

E.Dudek, E.Szedzianis, K.Tryl

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

zeszyt A-4, podręcznik, atlas, nożyczki, klej, długopis lub pióro

 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z przyrody będzie przebiegać w następujących formach:

1) sprawdziany wiadomości (po każdym dziale tematycznym)

- pytania otwarte,

- pytania zamknięte (np. test),

2) kartkówki ( z kilku ostatnich lekcji).

Te formy są 2 tygodnie wcześniej zapowiadane uczniom.

3) odpowiedzi ustne ( z kilku ostatnich lekcji),

4) zadania domowe obowiązkowe,

5) zadania domowe dodatkowe, nadobowiązkowe, dla chętnych uczniów ( np. rysunki, plakaty, albumy, doświadczenia, wywiady itp.),

6) zadania problemowe rozwiązywane na lekcjach telewizyjnych lub powtórzeniowych,

7) zeszyty przedmiotowe ( sprawdzane po każdym przerobionym dziale tematycznym),

8) aktywność uczniów na lekcji ( oceniana za pomocą znaków : + , - . 5 znaków + to ocena bdb, 5 znaków - to ocena ndst),

9) praca zespołowa uczniów ( np. planowanie, wykonanie określonych zadań, przestrzeganie kontraktu zawartego przez grupę, itd.).

 

Sposób gromadzenia informacji o postępach uczniów:

Informacje o postępach uczniów odnotowywane są w zeszycie prowadzonym przez nauczyciela i w dzienniku lekcyjnym. Zeszyt jest zawsze do wglądu.

 

Sposób informowania uczniów o jego postępach i brakach:

1) informacja pisemna w zeszycie przedmiotowym ( po jego kontroli),

2) recenzowanie zadań domowych, problemowych,

3) recenzowanie prac pisemnych uczniów ( wskazanie na to co uczeń poprawił, jakie ma jeszcze braki i w jaki sposób oraz w jakim terminie może je uzupełnić4) ).

 

Kryteria oceniania z przyrody:

               1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który częściowo spełnił wymagania na poziom podstawowy i prowadził zeszyt przedmiotowy. 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na poziom podstawowy, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który znacznie spełnił wymagania na poziom rozszerzający, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się aktywnością na lekcjach.

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom dopełniający, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się dużą aktywnością na lekcjach, a także wykonał kilka dodatkowych prac domowych ( np. albumy, doświadczenia, obserwacje, rysunki) oraz wziął udział w szkolnych konkursach przyrodniczych.

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom dopełniający, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, wykonał kilka dodatkowych prac domowych (np. albumy, plakaty, rysunki, obserwacje), osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, które organizowane są w szkole i poza nią.

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania są dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości.

 

Przy ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów uwzględniane są standardy edukacyjne ustalone przez MEN w zakresie umiejętności kluczowych: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Ocenianie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w całym roku szkolnym. Wystawiając ocenę roczną z zajęć nauczyciel uwzględnienia osiągnięcia uczniów w obu semestrach- ocena roczna jest średnią ocen z obu semestrów.

 

Wymagania edukacyjne:

1. Wymagania podstawowe obejmują elementy treści najważniejsze w uczeniu się przyrody, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać2. w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.

3. Wymagania rozszerzające obejmują elementy treści istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, przydatne w opanowaniu treści z przyrody, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów i przykładów znanych z lekcji i z podręcznika.

4. Wymagania dopełniające obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, treści złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł , umożliwiające rozwiązywanie problemów, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, zapewniające wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

 

Zasady zapoznawania uczniów z poprawionymi pracami kontrolnymi , zasady poprawiania ocen ze sprawdzianów:

  1. Uczeń otrzymuje do wglądu poprawioną pracę kontrolną w terminie nie przekraczajacym 7 dni.

  2. Uczeń ma możliwość3. poprawy oceny uzyskanej z pracy kontrolnej w ciągu 4 tygodni od jej otrzymania.

  3. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zezwolić na poprawę oceny z pracy kontrolnej w innym terminie jak wyżej zapisany.

  4. Poprawa oceny pracy kontrolnej może mieć formę ustną lub pisemną.

  5. Uczeń uzgadnia z nauczycielem termin i formę poprawy oceny pracy kontrolnej. Dla uczniów organizowane są z początkiem roku szkolnego konsultacje indywidualne.

  6. Uczeń obecny na pisemnym sprawdzianie lecz z przyczyn losowych (np. złamanie ręki) nie mogący go napisać

   ma obowiązek napisać go w terminie 7 dni od zniknięcia przyczyn.

  7. Nie dopuszcza się poprawy oceny ze sprawdzianu, jeżeli uczeń wykazał się na sprawdzianie nieuczciwym postępowaniem (odpisywał).

   

Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na pisemnym sprawdzianie:

1. Uczeń nieobecny na pisemnym sprawdzianie ma obowiązek go napisać w

terminie:

a) do 7 dni ( po jego powrocie do szkoły), gdy jego nieobecnośćb) nie przekracza 3 dni,

c) do 2 tygodni ( po jego powrocie do szkoły), gdy jego nieobecnośćd) jest dłuższa.

2. Nauczyciel ustala termin sprawdzianu i informuje o nim ucznia.

W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Zasady zapoznawania rodziców z poprawionymi pracami kontrolnymi:

1. Nauczyciel przechowuje poprawione prace kontrolne.

2. Na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów ucznia nauczyciel w czasie konsultacji zbiorowych lub indywidualnych udostępnia im do wglądu poprawione prace kontrolne.

3. Poprawione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

 

Zasady pracy z uczniem zdolnym.

1. Wyłonienie i zdiagnozowanie uczniów zdolnych.

2. Opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym:

- włączenie ucznia w realizację procesu kształcenia (asystent nauczyciela),

- organizowanie przez ucznia pracy zespołowej,

- udział ucznia w konkursach przedmiotowych,

- włączenie ucznia w działalność- kół przedmiotowych i zainteresowań,

- zaangażowanie ucznia w pomoc koleżeńską,

- opracowanie zestawu literatury rozwijającej zainteresowania i wiedzę ucznia,

- włączenie ucznia w organizację i udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych związanych z jego zainteresowaniami i zdolnościami,

- przydział dodatkowych zadań, ć- wiczeń do pracy w domu, rozszerzających realizowane na lekcjach treści programowe.

3. Tworzenie indywidualnych programów i toków nauki.

 

Zasady podwyższania przewidywanych śródrocznych i rocznych oce klasyfikacyjnych.

1. W sytuacji, kiedy uczeń spełnił wymagania edukacyjne na daną ocenę, ale nie spełnił wszystkich kryteriów wymaganych na tę ocenę i w związku z tym przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna jest niższa, może ubiegać się o jej podwyższenie.

2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) wnioskują o podwyższenie przewidywanej oceny do nauczyciela w terminie 7 dni od poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel wyznacza termin i formę umożliwiającą podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej lub rocznej.

4. Nauczyciel określając formę umożliwiającą uczniowi podwyższenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej bierze pod uwagę kryteria oceniania z przedmiotu, których do czasu wystawienia oceny uczeń nie spełnił.

5. O terminie i formie umożliwiającej podwyższenie śródrocznej lub rocznej oceny nauczyciel informuje ucznia lub jego rodziców.

6. Podwyższenie przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w określonej przez nauczyciela formie najpóźniej 7 dni prze radą klasyfikacyjną.

do góry

 

Rodzice w szkole - Kontrakt

„Nie jestem nauczycielem: jedynie towarzyszem podróży, którego zapytałeś o drogę. Wskazałem naprzód - przed ciebie ale i przed siebie.”

Słowa G. B. Shaw a zawarte w Misji PSP nr 24 w Opolu

Pierwszymi i najważniejszymi towarzyszami podróży dziecka są Rodzice. To oni wskazują mu drogę i kierunek. My, Nauczyciele wspieramy Rodziców w ich wysiłkach wychowawczych. Z tej też przyczyny ważne jest, abyśmy towarzysząc dziecku zmierzali w tym samym kierunku. Stąd Kontrakt Szkolny zawierający prawa i obowiązki Rodziców oraz ustalający zasady wzajemnej współpracy.

Rada Pedagogiczna

PSP nr 24 w Opolu

 

DZIAŁ I

 

Rodzice uczniów PSP nr 24 mają prawo do:

1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2. wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi, w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,

3. wspierania edukacji dziecka i jego wychowania w każdej z faz rozwoju,

4. uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie zagadnień związanych z nauką dziecka, jego wychowaniem i zdrowiem,

5. informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną,

6. indywidualnych spotkań z nauczycielami w uzgodnionych obustronnie terminach,

7. uzyskiwania pełnej, rzeczowej informacji o postępach dziecka dotyczących wszelkich osiągnięć oraz trudności w jego nauce i zachowaniu,

8. otrzymywania informacji i wskazówek o sposobach rozwijania i usprawniania umiejętności dziecka w świetle uzyskanej oceny szkolnej,

9. konsultowania decyzji dotyczących edukacji dziecka,

10. otrzymywania pełnej i jasnej informacji dotyczącej wyboru szkoły dla dziecka oraz o wszelkich proponowanych przez szkołę kursach, programach i innych formach aktywności,

11. informacji dotyczącej dokumentów obowiązujących w szkole,

12. pełnej informacji co do wymaganych umiejętności i wiadomości dziecka (standardy edukacyjne),

13. informacji o planowanych pracach klasowych, domowych oraz o tym, czego aktualnie dziecko uczy się w szkole (zapis w zeszytach przedmiotowych),

14. udziału w planowaniu programów wychowawczych i innych dokumentów regulujących pracę szkoły indywidualnie lub poprzez swoich reprezentantów,

15. wyrażania zgody na udział dziecka w zajęcich wyrównawczych, korekcyjnych, kołach zainteresowań,

16. pomocy w rozwiązywaniu sytuacjI problemowych,

17. udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,

18. dyskrecji i życzliwości podczas rozmów na temat swojego dziecka

 

DZIAŁ II

 

Rodzice uczniów PSP nr 24 mają obowiązek:

1. sprawowania władzy rodzicielskiej tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny,

2. troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień,

3. poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom w celu wspierania ich w edukacji,

4. wypełniania zaleceń szkoły związanych ze specjalnymi potrzebami psychologiczno-pedagogogicznymi ucznia (np. poradni psychologiczno -pedagogicznej),

5. przekazywania szkole wszelkich informacji dotyczących ich dzieci i mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

6. uczestniczenia w spotkaniach na terenie szkoły, a w przypadku nieobecności na zebraniu zapoznania się we własnym zakresie z omawianą tematyką i poczynionymi ustaleniami,

7. zgłaszania się na konsultacje indywidualne w wyznaczonym czasie lub po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem,

8. dbania o dobry wizerunek szkoły,

9. aktywnego włączania się do działań na rzecz szkoły bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli,

10. zapoznania się z dokumentami regulującymi pracę szkoły,

11. informowania szkoły o zaobserwowanych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią,

12. dopilnowywania dziecka, aby było przygotowane do lekcji, prac klasowych, miało odrobione zadanie domowe, przynosiło potrzebne pomoce,

13. kontrolowania systematyczności uczęszcznia dziecka na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne, na które wyrazili zgodę

 

DZIAŁ III

Ustalenia ogólne:

 

1. Kontakty szkoły z rodzicami odbywają się poprzez konsultacje indywidualne, zebrania klasowe, rozmowy telefoniczne, listy, informacje w dzienniczkach i inne.

2. Spotkania klasowe są protokołowane przez wyznaczonego rodzica. Protokół przechowuje wychowawca.

3. Obecność rodziców na spotkaniach klasowych jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym.

4. Decyzje dotyczące zespołu klasowego, w których wymagana jest zgoda rodziców, podejmowane są poprzez głosowanie (jawne lub tajne) większością głosów obecnych osób (50% + 1).

5. Gdy głosy rozdzielone są po równo, przeważa głos wychowawcy. Podjęta decyzja obowiązuje wszystkich rodziców.

6. Kontrakt obowiązuje wszystkich rodziców i nauczycieli uczących w szkole.

7. Ustaleni poczynione podczas konsultacji indywidualnych dotyczące istotnych spraw dziecka odnotowywane są w dokumentacji zespołu klasowego i podpisane przez zainteresowanego rodzica i nauczyciela.

8. Konsultacje indywidualne i inne formy kontaktu z rodzicami odnotowuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym.

9. Kontrakt jest dokumentem otwartym, wszelkie zmiany wprowadzane są aneksem.

10. Kontrakt wchodzi w życie z dniem 1.04.2005r.

                                                                           Opracowały:

                                                                                             A. Oleszczuk - Biernacka

                                                                       M. Choma

                                                                           G. Filipowska

                                                                  J. Wołk

                                                                   M. Baran

do góry

                                                                                                                                                                              Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl