Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563713, e-mail: psp24op@interia.pl

 

Strona Główna | Dokumenty

Statut jest w trakcie nowelizacji, zamieszczony poniżej nie jest w pełni zgodny ze stanem faktycznym. Po szczegółowe informacje proszę udać się do szkoły.

STATUT 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

w Opolu

                           ZAWARTOŚĆ

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ 1 Przepisy definiujące
ROZDZIAŁ 2 Podstawowe informacje o Szkole
ROZDZIAŁ 3 Cele i zadania Szkoły
DZIAŁ II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ, ORGANY SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1 Zagadnienia podstawowe
ROZDZIAŁ 2 Dyrektor Szkoły
ROZDZIAŁ 3 Inne stanowiska kierownicze
ROZDZIAŁ 4 Rada Pedagogiczna
ROZDZIAŁ 5 Rada Szkoły
ROZDZIAŁ 6 Rada Rodziców
ROZDZIAŁ 7 Samorząd Uczniowski
DZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1 Planowanie działalności Szkoły
ROZDZIAŁ 2 Podstawowe formy działalności edukacyjnej i wychowawczej
ROZDZIAŁ 3 Świetlica szkolna i dowóz uczniów
ROZDZIAŁ 4 Biblioteka szkolna
ROZDZIAŁ 5 Stołówka w Szkole
ROZDZIAŁ 6 Współpraca z rodzicami
DZIAŁ IV NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1 Zagadnienia podstawowe
ROZDZIAŁ 2 Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne
ROZDZIAŁ 3 Zakres zadań wychowawcy
ROZDZIAŁ 4 Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego
ROZDZIAŁ 5 Zakres zadań innych pracowników Szkoły
DZIAŁ V UCZNIOWIE
ROZDZIAŁ 1 Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły
ROZDZIAŁ 2 Prawa i obowiązki ucznia
ROZDZIAŁ 3 Nagrody i kary
DZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
DZIAŁ VII ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU
  Załącznik nr 1 : „ Ceremoniał i obrzędowość szkolna ”.

Załącznik nr 2 : „ Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej

                           Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako

                           Szkoły Promującej Zdrowie ”. Wizja szkoły.

Załącznik nr 3 : „ Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej

                           Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako

                           Szkoły Promującej Zdrowie ”. Misja szkoły.

Załącznik nr 4 : „ Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej

                           Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako

                           Szkoły Promującej Zdrowie ”. Wizja absolwenta.

Załącznik nr 5 : „ Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów

                            nauczycielskich ”.

Załącznik nr 6 : „ Procedury rozstrzygania sporów między organami Szkoły ”.

Załącznik nr 7: „ Regulamin świetlicy szkolnej ”.

Załącznik nr 8 : „ Regulamin autobusu szkolnego ”.

Załącznik nr 9 : „ Regulamin biblioteki szkolnej ”.

Załącznik nr 10 :Regulamin stołówki szkolnej ”.

Załącznik nr 11 : „ Procedury zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę

                            przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź

                            psychicznej, uzależnieniami demoralizacją oraz innymi

                            przejawami patologii społecznej ”.

Załącznik nr 12 : „ Regulamin Ucznia ”.

Załącznik nr 13 : Zasady i kryteria przyznawania nagród i wyróżnień ”.

Załącznik nr 14 : Ocenianie Wewnątrzszkolne

 

 

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Przepisy definiujące

do góry

§ 1

1.     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1)     Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 2  w Opolu im. Przyjaźni Narodów Świata,

2)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z póź. zm. ),

3)     Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

4)     Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,

5)     uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6)     wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów  w Szkole,

7)     organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć miasto Opole,

8)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze – należy przez to rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Opolskiego, Kuratora Oświaty w Opolu,

9)     poradni psychologiczno – pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadcząca poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

     10)  WSO  –  należy  przez  to  rozumieć  Wewnątrzszkolny  System Oceniani w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr 24 im.  Przyjaźni Narodów Świata w Opolu.  

     11) PSO – należy przez to rozumieć Przedmiotowy System Oceniania.

2.   Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator.

 

 

Rozdział 2

Podstawowe informacje o Szkole

do góry

§ 2

1.     Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu jest szkołą publiczną.

2.     Siedziba Szkoły znajduje się w 45-627 Opole ul. Gorzołki 4

§ 3

1.     Ustalona nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu im. Przyjaźni Narodów Świata używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.

§ 4

1.     Szkoła może posiadać hymn, sztandar , godło i ceremoniał.

2.     Tekst hymnu, opis sztandaru i godła oraz zasady ceremoniału szkolnego określa załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 5

1.     Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat.

2.     W szkole prowadzi się dodatkową naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

3.     Szkoła zapewnia możliwość korzystania z :

1)     biblioteki,

2)     świetlicy,

3)     stołówki,

4)     gabinetu pielęgniarki szkolnej,

5)     pracowni komputerowej,

6)     kompleksu sportowego,

7)     pomieszczeń dydaktycznych.

 § 6

1.     Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2.     Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad określonych w § 25 statutu.

§7

1.     Na zasadach określonych w ustawie w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii organizacji politycznych.

2.     Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 8

1.     Szkoła jest jednostką budżetową.

2.     W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

3.     Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 9

1.     Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych  w odrębnych przepisach.

§ 10

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

do góry

§ 11

 

1.     Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i ochrony zdrowia.

2.     Cele i zadania Szkoły wynikające z Wizji i Misji ( załącznik nr 2,3 ) Szkoły zawiera „ Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako Szkoły Promującej Zdrowie ”, Program Rozwoju Szkoły.

3.     Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne zgodnie z „Wizją absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata ” ( załącznik nr 4 ).

§ 12

1.     Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczającymi do szkoły, poprzez :

1)     nauczanie indywidualne ucznia w domu rodzinnym ( w przypadku, gdy nie może on uczęszczać do szkoły ),

2)     otoczenie ich szczególną troską, podjęcie pracy wychowawczej mającej na celu integrację tych uczniów z zespołem klasowym.

§ 13

1.     Uczniom wybitnie zdolnym szkoła umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania i ukończenie szkoły w skróconym czasie. Uczniowie ci otoczeni są szczególną opieką ze strony szkoły.

§ 14

1.     Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez :

1)         działania wychowawcze i opiekuńcze wychowawców klas i pozostałych członków grona pedagogicznego,

2)         działania pedagoga i psychologa szkolnego,

3)         umożliwienie uczniom udziału w zajęciach w Szkolnej Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej,

4)         udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana  w formie :

1)     zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

2)     zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

3)     zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

4)     porad dla uczniów,

5)     porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

3.     W realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

4.     Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną obejmuje :

1) opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad uczniami tj. :

- kierowanie  uczniów  na diagnostyczne badania psychologiczne, pedagogiczne  i logopedyczne,

- realizowanie zaleceń  poradni, w   tym  – organizowanie różnego typu dodatkowych zajęć wspomagających ucznia,

- kierowanie uczniów do poradni na indywidualne zajęcia terapeutyczne,

- konsultowanie  się  z  pracownikami   poradni  –  w  sprawie  objętych opieką poradni uczniów szkoły.

2) opieką psychologiczno – pedagogiczną adresowaną do nauczycieli tj. :

- uczestniczenie (  na  terenie szkoły  i w poradni ) w różnego typu szkoleniach i  warsztatach, organizowanych przez Miejską Poradnię Psychologiczno

  – Pedagogiczną w Opolu, mających na celu podnoszenie umiejętności radzenia sobie z problemami w szkole,

- korzystanie z pomocy pracowników Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  – w  sytuacjach  wymagających mediacji i interwencji (w sytuacjach kryzysowych ).  

§ 15

1.     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez Szkołę możliwości.

2.     Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :

1)     ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych  i wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2)     udzielaniu, w miarę możliwości, doraźnej lub stałej pomocy materialnej,

3)     umożliwieniu udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,

4)     zapewnieniu dzieciom opieki w świetlicy szkolnej,

5)     organizowaniu dożywiania,

6)     organizowaniu przy współpracy z organem prowadzącym dowozu uczniów do szkoły,

7)     zapewnieniu bezpiecznego dojścia do szkoły przez przejście na  ul. Gorzołki.

3.     Pomoc finansową, o której mowa w ust. 2 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

1.     Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują :

1)     podczas zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)     podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

2.     Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, dodatkowo inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

3.     Obowiązki opiekunów wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.

§ 17

1.     Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Szkoły.

2.     Projekt planu przygotowuje Wicedyrektor.

3.     Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa załącznik nr 5 do Statutu.

§ 18

1.     Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego  z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

2.     W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.     Decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.

4.     Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

§ 19

1. W szkole działa Rzecznik Praw Dziecka.

2. Rzecznik Praw Dziecka kieruje się  zasadami zawartymi  w Konstytucji Rzeczypospolitej, konwencji o Prawach Dziecka, w tym zwłaszcza :

- zasadą dobra dziecka  –  wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka,

- zasadą równości – troskę o ochronę praw każdego dziecka,

- zasadą  poszanowania odpowiedzialności rodziców za rozwój i wychowanie dziecka oraz ich praw i obowiązków,

3. Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka.

4. Do zadań Rzecznika Praw Dziecka należy :

1) troska o przestrzeganie praw dziecka w szkole jak i poza nią,

2) podjęcie interwencji w przypadku otrzymania informacji o łamaniu praw dziecka,

3) przekazywanie odpowiednim organom szkoły lub instytucjom pozaszkolnym informacji o przypadkach łamania praw dziecka,

4) pośredniczenie w nawiązywaniu problemów, konfliktów między stronami,

5) ochrona dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.  

 

Rozdział 4

Wewnątrzszkolny system oceniania

do góry

§ 20

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2.      Celem WSO jest :

a)      Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. Uczeń informowany jest o poziomie swoich osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach poprzez oceny cząstkowe lub punkty w klasach IV – VI i wpisy do dziennika lekcyjnego w klasach I – III. Na godzinach wychowawczych ( w klasach IV-VI ) i sejmikach (w klasach I-III) uczeń jest informowany o swoim zachowaniu.

b)      Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Pomoc ta polegać będzie na:

           - informowaniu o zagadnieniach, nad którymi uczeń może popracować samodzielnie,

     - wskazywanie źródeł informacji,

     - przydzielanie zadań dodatkowych,

     - pełnienie roli asystenta nauczyciela.

c)      Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

    Dokonywać się to będzie poprzez:

           - pochwały ustne i pisemne,

     - prezentacje prac uczniów,

     - prezentacje osiągnięć na gazetkach ściennych, w gazetkach szkolnych, na  stronie internetowej szkoły itp.,

     - umożliwienie udziału w konkursach, zawodach i innych imprezach,

     - funkcjonowanie systemu nagród i wyróżnień obowiązującego w szkole.

d)      Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (patrz rozdział IV).

e)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nauczyciel dokonuje dwa razy w roku analizy wyników nauczania pod kątem organizacji i metod własnej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3.      Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do oceniania z religii ( etyki ).

§ 21

1.      Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania (PSO), zawierające wymagania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć.

2.      Przedmiotowe systemy stanowią załącznik do wewnątrzszkolnego systemu oceniania ( WSO ).

3.      Zmiany w PSO są zatwierdzane uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 22

1.Ocena postępów ucznia dokonywana jest systematycznie w ciągu roku szkolnego.

1.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją śródroczną  i końcoworoczną. Pierwszy semestr rozpoczyna się 1 września, kończy się  31 stycznia danego roku szkolnego.

2.      W wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uczeń klas IV – VI ze wszystkich zajęć, a uczeń klas I – III z religii, otrzymuje stopnie szkolne wyrażone według następującej skali :

 

Stopień

 

Skrót literowy

 

Oznaczenie cyfrowe

 

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst.

1

3.      W klasach I – III ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową :

a) ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny,

         b) ocenie podlega praca i postępy ucznia; wskazuje ona jego osiągnięcia i napotykane przez niego trudności w relacji do jego możliwości i wymagań       

             edukacyjnych,

c)      oceny dokonuje się w oparciu o „ Dziennik lekcyjny ”, w którym odnotowuje się co 2 miesiące postępy w nauce uczniów oraz o gromadzone prace uczniowskie.

4.       

      a)  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia12.08.1999 r. z zajęć ścieżki edukacyjnej „ Wychowanie do życia w rodzinie ” uczeń w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym otrzymuje adnotację : „ uczestniczył, -(a) ” lub  „ nie uczestniczył,  -(a) ”.

      b) Z  zajęć  ścieżek  edukacyjnych  będących  odrębnymi  godzinami lekcyjnymi, uczeń uzyskuje w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie   szkolnym adnotację „ uczęszczał, -(a) ”.

      c) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się : „ zwolniony ”.

6. Począwszy   od    klasy   IV   uczeń,   który   w   wyniku   klasyfikacji końcoworocznej uzyskał  z obowiązujących  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej

    4,75 oraz  co  najmniej  bardzo dobrą  ocenę  zachowania,otrzymuje  świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

7. Oceny z zachowania w klasach IV – VI dokonuje się według podanej skali:

 

Stopień

 

Skrót literowy

 

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

popr

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

     

8. W   klasach   I – III   ocena   z   zachowania ma  charakter  opisowy i dokonywana jest w dzienniku lekcyjnym, oraz dwa razy w roku na

     „ Indywidualnej karcie oceniania zachowania ucznia ” ( załącznik nr 4  do WSO ).

§ 23

1.        Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne.

2.        Ustala się następujące poziomy wymagań :

a)      Wymagania konieczne ( K ) na stopień dopuszczający obejmują treści nauczania :

- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

- potrzebne  w życiu.

b)      Wymagania podstawowe ( P ) na stopień dostateczny obejmującą treści nauczania :

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

- o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

- często powtarzające się w programie nauczania,

- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

- określone   programem   nauczania   na   poziomie   nie   przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

- głównie   proste,   uniwersalne   umiejętności.

c)      Wymagania rozszerzające ( R ) na stopień dobry obejmują treści  nauczania :

- istotne w strukturze przedmiotu,

     - bardziej   złożone,   mniej   przystępne   treści   zaliczone   do  wymagań podstawowych,

- przydatne,  ale  nie  niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- o    zakresie    przekraczającym wymagania    zawarte w podstawach programowych,

- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów ( przykładów ) znanych z lekcji i z podręcznika.

d)      Wymagania dopełniające ( D ) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści :

- złożone, trudne, ważne do opanowania,

- wymagające korzystania z różnych źródeł,

- umożliwiające rozwiązywanie problemów,

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

e)      Wymagania wykraczające ( W ) na stopień celujący obejmują treści :

- znacznie wykraczające poza program nauczania,

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

- wynikające z indywidualnych zainteresowań,

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

3.        Wymagania odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym z zajęć edukacyjnych określają PSO. Szczegółowy opis wymagań na poszczególne oceny z zachowania ucznia określa § 28.

4.        Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia :

a)      Formy ustne :

- odpowiedzi ustne – w  tym   posługiwanie  się   językiem   przedmiotu ( m.in. śpiew ),

- aktywność na lekcjach ( wykonywanie zadań, ćwiczeń ),

- czytanie i zrozumienie tekstu.

b)      Formy pisemne :

- sprawdziany wiedzy i umiejętności z zakresu programu,

- kartkówki,

- zadania domowe,

- zeszyty ćwiczeń i przedmiotowe,

- dyktanda,

- testy,

- prace klasowe.

c)      Inne :

- obserwacja pracy uczniów podczas zajęć dydaktycznych,

- szacowanie wytworów prac uczniów.

5.        Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w następujących formach :

a)      uczniów na pierwszych lekcjach przedmiotu ( odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym i zeszycie ucznia ),

W przypadku nieobecności na danych zajęciach uczeń jest zobowiązany zasięgnąć informacji na ten temat u nauczyciela uczącego.

b)      rodziców ( prawnych opiekunów ) – na pierwszym zebraniu z wychowawca lub ( w razie nieobecności rodziców ) przy pierwszym kontakch z wychowawcą. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani przekazać w/w informacje w formie pisemnej wychowawcy klasy.

     Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania w sposób j.w.

6.        Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt. 5, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

7.        Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

§ 24

1.        Rodzice mają możliwość uzyskiwania informacji o jakości osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych dziecka co najmniej 4 razy w roku szkolnym w wybranych formach : konsultacje zbiorowe, konsultacje indywidualne, wizyty w domu ucznia, rozmowy telefoniczne, korespondencję listowną, adnotacje w zeszytach przedmiotowych i informacyjnych.

2.        Szczegółowe zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach zawarte są w PSO.

3.        Uczeń otrzymuje do wglądu poprawioną pracę kontrolną na zajęciach edukacyjnych, w terminie nie przekraczającym 14 dni.

4.        Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę. Uzasadnienie doraźne ma formę ustną.

§ 25

1.      Szkoła zapewnia uczniowi możliwości poprawienia wyników klasyfikacji śródrocznej i uzupełnienia braków. Wszelkie działania związane z uzupełnieniem braków nauczyciel prowadzi w oparciu o opracowany przez siebie – najpóźniej z początkiem II semestru – indywidualny program. Wzór karty : „ Indywidualny program uzupełniania braków ” stanowi załącznik nr 3 do WSO.

     Program ten powinien zawierać :

a)      zestawienie wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien posiąść  z podziałem na mniejsze partie,

b)      terminy, w których uczeń wykazuje się opanowaniem wyznaczonych partii wiedzy i umiejętności,

c)      formy pomocy ze strony szkoły np.: zajęcia wyrównawcze, konsultacje indywidualne oraz terminy, zajęcia w grupach pomocy koleżeńskiej.

2.      Z indywidualnym programem uzupełnienia braków nauczyciel zapoznaje rodziców ucznia.

3.      Uczeń ma możliwość poprawy oceny uzyskanej z pracy kontrolnej w ciągu  2 tygodni od jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

§ 26

1.         Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne odbywa się zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

2.         Przed końcoworocznym i semestralnym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia  i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w oparciu o poniższą procedurę.

3.         Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciele są zobowiązani przedstawić wychowawcy przewidywane oceny.

4.         W tym samym terminie nauczyciele są zobowiązani przedstawić uczniom i rodzicom przewidywane dla nich oceny oraz sposoby ich ewentualnego podwyższania.

5.         Informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji powinna być przekazana rodzicom przez wychowawcę klasy na spotkaniu zorganizowanym najpóźniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

6.         Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a ocenę z zachowania – wychowawca ( z uwzględnieniem opinii Rady Pedagogicznej ). Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.7.

7.         Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zawierające uzasadnienie niezgodności oceny z zasadami PSO mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych Dyrektor szkoły rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.         Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

9.         Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

10.     Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

11.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

12.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika ( informatyka ), plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

13.     Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.                           

14.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w następującym trybie :

a)      w pierwszym dniu po radzie klasyfikacyjnej nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń jest nieklasyfikowany lub wychowawca klasy informuje o tym fakcie ucznia,

b)      uczeń składa podanie o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 3 dni od momentu uzyskania informacji o nieklasyfikowaniu,

c)      podanie ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych nieobecności rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły,  a podanie ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rozpatruje rada pedagogiczna,

d)      egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się do 2 miesięcy od chwili pozytywnego rozpatrzenia podania ucznia. Termin szczegółowy uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

e)      egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15.     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku poza szkołą.

     W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji .

b)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy .

16.     Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczniem,  spełniającym  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) liczbę  zajęć edukacyjnych,  z których  uczeń  może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia .

17.     W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów -  rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia .

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

a)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 15 b, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o którym mowa w pkt 16 - skład komisji;

b)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)      zadania(ćwiczenia) egzaminacyjne;

d)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

          Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

19. W przypadku  nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu  klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 22.

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 22.

22. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zawierające uzasadnienie niezgodności oceny z zasadami PSO mogą być zgłoszone w terminie do7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych .

23. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych ;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

c)      w  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji .

 24. Termin sprawdzianu, o którym mowa pkt 23, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

 25. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne ,

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)      pedagog,

e)      psycholog,

f)        przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców .

 26. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,  może  być  zwolniony z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie     nauczyciela    zatrudnionego    w    innej     szkole   następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły .

 27. Ustalona przez komisję roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny .  Ocena  ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt 33.

 28. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 23,

c)      zadania ( pytania ) sprawdzające,

d)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem .

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

29. Do protokołu, o którym mowa w pkt 28, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia .

30. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o  którym  mowa  w  pkt 23,  w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły .

31. Przepisy   pkt.   22-30   stosuje   się   odpowiednio   w   przypadku  rocznej ( semestralnej )  oceny   klasyfikacyjnej   z   zajęć   edukacyjnych uzyskanej w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  do  zgłoszenia  zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

32. Uczeń  klas  I-III   szkoły   podstawowej   otrzymuje   promocję   do   klasy programowo  wyższej,  jeżeli  jego  osiągnięcia  edukacyjne  w  danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

33. Na  wniosek  rodziców   ( prawnych opiekunów )  i   po   uzyskaniu   zgody wychowawcy  klasy  lub  na  wniosek   wychowawcy  klasy  i  po  uzyskaniu zgody   rodziców  (  prawnych   opiekunów ),  oraz    po   uzyskaniu   opinii publicznej  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w   tym   publicznejporadni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu  ucznia  klasy  I i II  szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

     34. Począwszy  od  klasy  IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie nauczania, uzyskał roczne ( semestralne )  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny   niedostatecznej, z zastrzeżeniem 22, 23.

 35. Uczeń,  który  nie  spełnił  warunków  określonych  w  pkt  32  albo  33, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 36.

 36. W   wyjątkowych   przypadkach   rada   pedagogiczna   może   postanowić o  powtarzaniu  klasy  przez  ucznia  klasy  I – III  szkoły  podstawowej na podstawie   opinii    wydanej    przez    lekarza   lub   publiczną    poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz  po  zasięgnięciu  opinii  rodziców  (  prawnych  opiekunów  )   ucznia. Opinia rodziców powinna mieć formę pisemną.

 37. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  że  wszystkich  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie  nauczania  uzyskał  roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Począwszy     od     klasy     IV    szkoły     podstawowej,     uczeń,      który w      wyniku      klasyfikacji    rocznej    (  semestralnej  )   uzyskał    ocenę   niedostateczną   z  jednych   obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych,   może zdawać  egzamin    poprawkowy.   W    wyjątkowych    przypadkach   rada pedagogiczna   może   wyrazić   zgodę   na   egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      38. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  informatyki  ( techniki )  oraz  wychowania fizycznego,  z  których  egzamin  powinien  mieć  przede  wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.39. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  w  ostatnim tygodniu ferii  letnich. 

40. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

       W skład komisji wchodzą:

     a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze ­ jako przewodniczący komisji,

     b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne­ jako członek komisji.

      41. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  40 b,  może  być  zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje jako osobę egzaminującą    innego   nauczyciela   prowadzącego  takie   same   zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      42. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się   protokół zawierający :

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu poprawkowego,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę .

       Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację o  ustnych odpowiedziach ucznia.

      43. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września .

 44. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 45.

 45. Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia  szkoły  podstawowej,  rada pedagogiczna  może  jeden   raz   w   ciągu   danego   etapu   edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,  pod warunkiem,  że  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne są,zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej .

       46. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,  na   którą   składają   się   roczne   ( semestralne )   oceny   klasyfikacyjne z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo najwyższej      oraz     roczne    (  semestralne  )    oceny       klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe odoceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności  określonych  w  standardach  wymagań  ustalonych odrębnymi  przepisami.

      47. Uczeń  kończy   szkołę   podstawową   z   wyróżnieniem,   jeżeli   w  wyniku klasyfikacji  końcowej,   uzyskał   z   obowiązkowych   zajęć   edukacyjnych średnią  ocen  co  najmniej  4,75   oraz   co  najmniej   bardzo   dobrą   ocenę zachowania .

48. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym     lub    znacznym    postanawia   na    zakończenie    klasy  programowo  najwyższej   rada   pedagogiczna,   uwzględniając   specyfikę kształcenia   tego   ucznia,    w    porozumieniu   z   rodzicami   ( prawnym opiekunami).

49. Laureaci   konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim otrzymują z  danych   zajęć   edukacyjnych   celującą  roczną   ( semestralną )   ocenę klasyfikacyjną.  Uczeń,   który   uzyskał    tytuł   laureata  po  ustaleniu   albo uzyskaniu     rocznej    ( semestralnej )   oceny   klasyfikacyjnej   z   zajęć edukacyjnych,  otrzymuje  z  tych  zajęć  celującą  końcoworoczną   ocenę klasyfikacyjną.

§ 27

1.      Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.

2.      W przypadku naruszenia przepisów WSO lub PSO dotyczących wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych uczeń, rodzic lub wychowawca klasy ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję.

3.      W szkole prowadzi się naukę języka mniejszości narodowej jako przedmiotu dodatkowego. Zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4.      Ewaluację funkcjonowania WSO prowadzi specjalnie powołany do tego zespół.

§ 28

Ocenianie z zachowania

1.      Zasady ogólne :

1)      Ocena zachowania uwzględnia w szczególności :

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

- dbałość o honor i tradycje szkoły,

- dbałość o piękno mowy ojczystej,

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

- okazywanie szacunku innym osobom.

2)      Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych, promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3)      Wychowawcy klas IV - VI ustalają w końcu każdego semestru, w terminie na miesiąc przed klasyfikacją, oceny zachowania w skali 0 – 110 punktów. Z możliwością przełożenia punktów na oceny. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ilości punktów uzyskanych za I i II semestr.

4)      Ustalając oceny z zachowania uczniów, wychowawca klasy uwzględnia opinię rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów.

5)      W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową dokonywaną dwa razy w roku szkolnym na podstawie „Indywidualnej karty zachowania ucznia”  sporządzonej  na  podstawie   zapisów   w   dzienniku   lekcyjnym ( załącznik nr 2  do WSO ).

6)      Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od klasy  IV ustala się według skali :

·        wzorowe

·        bardzo dobre

·        dobre

·        odpowiednie

·        nieodpowiednie

·        naganne

     Zasady przełożenia punktów na ocenę :

                                     110– 100 punktów – wzorowe            

                                       99 -  84 punktów – bardzo dobre    

                                       83 – 68 punktów – dobre                  

                                       67 -  52 punktów – poprawne          

                                       51 -  36 punktów – nieodpowiednie 

                                       35 -    0 punktów – naganne        

7)      Ocenę   zachowania   uczniów   klas   IV – VI   objętych    nauczaniem  indywidualnym wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem nauczycieli uczących, uczniami z klasy, do której uczęszcza dziecko oraz w oparciu o samoocenę ucznia. Oceny zachowania dokonuje się w oparciu o „ Kartę oceny zachowania ” ( załącznik nr 3 do WSO ). Ocena jest dostosowana do indywidualnych możliwości ucznia.

8)      W sytuacji, gdy na temat oceny zachowania ucznia wypowiada się zespół wychowawczy jego decyzje dotyczące w/w oceny są dla wychowawcy wiążące.

9)      Za rażące naruszenie kontraktu szkolnego w zakresie :

·        zachowań agresywnych z naruszeniem zdrowia,

·        znieważenia godności nauczyciela, innych pracowników szkoły oraz kolegów,

·        palenia papierosów,

·        picia alkoholu,

·        używania narkotyków,

·        kradzieży,

·        zniszczenia mienia prywatnego,

·        dewastacji mienia szkoły

     uczeń,  bez  względu  na  uzyskana  punktację,  otrzymuje  ocenę  naganną za semestr. Powyższe może wpłynąć na ocenę końcoworoczną.

10)  Punkty uzyskane w pierwszym semestrze przez ucznia z oceną naganną za naruszenie pkt. 9 regulaminu oceniania zachowania, wychowawca bierze pod uwagę do obliczenia średniej na koniec roku szkolnego.

11)   Za stosunek do nauki, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość o honor i tradycje szkoły, a także okazywanie szacunku innym osobom i dbałość i piękno mowy ojczystej, wychowawca klasy oblicza średnią punktów przyznanych uczniowi przez poszczególnych nauczycieli uczących według skali zawartej w kryteriach szczegółowych.

12)  O podwyższenie końcoworocznej oceny z zachowania może ubiegać się uczeń, który ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne, nie naruszył kontraktu szkolnego w zakresie, o którym mówi pkt. 9 regulaminu oceniania zachowania i do oceny wyższej brakuje mu najwyżej 3 punktów.

13)  Rodzice ucznia ubiegającego się o podwyższenie końcoworocznej oceny zachowania, wnioskują do wychowawcy w terminie do 3 dni od poinformowania ich o przewidywanej ocenie. Wychowawca wyznacza termin i formę podwyższenia oceny, nie później niż na 7 dni przed klasyfikacją.

14)  Wychowawca jest zobowiązany do posiadania w czasie rady klasyfikacyjnej dokumentacji związanej z przyznanymi uczniom ocenami zachowania.

15.  Szczegółowe zasady oceniania zachowania :

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a) obecność na lekcjach:

·        100% godzin usprawiedliwionych i bez spóźnień                        10p.

·        100% godzin usprawiedliwionych i 3 spóźnienia                           8p.

·        za każde następne spóźnienie odejmuje się 1p.                                                             

b) godziny nieusprawiedliwione:

·        godziny nieusprawiedliwione (do dwóch)                                      5p.

·        godziny nieusprawiedliwione (od 3 do 5)                                       3p.

·        godziny nieusprawiedliwione ( od 6 do 9 )                                     2p.

·        10- 30 godzin nieusprawiedliwionych                                             0p.

·        30 i powyżej godzin nieusprawiedliwionych­ - nie więcej niż zachowanie nieodpowiednie

          c) stosunek do nauki:                                                                                              

·        posiadanie przyborów, podręczników szkolnych itp.                  0-5p.

·        przygotowanie do zajęć (ustne i pisemne)                                 0-10p  (oceniają nauczyciele uczący, a wychowawca oblicza średnią statystyczną)

d) noszenie obuwia zamiennego:

·        do 5 braków w semestrze                                                                 4p.

·        do 10 braków w semestrze                                                               2p.

·        powyżej 10 braków                                                                          0p.

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

·        aktywna praca na rzecz klasy                                                        0-3p.

·        zaangażowanie w pełnienie funkcji w klasie                                0-3p.

·        własna inicjatywa na rzecz zespołu klasowego                            0-3p.

·        pomoc koleżeńska                                                                         0-3p.

·        postawa w trakcie akcji społecznych                                            0-3p.

·        działalność w szkolnych organizacjach                                        0-3p.

·        poszanowanie mienia prywatnego                                                0-4p.

·        poszanowanie mienia szkoły, publicznego                                   0-4p.

3) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość o honor i tradycje szkoły:

·        zachowanie na lekcjach i przerwach                                             0-3p.

·        zachowanie poza szkołą                                                                0-3p.

·        udział w konkursach i zawodach wewnątrzszkolnych                    0-4p.

·        udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych (bez laurów)       0-4p.

·        wybitne osiągnięcia przy wielokrotnym i godnym

                  reprezentowaniu szkoły                                                                 0-7p.

·        udział w uroczystościach szkolnych / apelach                              0-3p.

  ( oceniają nauczyciele uczący, a wychowawca oblicza średnią statystyczną ).

4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

·        brak kontaktów z używkami                                                          10p.

·        incydentalny kontakt z używkami                                                    10p.

·        wielokrotny kontakt z używkami - ocena naganna

·        nieprzejawianie zachowań agresywnych                                      0-6p.

·        kradzieże                                                                                     10p.

         5) Okazywanie szacunku innym osobom oraz dbałość o piękno mowy

              ojczystej:

·        poszanowanie godności nauczycieli i pracowników szkoły        0-5p.

·        poszanowanie godności innych                                                    0-5p.

·        kultura słowa                                                                                 0-5p.

 

 w przypadku znieważenia godności nauczyciela lub innego pracownika   szkoły - ocena naganna. ( Oceniają nauczyciele uczący, a wychowawca oblicza średnią statystyczną ).

     Ogółem można zdobyć 110p.

 

Dział II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ, ORGANY SZKOŁY

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

do góry

§ 29

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 30

        Szkołą kieruje Dyrektor, przy pomocy Wicedyrektora.

§ 31

       Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada

       Pedagogiczna.

§ 32

      W Szkole działają organy : Rada Szkoły i Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

§ 33

      Organy szkoły współpracują ze sobą w sprawach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły dyrektor ma obowiązek informowania organów szkoły o wszelkich decyzjach, a zwłaszcza o decyzjach dotyczących ich kompetencji i działalności.

Przedstawiciele poszczególnych organów szkoły mogą być zapraszani na posiedzenia :

§ 34

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą, a w sprawach wymienionych w Art. 41 ust. 3 ustawy – także organ prowadzący Szkołę.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencję Dyrektora.

§ 35

        Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

§ 36

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami ( załącznik nr 6 ).

Przepis § 34 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 37

       Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, wszczególności w sprawach :

Rozdział 2

Dyrektor Szkoły

do góry

§ 38

1.      Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

2.      Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 39

1.      Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

2.      Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 40

Do właściwości Dyrektora należy w szczególności  :

1)      w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły :

a)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c)      występowanie do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)      realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką  nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

f)        organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji  o Prawach Dziecka,

2)      w zakresie spraw organizacyjnych :

a)      przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,

b)      opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

c)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

d)      realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

f)        odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji przeprowadzonego w szkole,

3) w zakresie spraw finansowych :   

a)      opracowywanie planu finansowego Szkoły,

b)      przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Szkoły,

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych :

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły,

b)      organizowanie  wyposażenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,

c)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,

d)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

f)        organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych :

a)      zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,

c)      wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 41

1.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.      W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności :

1)      decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2)      decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

3)      decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

4)      określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodne z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5)      współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie  ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności :

a)      zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,

b)      ustala :

-         zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,

-         regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,

-         regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c)      ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami,

6)      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie  z ustalonym regulaminem.

§ 42

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz oraz w sprawach wynikających z ustawy – organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 43

1.      Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej :

2.      Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

   § 44

1.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

2.      Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności :

1)      przedstawia Radzie Pedagogicznej raz w roku szkolnym raport  z  przeprowadzonego wewnątrzszkolnego mierzenia jakości,

2)      składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,

3)      udziela Radzie Rodziców i Radzie Szkoły informacji o działalności edukacyjnej Szkoły.

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze

do góry

§ 45

1.      W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2.      Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor,  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.

§ 46

1.      Do zakresu działania Wicedyrektora należy :

1)      Nadzór pedagogiczny w zakresie określonym przez dyrektora szkoły,

2)      Opracowanie tygodniowego planu zajęć i dyżurów nauczycielskich,

Kierowanie działalnością wychowawczą szkoły.

Rozdział 4

Rada pedagogiczna

do góry

§ 47

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

2. Rada  Pedagogiczna  może  powołać  stałe  lub  doraźne  zespoły,  komisje dla opracowania określonej problematyki związanej z działalnością szkoły.

§ 48

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4.      Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia :

1)      sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)      zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

§ 49

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5)      zatwierdzanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.

6)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1)      powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

2)      przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

3)      powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4)      organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień.

6)      propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7)      projekt planu finansowego szkoły.

3.      Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii  w innej sprawie.

4.      Rada Pedagogiczna ponadto :

1)      może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w  Szkole,

2)      deleguje swoich przedstawicieli do prac w organach szkoły.

Rozdział 5

Rada Szkoły

do góry

§ 50

W Szkole działa Rada Szkoły.

§ 51

1.      Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dniem 30 czerwca.

2.      Wybory do Rady Szkoły pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się do 25 czerwca.

3.      Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady Szkoły nowej kadencji.

4.      Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewodniczący Rady Szkoły, a jeżeli jest to niemożliwe – Dyrektor.

§ 52

1.      W skład Rady Szkoły wchodzi po 3 nauczycieli i rodziców.

2.      Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane w Radzie.

§ 53

Nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do rady Szkoły podczas posiedzenia plenarnego Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach niniejszego rozdziału Statutu, z wyłączeniem § 53, a w kwestiach nie unormowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 54

1.      Rodzice wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły na zebraniach rodziców, organizowanych przez Dyrektora.

2.      Do zebrania rodziców w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły stosuje się odpowiednio § 63 – 64 z zastrzeżeniem pierwszeństwa regulacji § 55 – 57.

§ 55

1.      Wybory członków Rady Szkoły przeprowadzają komisje wyborcze, które tworzą : przewodniczący zebrania oraz 2 osoby wybrane w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Szkoły.

2.      Do zadań komisji należy : przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Szkoły, przygotowanie kart do głosowania, obliczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania.

3.      Przebieg czynności, o których mowa w ust. 2, dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z członków komisji, a podpisany przez jej pełny skład.

4.      Protokoły, o których mowa w ust. 3, przekazuje się Dyrektorowi.

§ 56

1.      Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.      Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Szkoły.

3.      Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

§ 57

1.      Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak „ X ” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

2.      Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie głosowania wyborca wskaże co najmniej jedną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej niż wynosi liczba wybieranych przez zebranie członków Rady Szkoły.

§ 58

1.      Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez wyborców podczas zebrania. Osoba kandydująca do Rady Szkoły powinna wyrazić na to zgodę.

2.      Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez kandydatów, o tym któremu z nich przypada ostatnie do obsadzenia – przez jedno z zebrań – miejsce w Radzie Szkoły, rozstrzygają kolejne tury głosowania zarządzone przez przewodniczącego zebrania.

§ 59

1.      Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek :

1)      śmierci,

2)      zrzeczenia się członkostwa,

3)       utraty prawa wybieralności,

4)      nie brania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez 2 kolejne spotkania,

2.      Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.

3.      W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Rada Szkoły podejmuje uchwałę o wstąpieniu na miejsce dotychczasowego członka, kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

4.      W razie braku możliwości, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy § 52 – 57 stosuje się odpowiednio.

§ 60

1.      Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.

2.      Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności :

1)      uchwalenie i nowelizowanie :

a)      Statutu,

b)      Regulaminu działalności Rady Szkoły,

2)      odwoływanie się od decyzji Kuratora w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień ( art. 60 ust. 3 ustawy ),

3)      wyrażanie opinii w sprawach :

a)      powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,

b)      przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

c)      powierzenia innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływania z tych stanowisk,

d)      planu finansowego Szkoły,

e)      planu pracy Szkoły,

f)        projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

g)      związanych z przygotowywaniem oceny pracy Dyrektora,

h)      innych istotnych dla Szkoły,

4)      występowanie do :

a)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskiem        o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący.

b)      Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

c)      Dyrektora o zorganizowanie posiedzenia Rady Pedagogicznej,

d)      Właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela,

e)      Organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Szkoły,

f)        Kuratora z wnioskiem o utworzenie wojewódzkiej rady oświatowej,

5)      przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły,

6)      ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Szkoły.

3.      Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania.

§ 61

1.      Rada Szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły ( Fundusz Rady Szkoły ).

2.      Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Szkoły.

 

Rozdział 6

Rada Rodziców

do góry

§ 62

1.      W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.      Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

3.      Cele i zadania oraz szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4.      Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5.      Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 63

1.      Zgromadzenie ogółu zwołuje :

1)      w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor,

2)      w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

2.      Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3.      Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum  w pierwszym terminie.

§ 64

1.      Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2.      Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział :

1)      Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor,

2)      osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,

3)      osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3.      Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalone w formie protokołu, zawierającego co najmniej :

1)      termin i miejsce Zgromadzenia,

2)      stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia ( quorum ), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)      listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4)      przyjęty porządek obrad,

5)      treść podjętych uchwał,

6)      podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 65

1.      Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym ( przez podniesienie ręki ),  w obecności co najmniej ( quorum ) :

1)      połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2)      1/3 rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.

2.      Zwykła większość głosów jest taką liczbą „ za ”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „ przeciw ”.Głosy „ wstrzymujące się ” są pomijane.

3.      Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust.1 pkt.1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu rodziców.

§ 66

1.      Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskiem  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności   w sprawie utworzenia Rady Szkoły.

2.      Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy Szkoły.

§ 67

1.      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

2.      Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3.      W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

Rozdział 7

Samorząd Uczniowski

do góry

§ 68

Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

§ 69

1.      Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

2.      Organami Samorządu Uczniowskiego są :

1)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2)      Z-ca przewodniczącego,

3)      Sekretarz.

3.      Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego,  w szczególności wobec organów Szkoły.

§ 70

1.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.      Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

§ 71

1.      Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje właściwy organ Samorządu Uczniowskiego.

2.      Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu,  miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.

3.      Drugi termin Zgromadzenia ogółu może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

4.      Zgromadzenie ogółu uczniów prowadzi organ zwołujący.

5.      Obrady Zgromadzenia ogółu uczniów są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej :

1)      termin i miejsce Zgromadzenia,

2)      stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia ( quorum ), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3)      listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4)      przyjęty porządek obrad,

5)      treść podjętych uchwał,

6)      podpisy prowadzącego i protokolanta.

6.      Uchwały Zgromadzenia ogółu w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej ( quorum ) :

1)      połowy uczniów – w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2)      1/3 uczniów – w drugim terminie Zgromadzenia.

7.      Zwykła większość głosów jest taką liczbą głosów „ za ”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „ przeciw ”. Głosy „ wstrzymujące  się ” są pomijane.

8.      Jeżeli ogół uczniów stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 6 pkt. 1, oznacza liczbę minimum równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu uczniów.

9.      Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, składająca się  z osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród  uczestników Zgromadzenia uprawnionych do głosowania; członkowie komisji powołują spośród siebie przewodniczącego.

§ 72

Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach  w poszczególnych oddziałach. Przepisy § 70 stosuje się odpowiednio.

§ 73

Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów oraz podejmowania uchwał przez ogół uczniów poza Zgromadzeniem, normuje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 74

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 75

1.      Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak :

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)       prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2.      Samorząd Uczniowski ponadto :

1)      opiniuje program wychowawczy Szkoły.

Dział III

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Rozdział 1

Planowanie działalności Szkoły

do góry

§ 76

1.      Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry, przy czym koniec I semestru przypada na ostatni dzień stycznia.

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 77

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną :

1)      szkolny plan nauczania,

2)      arkusz organizacji Szkoły,

3)      tygodniowy rozkład zajęć.

§ 78

Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

§ 79

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego Szkoły.

2.      Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

3.      W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 80

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji .

§ 81

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Podstawowe formy działalności edukacyjnej i wychowawczej

do góry

§ 82

1.      Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone  w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.      W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie jednak dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.      W klasach I – III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5.      W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę  - dwudziestominutową.

§ 83

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, liczący w zasadzie nie więcej niż 26 uczniów.

2.      Oddziały są dzielone na grupy :

1)      na zajęcia z języków obcych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej  24 uczniów – w każdym przypadku,

2)      na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów – w każdym przypadku,

3)      na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 i 2  jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio, 24 lub 30 uczniów – w miarę posiadanych przez Szkołę środków i za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

3.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są  w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych .

4.      Za zgodą organu prowadzącego w Szkole może być utworzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 84

1.      Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach kształcenia zintegrowanego, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe ( dodatkowe ) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.      Zajęcia, o których mowa a ust. 1 są organizowane lub współorganizowane   w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

§ 85

1. W Szkole  prowadzi się naukę języka mniejszości narodowej jako przedmiotu dodatkowego.

2. Naukę  języka  mniejszości  narodowej organizuje się wówczas, gdy na naukę tego języka na poziomie danego oddziału  zgłosi co najmniej 7 uczniów.

3.      W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż ustalona w ust. 2 nauczanie języka mniejszości organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, przy czym :

1)      grupa międzyoddziałowa – utworzona z uczniów rożnych oddziałów tej samej klasy – nie może liczyć mniej niż 7 uczniów,

2)      grupa międzyklasowa – utworzona z uczniów różnych klas – pracuje na zasadach stosowanych w klasach łączonych i nie może liczyć mniej niż 3 uczniów i więcej niż 14 uczniów.

4.      Zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 86

1.      W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, w formie kół i zespołów zainteresowań.

2.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż  12 uczniów. W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń w powiązaniu z zasadami  naboru opracowanymi przez prowadzących zajęcia.

3.       Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu projektu listy przez Radę Pedagogiczną, a także w uzgodnieniu z Radą Rodziców, jeśli prowadzenie zajęć ma być dofinansowane   ze środków Funduszu Rady Rodziców.

§ 87

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub rodziców, Szkoła może zorganizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć ze środków rodziców. Przepis § 85 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 88

W Szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 89

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez :

    1) szkolny zestaw programów nauczania,

    2) program wychowawczy i profilaktyki.

2. Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy i profilaktyki tworzą spójną całość.

3. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców  zmierzają do realizacji Misji i Wizji Szkoły iWizji Absolwenta zawartych w programie wychowawczym szkoły.

§ 90

1. W  Szkole tworzy się Zespół Wychowawczy, który powołuje Dyrektor  Szkoły.

2. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy  rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych.

3. Zespół Wychowawczy zwoływany jest na wniosek :

1)      Dyrektora Szkoły,

2)      pedagoga,

3)      wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.

Rozdział 3

Świetlica szkolna i dowóz uczniów

do góry

§ 91

1.      Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły jest świetlica.

2.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły muszą dłużej przebywać w Szkole, a także inni uczniowie za zgodą dyrektora szkoły.

§ 92

1.      Do zadań świetlicy należy w szczególności :

1)      zapewnienie opieki dzieciom zapisanym do świetlicy przed i po ich zajęciach lekcyjnych,

2)      realizacja celów wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym szkoły.

2.      Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez :

1)      organizowanie pomocy w nauce,

2)      organizowanie gier i zabaw ruchowych,

3)      organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania  i uzdolnienia,

4)      kształtowanie nawyków społecznego współżycia,

5)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków, higieny i czystości,

6)      stworzenie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku.

§ 93

1.      Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2.      Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, od godz. 6,45  do  godz. 16,00. 

§ 94

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 7 do Statutu.

§ 95

1.      Uczniowie mogą korzystać ze specjalnie zorganizowanego dowozu w tzw. autobusie szkolnym.

2.      W/w autobusie opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele.

3.      Zasady korzystania z autobusu określa regulamin, który stanowi załącznik nr 8 do Statutu.

 

Rozdział 4

Biblioteka szkolna

do góry

§ 96

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb  i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2.      W skład biblioteki wchodzą :

1)      wypożyczalnia

2)      czytelnia

§ 97

1.      Z biblioteki mogą korzystać :

1)      uczniowie,

2)      nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

3)      rodzice,

4)      inne osoby – za zgodą Dyrektora.

2.      Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3.      Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 98

1.      Do zakresu działania bibliotekarza w szczególności należy :

1)      udostępnienie zbiorów,

2)      udzielenie informacji bibliotecznych,

3)      informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

4)      poradnictwo w wyborach czytelniczych i audiowizualnych,

5)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6)      udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

7)      pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i środkami audiowizualnymi,

8)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

9)      przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rad pedagogicznych,

10    ) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy zbiorów,

11    ) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

12    ) gromadzenie zbiorów,

13    ) ewidencja zbiorów,

14    ) opracowanie biblioteczne zbiorów,

15    ) opracowanie techniczne,

16    ) klasyfikowanie wg systemu UKD,

17    ) katalogowanie,

18    ) selekcja zbiorów ( materiałów zbędnych, zniszczonych ),

19    ) konserwacja zbiorów,

20    ) organizacja warsztatu informacyjnego,

21    ) wydzielanie księgozbioru podręcznego,

22    ) prowadzenie katalogów,

23    ) prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych przy współpracy z nauczycielami,

24    ) gromadzenie zestawień bibliograficznych,

25    ) organizację udostępnienia zbiorów,

2.      Nauczyciel bibliotekarz udostępnia zbiory 4 – 5 razy w tygodniu w ustalonych godzinach. Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników łącznie z lekcjami bibliotecznymi i innymi formami pracy z czytelnikiem wynosi  2/3 wymiaru godzin nauczyciela bibliotekarza.

 

§ 99

1.      Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2.      Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po zakończeniu.

3.      Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

§ 100

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 9 do Statutu.

 

Rozdział 5

Stołówka w Szkole

do góry

§ 101

1.      Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły mogą korzystać ze stołówki, prowadzonej przez inny podmiot na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem.

2.      Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać cenę posiłków dla uczniów.

3.      Dyrektor określa zasady refundowania opłat ponoszonych w stołówce przez uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.

4.      Wnioski w sprawie refundacji, o której mowa w ust. 3, składają rodzice  lub wychowawcy do pedagoga szkolnego.

5.      Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin stołówki, który stanowi załącznik nr 10.

Rozdział 6

Współpraca z rodzicami

do góry

§ 102

1.      W szkole działa Rada Rodziców zwana Radą Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu, która reprezentuje ogół rodziców, uczniów.

2.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.      Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej  i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4.    W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

5.   Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej szkoły.

6.      W szkole można wyłonić spośród ogółu rodziców grupę liderów, którzy współpracują z dyrektorem szkoły głównie w zakresie spraw wychowawczych.

7.      Współpraca z rodzicami obejmuje w szczególności następujące formy :

a)      spotkania wychowawców klas z rodzicami,

b)      udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych,

c)      udział rodziców w imprezach klasowych np. wycieczkach, ogniskach, zabawach,

d)      coroczne spotkania klasowe w Dniu Rodziny,

e)      warsztaty i inne formy pedagogizacji,

f)        zajęcia otwarte dla rodziców,

g)      spotkania mające na celu rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

h)      inne formy zgodnie z potrzebami.      

Dział IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

do góry

§ 103

1.      W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników : ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 104

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

do góry

§ 105

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

2.      Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 106

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      W ramach realizacji zadań pedagogicznych przede wszystkim :

1)      sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada,na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2)      zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez :

a)      realizację obowiązujących programów nauczania,

b)      stosowanie właściwych metod nauczania,

c)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)      pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e)      właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

3)      dba  o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,

4)      wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5)      udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

§ 107

1.      Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2.      Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

§ 108

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez :

1)      pracę własną,

2)      udział w pracach zespołów nauczycielskich,

3)      korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 109

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 110

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, a nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.      Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust. 1, kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu na wniosek zespołu.

3.      Zespół oddziałowy i przedmiotowy pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.

4.      Cele i zadania zespołu oddziałowego i przedmiotowego obejmują  w szczególności :

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści nauczania,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

5)      wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole lub proponowanych do realizacji w Szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 111

Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć zespół problemowo – zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania. Przepisy § 110 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy

do góry

§ 112

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.      Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

1)      otacza indywidualną opiekę każdego ucznia,

2)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami :

a)      planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)      utrzymuje kontakt  z rodzicami, w celu :

a)      rozpoznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych  ich dzieci,

b)      współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania  od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

6)      współpracuje  z pedagogiem szkolnym z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności,  także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.      Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa  w ust. 2 pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 113

1.      Realizując zadania wymienione w § 112 ust. 2 pkt. 5, wychowawca w szczególności organizuje spotykania z rodzicami uczniów, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2.      O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor, na wniosek rady pedagogicznej.

3.      Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem spotkania.

4.      W spotkaniach z rodzicami mogą tez uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

Rozdział 4

Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego

do góry

§ 114

1.      Do zadań pedagoga należy w szczególności :

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)  określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom  z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno  – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)  podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)  wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

6)  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.      Do zadań psychologa należy w szczególności :

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,  w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych  i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)   zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

6)  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo–zadaniowych w działaniach profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

3.   Pedagog i psycholog szkolny opracowuje na każdy rok „ Szkolny ramowy  plan pomocy psychologiczno – pedagogicznej ”, obejmujący także zasady współdziałania Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.  Na koniec roku szkolnego pedagog i psycholog szkolny składają sprawozdanie z realizacji planu wraz z wnioskami do dalszej pracy.

5.  Pedagog i psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 115

1.   W ramach realizacji swoich zadań, pedagog i psycholog szkolny ściśle współpracuje z właściwą miejscowo poradnią psychologiczno  – pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne,  na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

2.  Za zgodą Dyrektora pedagog i psycholog szkolny może współpracować  w realizacji swoich zadań z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo  i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności :

1)      prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami ( rodzicami ),  w sytuacjach wymagających tego typu działań,

2)      korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

3)      współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie.

 

Rozdział 5

Zakres zadań innych pracowników Szkoły

do góry

§ 116

/ pracownicy ekonomiczni /

1.      W Szkole tworzy się stanowiska pracowników ekonomicznych :

- główny księgowy

- samodzielny księgowy

- specjalista do spraw płac

- kasjer

2.      Do zadań pracowników ekonomicznych należy pełna obsługa szkoły  w zakresie finansowo – księgowym.

§ 117

/ pracownicy administracyjni /

1.      W Szkole tworzy się stanowisko pracowników administracyjnych :

- kierownik administracyjno - gospodarczy

- sekretarz

     - referent

     - specjalista ds.

2.      Do zadań pracowników administracyjnych należy obsługa administracyjna szkoły.

§ 118

/ pracownicy obsługi /

1.      W Szkole tworzy się stanowiska pracowników obsługi :

- woźny

- konserwator

- rzemieślnik

- sprzątaczka

2.      Do zadań pracowników obsługi należy utrzymanie obiektów szkolnych w stanie umożliwiającym pełną realizację zadań statutowych szkoły.

Dział V

UCZNIOWIE

Rozdział 1

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły

do góry

§ 119

1.      Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa,  w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.

§ 120

1.      Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

2.      O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.

3.      Do Szkoły przyjmuje się :

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

2)      na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli   w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4.      Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

do góry

§ 121

1. Uczeń ma w szczególności prawo do :

1)      właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole określonych w „ Procedurach zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ” ( załącznik nr 11) oraz w „ Kontrakcie szkolnym ” ( załącznik nr 12 ).

3)      korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

5)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli, jego postępów w nauce,

8)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

10    ) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

11    ) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12    ) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.

§ 122

1.      Uczeń jest zobowiązany do :

1)      przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,

2)      podporządkowania się zaleceniom nauczycieli,

3)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych  i w życiu Szkoły,

4)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

5)      dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

2.      Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków  i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.

§ 123

1. Nad przestrzeganiem praw zawartych w „ Konwencji Praw Dziecka ” czuwa Rzecznik Praw Dziecka.

2. W przypadku naruszenia praw dziecka ( ucznia ) rodzice mogą złożyć skargę do Dyrektora Szkoły.

3.      Dyrektor kieruje skargę do rozpatrzenia przez Rzecznika Praw Dziecka działającego w Szkole.

4.      Rzecznik Praw Dziecka rozpatruje skargę w terminie 14 dni.

5.      Od decyzji Rzecznika Praw Dziecka przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Opolu.

Rozdział 3

Nagrody i kary

do góry

§ 124

1.      Ucznia można nagrodzić za :

1)      wybitne osiągnięcia w nauce,

2)      wzorowe zachowanie,

3)      godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, turniejach, zawodach itp.

4)      wzorowe czytelnictwo i współpracę z biblioteką szkolną,

2.      Nagrodami są :

1)      Przyznawanie tytułu „ Najlepszego absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w roku szkolnym  i umieszczenie portretu wyróżnionego tym tytułem ucznia w Galerii Absolwentów.

2)      Tytuły i odznaki :

- odznaka „Wzorowy uczeń ” – w klasach I – III,

- odznaka „ Dobry kolega ” – w klasach I – III,

- tytuł „ Wzorowy świetlik ”,

- tytuł „ Najlepszy polonista ”,

- dyplom „ Młody historyk ”,

- tytuł „ Mistrz pędzla ”

- tytuł „ Mistrz języka angielskiego klas I – III ” ( IV – VI ),

- tytuł „ Mistrz matematyki klas IV ” ( V, VI ),

- tytuł „ Discipulus Admirandus ”,

- tytuł „ Mistrz sportu ”,

- tytuł „ Najlepszy czytelnik ”.

3. Szczegółowe  zasady  i  kryteria  przyznawania w/w nagród zawiera załącznik nr 13  „  Zasady  i  kryteria  przyznawania  nagród  i wyróżnień za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz wzorowe zachowanie Publicznej  Szkole  Podstawowej nr 24 w Opolu ”.

4.  Za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce i wzorowe zachowanie uczeń kl. IV – V, a absolwent szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i minimum bardzo dobre zachowanie  otrzymuje  z  rąk  Dyrektora   szkoły  nagrodę   na  koniec   roku szkolnego. 

     Uczniowie klas I – III otrzymują z rąk Dyrektora szkoły odznaki „ Wzorowy uczeń ” i „ Dobry kolega ”.

5.  Z  wnioskiem o przyznawanie nagrody może wystąpić do rady pedagogicznej każdy  członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

§ 125

1.      Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 122, uczeń może zostać ukarany :

1)      upomnieniem wychowawcy,

2)      pozbawieniem pełnionych w szkole lub klasie funkcji,

3)      upomnieniem lub naganą Dyrektora,

4)      zawieszeniem na czas określony w wybranych prawach zawartych  w „ Kontrakcie Szkolnym ”,

5)      przeniesieniem do równoległej klasy,

6)      przeniesieniem do innej szkoły.

2.      Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.  Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

3.      Kary wymienione  ust. 1 pkt. 1,2 nakłada wychowawca klasy.

4.      O kary wymienione w ust. 1 pkt. 3,4,5,6,7 wnioskuje zespół wychowawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.      O nałożonej karze informuje się rodziców.

6.      Od kary nałożonej przez wychowawcę lub wnioskowanej przez zespół wychowawczy rodzicom przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie można wnieść w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.

7.      Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

§ 126

1.      Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

2.      Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków :

1)      otrzymanie drugiej oceny najniższej z zachowania,

2)      udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,

3)      uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

3.      Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.

§ 127

1. O  zamiarze  ukarania  ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

2. Przepisu  poprzedzającego,  w  części  dotyczącej  informowania  o  zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku  upomnień  udzielanych  w  trybie natychmiastowym.

Dział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

do góry

§ 128

1.      Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.      Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

3.      Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 129

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 130

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata z dnia 5 grudnia 2000 r.

§ 131

Statut wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.

 

                                                                       ........................................................

                                                                / podpis przewodniczącego Rady Szkoły /

Załączniki do Statutu

do góry

Załącznik nr 1 : Ceremoniał i obrzędowość szkolna ”.

Załącznik nr 2 : Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako Szkoły Promującej Zdrowie ”. Wizja szkoły.

Załącznik nr 3 : Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako Szkoły Promującej Zdrowie ”. Misja szkoły.

Załącznik nr 4 : Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata jako Szkoły Promującej Zdrowie ”. Wizja absolwenta.

Załącznik nr 5 : Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich ”.

Załącznik nr 6 : Procedury rozstrzygania sporów między organami Szkoły ”.

Załącznik nr 7: „ Regulamin świetlicy szkolnej ”.

Załącznik nr 8 : „ Regulamin autobusu szkolnego ”.

Załącznik nr 9 : „ Regulamin biblioteki szkolnej ”.

Załącznik nr 10 : „ Regulamin stołówki szkolnej ”.

Załącznik nr 11 : „ Procedury zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej, uzależnieniami demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ”.

Załącznik nr 12 : „ Kontrakt Szkolny ”.

Załącznik nr 13 : Zasady i kryteria przyznawania nagród i wyróżnień ”.

 

Załącznik nr 1

do góry

Ceremoniał i obrzędowość w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24

im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

I. W  Publicznej   Szkole  Podstawowej  nr  24  im.  Przyjaźni  Narodów  Świata w Opolu uroczyście obchodzimy :

    1.  Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

    2.  Ślubowanie klas I.

    3.  Pożegnanie absolwentów.

    4.  Rocznicę Odzyskania Niepodległości - 11 listopada.

    5.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

    6.  Dzień Rodziny, który organizujemy w ostatnim dniu nauki przed przerwą świąteczną w miesiącu grudniu.

    7.  Dni Przyjaźni Narodów Świata.

    8.  Środowiskowy festyn szkolny, z którego dochód przeznaczamy na rzecz szkoły.

II. Aktywnie uczestniczymy w :

     - obchodach Tygodnia Ochrony Środowiska,

     - innych   uroczystościach,   imprezach,   przedsięwzięciach

       organizowanych w środowisku lokalnym.

III. Rangę uroczystości i świąt szkolnych podkreślamy w n/w sposób :

    1. Na uroczystości uczniowie przychodzą w odświętnych strojach .

    2. Część oficjalną uroczystości otwiera odśpiewanie hymnu państwowego.

    3. Część   oficjalna   prowadzona   jest   przez   przewodniczącego(-ącą ) Samorządu Uczniowskiego

IV. Wybory  do  Samorządu  Uczniowskiego  traktujemy  jako  ważny  element wychowania obywatelskiego i dlatego : 

1.      Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedza kampania wyborcza, w czasie której kandydaci prezentują swoje programy.

2.      W dniu wyborów, odświętnie ubrani, otrzymujemy karty do głosowania i w wybranym pomieszczeniu, o wystroju przypominającym lokal wyborczy dla dorosłych ( urna, komisja, listy wyborcze ), oddajemy głosy na wybranych kandydatów.       

Załącznik nr 2

do góry

Wizja

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24

im. Przyjaźni Narodów Świata

w Opolu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu to szkoła :

 

Poszukująca nowych i dobrych rozwiązań Posiadająca wykwalifikowaną kadrę

Myśląca

Nowoczesna i dobrze wyposażona

Praworządna Bezpieczna

Wspomagająca rodzinę w procesie wychowawczym

Konsekwentnie przestrzegająca norm prawnych

Promująca postawy pozytywne i zdrowy styl życia

Współpracująca ze środowiskiem lokalnym

Dostrzegająca każdego ucznia indywidualnie

Stale rozwijająca się

Kultywująca tradycję

Korzystająca ze sprawdzonych wzorów

 

Załącznik nr 3

do góry

MISJA

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24

im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

Jesteśmy placówką oświatową o długiej historii i tradycji sięgającej XVII wieku; otwartą na nowe wyzwania, skupiającą wysoko wykwalifikowaną kadrę, promującą nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Jesteśmy szkołą ukierunkowaną na ucznia, jego potrzeby; wspierającą jego rozwój.

Dlatego bliska jest nam filozofia G. B. Shaw’a:

„ Nie jestem nauczycielem; jedynie towarzyszem podróży, którego zapytałeś o drogę. Wskazałem naprzód – przed Ciebie, ale i przed siebie”.

W naszych działaniach:

preferujemy :

szczerość,

uczciwość,

tolerancję,

dobro,

odpowiedzialność i konsekwencję w działaniu,

wychowanie prozdrowotne,

szacunek dla innych, dla dziedzictwa i przyrody,

zapewniamy uczniom :

indywidualne traktowanie,

opiekę i pomoc w odnalezieniu swego miejsca w życiu,

życzliwość, ciepło i troskę o nich,

poczucie bezpieczeństwa,

rozwój zainteresowań,

 

spełniamy :

oczekiwania edukacyjne rodziców,

i ich potrzeby w zakresie wychowania dzieci,

- uwzględniamy indywidualne cechy osobowości ucznia, pomagamy uczniom :

wyrabiać pozytywne nawyki,

poznawać swoje prawa i obowiązki,

odnajdywać twórcze rozwiązania.

Wyróżnia nas promocja zdrowego stylu życia i działania mające na celu kształtowanie więzi z „ małą i dużą ojczyzną ” oraz przyjaźni a narodami świata.

 

Załącznik nr 4

do góry

Wizja absolwenta

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

Nasz absolwent, to człowiek który potrafi odnaleźć się we współczesnych świecie to jest :

 

Uczciwy      Myślący        Kreatywny

Asertywny                       Kompetentny

Komunikatywny              Opiekuńczy

Odpowiedzialny              Pracowity

Tolerancyjny                  Samokrytyczny

Wierzący w siebie          Aktywny poznawczo

Systematyczny              Optymista

Samodzielny                  Koleżeński

Kulturalny                    Obowiązkowy

Wrażliwy                      Krytyczny

Konsekwentny w działaniu

Patriota i obywatel świata

Umiejący radzić sobie w różnych sytuacjach

Mający pozytywny stosunek do rzeczywistości

Posiadający umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Posiadający pozytywny system wartości

 

Załącznik nr 5

do góry

Organizacja, zasady i sposób pełnienia dyżurów przez nauczycieli PSP-24 w Opolu

 

Nauczyciel pełni dyżur i przyjmuje pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, stan urządzeń i wyposażenia budynku w miejscu wyznaczonym dyżuru lub w miejscu za osobę nieobecną.

W związku z tym :

1. Powinien bezwzględnie przebywać w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły miejscu i czasie.

2. Kontrolować sposób zachowania uczniów w miejscach wspólnej użyteczności ( boisko, ubikacje, umywalnie ).

3. Dyżurując na podwórzu kontrolować zmianę obuwia zamiennego.

4. W przypadku nie sprzyjających warunków pogodowych nauczyciel pełni dyżur przy drzwiach wejściowych i nie zezwala uczniom na opuszczenie budynku.

5. W przypadku ładnej pogody, gdy uczniowie przebywają na podwórku, nauczyciele z poszczególnych kondygnacji zobowiązani są wraz z uczniami zejść na podwórko.

6. W czasie pełnienia dyżuru oceniać poziom ryzyka w zachowaniu uczniów pod kątem przepisów bhp.

7. W razie zagrożenia pożarem stosować się do instrukcji p.poż.

8. Jeżeli uczeń ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zdarzeniu powodującemu uszczerbek na zdrowiu, nauczyciel powinien :

- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- przekazać go pod opiekę pielęgniarki, lekarza lub innego nauczyciela,

- zawiadomić w terminie pilnym Dyrektora szkoły i rodziców oraz inspektora bhp o zaistniałym wypadku,

- w terminie trzech dni wypełnić kartę wypadku ( zdarzenia ) i złożyć u inspektora bhp.

8. Jeżeli nauczyciel dyżurny stwierdzi, że w czasie pełnienia dyżuru ( lub przed nim ) został zniszczony lub uszkodzony sprzęt, urządzenie, wyposażenie pomieszczeń lub obiektu, winien w trybie natychmiastowym zgłosić w/w usterkę kierownikowi administracyjnemu.

9. Nauczyciel winien pełnić dyżur w sposób dynamiczny tzn. doglądać, kontrolować, organizować zajęcia uczniom przebywającym na wyznaczonym dyżurem obszarem.

10. Za miarę jakości pełnionego dyżuru przyjmuje się stan bezpieczeństwa, higieniczny i techniczny wyznaczonego dyżurem miejsca.

11. Nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do sprawnego zorganizowania wyjścia uczniów z klasy, aby zminimalizować czas od zakończenia lekcji do stawienia się w wyznaczonym planem dyżuru miejscu.

12. Nauczyciel pełniący dyżur na długiej przerwie nie opuszcza miejsca dyżuru do czasu przybycia na to stanowisko osoby zmieniającej go na dyżurze.

 

Załącznik nr 6

do góry

Procedury rozstrzygania sporów między organami Szkoły

 

1. Spory między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor na wniosek zainteresowanych stron.

2. Po otrzymaniu wniosku Dyrektor Szkoły powołuje zespół do rozpatrzenia sprawy.

3.Sprawę rozpatruje się w terminie 14 dni od chwili złożenia wniosku.

4.W skład zespołu w zależności od potrzeb wchodzą obok Dyrektora Szkoły :

- wicedyrektor,

- przedstawiciele zainteresowanych organów ( min. 1 osoba ) wytypowani przez te organy,

- przedstawiciel związków zawodowych,

- inne osoby.

5.Z prac zespołu sporządza się protokół.

6. O ustaleniach zespołu zawiadamia się zainteresowane strony w terminie 7 dni od chwili posiedzenia zespołu.

 

Załącznik nr 7

do góry

Regulamin świetlicy szkolnej

 

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

 2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
 3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach.
 4. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 5. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 6. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 7. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 8. Nie krzyczymy, nie biegamy.
 9. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 10.  

Załącznik nr 8

do góry

Regulamin zachowania się uczniów w autobusie szkolnym

 

1. Czekająca autobus szkolny, uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie,w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych.

2. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na chodniku, czekając aż ten się zatrzyma.

3. Po wejściu do autobusu, uczeń kasuje bilet i zajmuje wolne miejsce siedząc; jeśli takich miejsc brak, uczeń stoi spokojnie, trzymając się rurek i uchwytów; czeka na odjazd autobusu.

4. Niedopuszczalne jest, aby uczeń :

   a) traktował autobus jak salę gimnastyczną ( trenował zwisy na rurkach, wykonywał „ fikołki ”, biegał po autobusie, skakał po siedzeniach, wychylał się przez okno, wyskakiwał przez drzwi, stał na schodach w czasie jazdy, nie wysiadał z autobusu z wykorzystaniem schodów itp. ),

   b) opuścił autobus w trakcie oczekiwania na jego odjazd,

   c) bił się z kimkolwiek, naruszał czyjąś nietykalność,

   d) przywłaszczył sobie rzecz, która do niego nie należy,

   e) zostawiał śmieci w autobusie,

   f) niszczył wyposażenie autobusu szkolnego,

   g) używał dzwonka niezgodnie z przeznaczeniem,

   h) wykonywał obraźliwe gesty, używał niecenzuralnych słów,

   i) traktował nauczyciela i kierowcę bez należytego szacunku ( lekceważył, odmawiał wykonania polecenia itp. ),

   j) zachowywał się zbyt głośno ( piszczał, gwizdał, krzyczał itp. ).

  5. Wysiadając z autobusu przy szkole i na przystanku „ Metalchem II ”, każdy uczeń czeka przed przejściem dla pieszych na opiekuna autobusu szkolnego i przekracza jezdnię tylko za jego pozwoleniem.

  6. Uczeń w autobusie szkolnym może :

  a) zjeść śniadanie,

  b) śpiewać,

  c) uśmiechać się serdecznie itp.

  7. Za naruszenie regulaminu autobusu szkolnego uczeń może zostać ukarany :

  a) ustnym upomnieniem opiekuna,

  b) wpisaniem uwagi do „ Zeszytu Zdarzeń ”,

  c) powiadomieniem wychowawcy klasy lub/i pedagoga szkolnego o niewłaściwym zachowaniu się,

  d) zaproszeniem rodziców na rodziców na rozmowę do szkoły,

  e) rozmową z panią dyrektor szkoły,

  f) obniżeniem oceny z zachowania.

  8. Za przestrzeganie regulaminu autobusu szkolnego uczeń może zostać nagrodzony :

  a) ustną pochwałą opiekuna w obecności innych dzieci,

  b) wpisaniem pochwały do „ Zeszytu Zdarzeń ”,

  c) powiadomieniem wychowawcy klasy lub/i pedagoga szkolnego o właściwym zachowaniu się,

  d) poinformowaniem rodziców,

  e) otrzymaniem dyplomu i nagrody na koniec semestru.

  9. Uczeń ma prawo do poprawy zachowania każdego dnia, zgodnie z kontraktem klasowym.

Załącznik nr 9

do góry

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej

 1. Z biblioteki i czytelni szkolnej mają prawo korzystać wszyscy uczniowie kl. I - VI, personel pedagogiczny, administracyjny i rodzice.

 2. Dni i godziny wypożyczania podane są na drzwiach biblioteki.

 3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

 4. Czytelnik wypożycza książki tylko na swoją kartę.

 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie.

 6. Przy wypożyczaniu należy sprawdzić czy książka nie jest uszkodzona.

 7. Nie należy przetrzymywać książek.

 8. Wypożyczone książki szanujemy.

 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki uczeń zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną w aktualnej cenie zagubionej książki.

 10. Ostatni termin zwrotu książki – dwa tygodnie przed zakończenie roku szkolnego.

 11. W czytelni może znajdować się najwyżej 24 osoby jednorazowo.

 12.  

Załącznik nr 10

do góry

Regulamin stołówki szkolnej

         1. Uczeń używa zwrotów grzecznościowych.

         2.   Przed zjedzeniem posiłku, uczeń powinien umyć ręce.

3.  W kolejce przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, uczeń spokojnie czeka na swoją kolej.

4.  Po otrzymaniu obiadu uczeń zajmuje miejsce przy stoliku.

5.  Po zjedzeniu posiłku uczeń odnosi naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.

6.  Uczeń jest zobowiązany do pozostawienia stołu w należytej czystości oraz do zasunięcia krzesła.

7.  Każdy uczeń spożywa posiłek spokojnie i kulturalnie.,

8.  Uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pomoc w posługiwaniu się sztućcami.

9.  W stołówce szkolnej przebywają wyłącznie osoby zamawiające obiad, jedzące obiad oraz robiące zakupy w sklepiku.

10.  Osoby robiące zakupy w sklepiku stoją spokojnie w kolejce, czekają na obsługę stołówki.

 

Załącznik nr 11

Procedury zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej, uzależnieniami demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

 

PODSTAWA PRAWNA

„ Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ( tekst jednolity Dz. U. nr 109 z listopada 2002 r. ).

„ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ” ( Dz. U. Nr 26 z 2003 r. poz. 26 ).

„ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ” ( Dz. U. Nr 112 z 2003 r. poz. 114 ).

„ Kodeks rodzinny i opiekuńczy ”.

„ Kodeks karny ”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Wymienione procedury obowiązują w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu.

2.      O zastosowaniu określonej procedury decyduje rodzaj stwierdzonego problemu wychowawczego. 

3.      W zależności od skali problemu staje się on przedmiotem działań podejmowanych przez zespół wychowawczy.

4.      Przy ustalaniu konsekwencji popełnionego przez ucznia czynu wychowawca klasy bierze pod uwagę decyzje zespołu wychowawczego.

5.      W postępowaniach objętych procedurami należy przestrzegać tajemnicy służbowej i obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

I          Procedura postępowania w przypadku ucieczki z lekcji i zajęć wyrównawczych, wagarów.

1.      Osoba stwierdzająca fakt ucieczki lub wagarów jak najszybciej informuje wychowawcę klasy i zaznacza czerwonym kolorem nieobecność ucznia   w dzienniku.

2.      Wychowawca o w/w fakcie w miarę możliwości jak najszybciej informuje rodziców, co odnotowuje w swojej dokumentacji ( dziennik ).

3.      Po trzeciej ucieczce z lekcji wychowawca informuje o tym rodziców pismem urzędowym.

4.      Rodzice zgłaszają się do szkoły i ustalają w porozumieniu z wychowawcą, jakie działania zostaną podjęte, aby dziecko nie wagarowało. Wychowawca z w/w spotkania sporządza protokół.

 

II       Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów.

1.      W przypadku stwierdzenia, że uczeń pali papierosy, wychowawca  lub pedagog szkoły, przeprowadza z nim rozmowę ostrzegawczą.

2.      W przypadku powtarzającego się palenia papierosów uczeń kierowany jest na taką rozmowę do dyrekcji szkoły.

3.      O paleniu papierosów informowani są rodzice. Wychowawca wraz  z rodzicami podejmuje decyzje o konsekwencjach wynikających z tego czynu. Fakt ten wychowawca odnotowuje w obowiązującej dokumentacji ( zeszyt wychowawczy ).     

 

III      Procedura postępowania w przypadku  podejrzenia, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

        Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki :

1.           Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, dyrektora szkoły.

2.           Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego.

3.           Wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielić pomocy medycznej.

4.           Zawiadomić o fakcie rodziców, opiekunów, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5.           Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( maksymalnie do 24 godzin ).O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6.           Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń ( przed ukończeniem 18 lat ) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji ( specjalisty ds. nieletnich ) lub sądu rodzinnego.

 

IV     Procedura  postępowania  w  przypadku  kradzieży  lub  zniszczenia mienia prywatnego i szkolnego na terenie szkoły. 

1.      W przypadku stwierdzenia kradzieży lub zniszczenia mienia przez ucznia, dalsze działania podejmuje wychowawca z pedagogiem szkolnym.

2.      Ustala się wszystkie okoliczności w/w zdarzenia.

3.      Z chwilą ustalenia sprawcy kradzieży lub zniszczenia na spotkaniu trójstronnym tj. rodziców sprawcy i poszkodowanego, wychowawcy lub pedagoga szkolnego – ustala się konsekwencje wobec sprawcy oraz formy zadośćuczynienia poszkodowanemu. Ze spotkania sporządza się protokół.

4.      W sytuacji kradzieży lub zniszczenia przedmiotu większej wartości, dyrektor szkoły lub pedagog zgłasza ten fakt policji.

V       Procedura  postępowania w przypadku  zastraszania, wymuszania lub wyłudzania.

1.      W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub rodziców faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzania, wychowawca lub nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o zdarzeniu.

2.      Pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia, świadków i sprawcę, a o wynikach informuje wychowawcę.

3.      Pedagog w obecności wychowawców informuje rodziców ofiary i sprawcy  o zdarzeniu i konsekwencjach, fakt ten odnotowuje w obowiązującej dokumentacji.

4.      W szczególnych przypadkach informuje się policję o zdarzeniu.

 

VI      Procedura postępowania w sytuacji zachowań agresywnych uczniów.

1.      Po zauważeniu sytuacji należy ją jak najszybciej przerwać.

2.      Przekazać informację o zdarzeniu wychowawcy.

3.      Wychowawca ocenia sytuację oraz określa konsekwencje.

4.      O zachowaniu agresywnym i jego konsekwencjach wychowawca informuje rodziców uczniów i fakt ten odnotowuje w obowiązującej dokumentacji.

5.      W przypadku powtarzających się zdarzeń lub szczególnie agresywnego zachowania, wychowawca przekazuje informacje pedagogowi szkolnemu   i ustala z nim dalsze postępowanie.

 

 VII      Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia bądź używania niebezpiecznych narzędzi.

1.      Za przedmioty niebezpieczne uważa się między innymi :

-         duże metalowe sygnety,

-         łańcuchy,

-         szpikulce,

-         scyzoryki, noże,

-         straszaki, imitacje broni

-         kije bejsbolowe,

-         gaz,

-         pałki gumowe i plastikowe,

-         lasery,

-         inne.

2.      W przypadku jeżeli uczeń ma tego typu przedmiot w szkole jest bez znaczenia czy go użył czy nie, stanowi on potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia.

3.      Uczeń ma obowiązek oddania tego przedmiotu.

4.      Nauczyciel konfiskuje i zabezpiecza przedmiot.

5.      Przekazuje go następnie wychowawcy, a ten oddaje przedmiot  na spotkaniu z rodzicami oraz informuje ich o konsekwencjach jego posiadania przez ucznia.

6.      Powyższa procedura nie dotyczy zabezpieczonych narzędzi używanych  na zajęciach dydaktycznych.

 

VIII   Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela.

1.       Przekazanie informacji lub notatki ze zdarzenia przez poszkodowanego nauczyciela, dyrektorowi szkoły.

2.       Ustalenie świadków faktów i opisanie ich w dokumentacji zajścia  ( protokół zdarzenia ).

3.       Poinformowanie rodziców/opiekunów ucznia.

4.       Zawiadomienie organów policji w przypadku, kiedy nauczyciel czuje się zagrożony lub kiedy sprawca agresji po raz kolejny dopuścił się zachowania agresywnego.

5.       Ustalenie przez zespół wychowawczy konsekwencji w stosunku do sprawcy ( adnotacja w dokumentacji ), poinformowanie o powyższym rodziców ucznia.

 

IX     Procedura  postępowania  w  przypadku,  kiedy  istnieje  podejrzenie, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej.

1.        Przekazanie informacji wychowawcy, który informuje o podejrzeniach pedagoga i dyrektora szkoły.

2.        Ustalenie faktów podczas rozmowy z uczniem, sporządzenie właściwej dokumentacji.

3.        W przypadku potwierdzenia przez ucznia, że jest ofiarą przemocy domowej bądź istnienia faktów lub sygnałów wskazujących na to, należy poinformować Centrum Przeciw Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży, a w razie potrzeby Policję lub Sąd Rodzinny i dla Nieletnich.

4.        W miarę możliwości zadbać o dowody przemocy domowej np. obdukcja lekarska.

 

X       Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia  się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz  z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję ( specjalistę ds. nieletnich ).
 5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp. ), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

XI     Procedura w  przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

1.       Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ( o ile to jest możliwe  w zakresie działań pedagogicznych ) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2.       Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.

3.       Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

XII    Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.   

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor, itp. ) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ( we własnej odzieży ), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją przybyłym  policjantom. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

          UWAGA :

          Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest :

·         posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

·         wprowadzenie do obrotu środków odurzających;

·         udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

·         wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

 

XIII   Procedura  postępowania  wobec  ucznia  –  sprawcy czynu karalnego  lub przestępstwa.

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazanie   sprawcy ( o  ile  jest  znany  i  przebywa  na  terenie  szkoły ) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

4. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.

5. Niezwłoczne  powiadomienie  policji  w  przypadku gdy sprawa jest poważna ( rozbój, uszkodzenie ciała, itp. ),  lub  sprawca  nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

6. Zabezpieczenie   ewentualnych   dowodów   przestępstwa,   lub  przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich  policji ( np.  sprawca  rozboju na  terenie  szkoły  używa   noża  i  uciekając  porzuca  go  lub  porzuca   jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży ).

 

XIV   Procedura  postępowania  nauczyciela  wobec  ucznia,  który  stał  się ofiarą czynu karalnego.

1. Udzielania pierwszej pomocy ( przedmedycznej ), bądź zapewnienia jejudzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

3. Powiadomienie rodziców ucznia.

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

            W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwiając dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję tel. 997 lub 112.  

 

 Opracował zespół :

 M. Choma, E. Gawłowska, J. Hołda,

                                                                        A. Kochanowska, J. Kościanowska,

                                                                        M. Ludynia, A. Matukin -  Pakuszyńska,

                                                                        S. Wojciechowska - Szul, E. Ulbrich,

           A. Prokopowicz 

                   do góry

Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły ( dot. osób dorosłych, pracowników szkoły )

 

1. W  przypadku  stwierdzenia  kradzieży, zaginięcia, poszkodowany zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który wspólnie z poszkodowanym sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia wg wzoru :

 Notatka służbowa z zaistniałego zdarzenia z dnia …………………………….

     1. Dane osobowe poszkodowanego.

     2. Rodzaj zdarzenia.

     3. Czas.

     4. Miejsce.

     5. Opis sytuacji, ustalenie faktów, świadków.

 2. Poszkodowany wspólnie z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o poinformowaniu policji o zdarzeniu.

 

3. Dyrektor  informuje Radę  Pedagogiczną  na  najbliższym spotkaniu o zaistniałym zdarzeniu co jest odnotowane w protokole Rady Pedagogicznej.

4. W momencie nasilenia się kradzieży dyrektor organizuje spotkanie w składzie: dyrektor, pedagog, przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel  Kuratorium Oświaty i Wychowania, przedstawiciel  policji w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

Załącznik nr 12

do góry

Regulamin Ucznia

 

Rozdział I

Nasze prawa

 1. Na okres ferii i przerw świątecznych nie zadaje się nam prac domowych.
 2. W pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych nie przeprowadza się sprawdzianów.
 3. W czasie pobytu w szkole jesteśmy pod opieką wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, psychologa, to oni nam pomagają, gdy dzieje nam się krzywda lub mamy problem.
 4. Możemy wypowiadać  swoje zdanie i opinie, lecz w taki sposób, aby nikogo nie obrazić.
 5. Kiedy będziemy w potrzebie, mamy zapewnioną pomoc ze strony szkoły w formie bezpłatnych obiadów i innych form pomocy materialnej.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są dla nas życzliwi i sprawiedliwi,  każdy z nas jest dla nich jednakowo ważny.
 7. Znamy wszystkie swoje oceny.
 8. Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają nas z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów, a wychowawcy klas z kryteriami oceniania zachowania.
 9. Podczas lekcji odpowiadamy z ławki z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, gdy trzeba napisać na tablicy, wskazać na mapie.
 10. O terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości jesteśmy powiadamiani z tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. W ciągu tygodnia możemy mieć dwa sprawdziany.
 12. W ciągu dnia mogą być dwie kartkówki, które obejmują nie więcej niż trzy ostatnie lekcje.
 13. Termin oddania sprawdzianów i kartkówek nie powinien przekraczać 14 dni.
 14. W terminie 2 tygodni od uzyskania oceny ze sprawdzianów możemy tę ocenę poprawić. Nie dotyczy to sprawdzianów organizowanych w ostatnich 2 tygodniach roku szkolnego.
 15.  Możemy dwukrotnie w ciągu semestru usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie z ważnych powodów.
 16. Możemy korzystać z dodatkowej pomocy nauczyciela w ramach zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, wyrównawczych oraz indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
 17. Mamy wpływ na wszystko co dzieje się w szkole poprzez samorząd oraz organizacje działające na trenie szkoły.
 18. W przypadku, gdy podjęta przez nauczyciela decyzja wydaje się nam krzywdząca, zwracamy się z problemem do wychowawcy, pedagoga bądź Rzecznika Praw Ucznia.
 19. Mamy prawo do udziału w wycieczkach i zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
 20. Mamy prawo do przestrzegania przez dorosłych Konwencji Praw Dziecka.

Rozdział II

Nasze obowiązki

 1. W szkole przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas regulaminów i procedur.
 2. Systematycznie uczęszczamy na zajęcia, nie spóźniamy się i nie wagarujemy.
 3. Każdą nieobecność usprawiedliwiamy w formie pisemnej w ciągu 7 dni, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. Jeżeli nieobecność trwała  do 7 dni mogą ją usprawiedliwić rodzice, a jeżeli powyżej, przynosimy zwolnienie lekarskie.
 4. Jeżeli w ciągu miesiąca opuścimy co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych i nie zostaną one usprawiedliwione, to będzie to traktowane  jako niespełnienie obowiązku szkolnego, co w myśl przepisów podlega karze administracyjnej, którą nakłada się na rodziców.
 5. Samowolnie nie opuszczamy terenu szkoły w czasie trwania planowanych zajęć, a wcześniejsze jego opuszczenie jest możliwe tylko po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.
 6. Na zajęcia przychodzimy zawsze przygotowani.
 7. W czasie wszystkich zajęć pracujemy aktywnie i sumiennie .
 8. W szkole słuchamy i wykonujemy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 9. Pamiętamy, że mając odpowiednią wiedzę, zdolności i umiejętności powinniśmy rozsławiać naszą szkołę biorąc udział w międzyszkolnych konkursach, turniejach i zawodach.
 10. Aktywnie uczestniczymy w realizacji projektu „Gospodarz Szkoły”.
 11. Zawsze jesteśmy gotowi nieść pomoc potrzebującym:
 1. Przestrzegamy zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, nie zapominając przy tym o używaniu zwrotów grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 2. Nigdy nie używamy brzydkich wyrazów i gestów, nie bijemy się, nie dokuczamy i nie przezywamy się.
 3. Jesteśmy odpowiedzialni za własne życie, zdrowie i rozwój, dlatego nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu i nie bierzemy narkotyków oraz innych środków odurzających.
 4. Kiedy widzimy, że komuś dzieje się krzywda lub naraża swoje zdrowie lub siebie i innych na niebezpieczeństwo, natychmiast o tym informujemy nauczyciela bądź innego pracownika szkoły.
 5. Zawsze jesteśmy uczciwi i mówimy prawdę.
 6. Pamiętamy, że wszędzie swoim zachowaniem dajemy świadectwo o sobie i o szkole, dlatego zawsze:
 1.  Dbamy o ład i porządek klasy, szkoły i otoczenia, dlatego:
 1. Wszyscy dbamy o wspólne dobro; nie niszczymy rzeczy własnych, cudzych i szkolnych, a w razie zniszczenia naprawiamy wyrządzoną przez siebie szkodę.
 2. W szkole jesteśmy zawsze schludni. Nosimy strój ustalony przez dyrekcję szkoły. Nie ubieramy się wyzywająco, nie nosimy dużych dekoltów, nie odsłaniamy brzucha, pleców, nie pokazujemy bielizny.            
 3. Nie nosimy nakryć głowy, wyzywającej biżuterii lub ozdób, nie farbujemy włosów i nie malujemy paznokci.
 4. Na uroczystości szkolne wkładamy strój galowy, tj.: biała koszula lub bluzka, czarne/ granatowe spodnie dla chłopców i czarna/granatowa spódniczka dla dziewcząt.
 5. W czasie lekcji i podczas innych zajęć wyłączamy i nie korzystamy z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. MP-3, MP-4, zestawów głośnomówiących, dyktafonów, walkmenów.
 6. Na terenie szkoły nie wykonujemy zdjęć, nagrań audio i video itp. przy pomocy telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego.
 7. Pamiętamy, że nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny jest chroniony prawem, dlatego każdy  przejaw agresji skierowany przeciwko niemu jest bezwzględnie zabroniony i podlega ściganiu z urzędu. 

Rozdział III

Wyróżnienia i Nagrody

         Otrzymujemy wyróżnienia i nagrody zgodnie  z Rozdziałem 3 § 124 „Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu”.

Rozdział IV

Kary

          Ten z nas, kto nie przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych może zgodnie z Rozdziałem 3 § 125 „Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24  im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu” otrzymać:

 1. Upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do „Zeszytu uwag”.
 2. Naganę wychowawcy w obecności zespołu klasowego z wpisem do „Zeszytu uwag”.
 3. Naganę dyrektora szkoły.

     Konsekwencją powyższego jest:

        A ponadto może być:

Zobowiązanie do:

 

Załącznik nr 13

do góry

Zasady i kryteria przyznawania nagród i wyróżnień

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

w Opolu za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz wzorowe zachowanie

 1. Uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia zgodnie z Rozdziałem 3 § 124 Statutu Szkoły.
 2. Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy.
 3. Nagrodami są książki, odznaki, dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców lub sponsorów.
 4. Uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia zgodnie z niżej wymienionymi zasadami :

 

I   Tytuł „ Najlepszego Absolwenta ”

 1. Tytuł „ Najlepszego Absolwenta ” otrzymuje uczeń, który :

- uzyskał średnią ocen końcoworocznych w klasach IV – VI co najmniej 5,0;

- w klasach IV – VI uzyskał ocenę wzorową z zachowania;

- punkty uzyskane na sprawdzianie kompetencji;

- aktywnie działał w szkolnych organizacjach;

- wyróżnił się koleżeństwem;

- reprezentował  szkołę  w  konkursach, olimpiadach  i  zawodach, zajmując w nich czołowe lokaty;

- wychodził z własną inicjatywą działalności na rzecz  szkoły ( ogółu uczniów );

 1. Kandydatów do tytułu zgłaszają do Kapituły wychowawcy klas, nauczyciele oraz opiekunowie szkolnych organizacji na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej ( końcoworocznej ).
 2. Zgłoszenia dokonuje się w oparciu o wypełnioną „ Kartę Kandydata ” ( zgłaszający odpowiada za rzetelność wypełnienia „Karty Kandydata…”. Zgłaszający przedstawia Kapitule kompletną dokumentację kandydata.
 3. Weryfikacji kandydatów dokonuje Kapituła w składzie :

- przedstawiciel dyrekcji szkoły;

- opiekun Samorządu Uczniowskiego i 3 jego  przedstawicieli ( nie nominowanych do tytułu );

- 4 przedstawicieli  rady  pedagogicznej  –  z  jej  wyboru; wyboru dokonuje się  podczas  rady  plenarnej  podsumowującej  I semestr.  W  sytuacji,  gdy członek Kapituły  ( opiekun   SU  ) jest  wychowawcą klasy  szóstej  Rada Pedagogiczna wybiera zamiast  czterech  –  pięciu  przedstawicieli  spośród  swego grona.

  Zasady funkcjonowania Kapituły określa odrębny Regulamin.

 1. Kandydaci do tytułu wytypowani przez Kapitułę przedstawiani są na posiedzeniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej końcoworocznej.
 2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o przyznaniu tytułu w trybie regulaminowym.
 3. Najlepszy absolwent otrzymuje :

- pamiątkowy medal lub statuetkę, puchar itp.ufundowany  przez  Radę Szkoły;

- pamiątkowy dyplom;

- honorową wstęgę z napisem „ Najlepszy Absolwent PSP-24 – rok szkolny …” i pamiątkowy biret;

- jego portret zostanie umieszczony w „ Galerii absolwentów PSP-24 ”.

 

II  Odznaka „ Wzorowy Uczeń ”

 1. Odznakę „ Wzorowy Uczeń ” otrzymują uczniowie klas I – III, którzy :

- punktualnie uczęszczają na zajęcia,

- zawsze są przygotowani do lekcji,

- systematycznie odrabiają prace domowe,

- każdorazowo usprawiedliwiają nieobecności i spóźnienia,

- biorą czynny udział w zajęciach,

- wywiązują się z podjętych zadań,

- dbają o estetykę otoczenia,

- aktywnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych,

- biorą udział  w konkursach, zawodach sportowych w miarę swoich możliwości,

- biorą udział w akcjach na rzecz otoczenia,

- cechuje ich kulturalny sposób bycia i wyrażania się,

- szanują innych,

- są życzliwi i uczynni wobec innych,

- przestrzegają  zasad  BHP  w szkole,  na drodze, na wycieczce, w autobusie

  szkolnym, na sali gimnastycznej,

- przestrzegają regulaminu świetlicy szkolnej i autobusu szkolnego,

- noszą obuwie zamienne.

 

III  Odznaka „ Dobry Kolega ”

 1. Odznakę „ Dobry Kolega ” otrzymują uczniowie klas I – III, którzy :

- są lubiani przez zespół klasowy,

- pomagają   innym   w   rozwiązywaniu   problemów   związanych   z  nauką

  i życiem codziennym,

- w trudnej sytuacji spieszą z pomocą,

- są zawsze przykładem dla innych dzieci,

- znają i posługują się zwrotami grzecznościowymi, są koleżeńscy,

- są mili i uprzejmi w stosunku do pracowników szkoły,

- dbają o ład i porządek w klasie i w szkole.

 

IV  Tytuł „ Najlepszy Polonista ”

 1. Tytuł „ Najlepszy Polonista ” otrzymują uczniowie klas IV – VI ( po jednym z każdego poziomu ), którzy wyróżniają się :

- umiejętnością czytania ze zrozumieniem,

- umiejętnością pisania wypracowań,

- wyjątkową aktywnością na zajęciach,

- udziałem w konkursach polonistycznych.

   2. O wyborze najlepszego polonisty decydują wszyscy nauczyciele języka polskiego w oparciu o ujednolicone testy czytania ze zrozumieniem i wypracowania klasowe.

   3. „   Najlepszy Polonista  ” otrzymuje dyplom,  a jego sylwetka jest prezentowana na gazetce szkolnej.

   4. Uczeń, który kolejny raz uzyskał tytuł otrzymuje specjalny dyplom.

 

   V  Tytuł „ Młody Historyk ”

   1. Tytuł „ Młody Historyk ” otrzymuje uczeń z kl. V – VI, który :

   - bierze udział w konkursach historycznych i osiąga znaczące sukcesy,

   - wyróżnia się wiedzą oraz systematycznością i aktywnością na lekcjach historii,

   - podejmuje się dodatkowych zadań z przedmiotu.

   2. „ Młody Historyk ” otrzymuje dyplom, a jego sylwetka jest prezentowana na gazetce szkolnej.

 

  VI  Tytuł „ Mistrz Pędzla ”

1.      Tytuł „ Mistrz Pędzla ” otrzymuje uczeń z kl. IV – VI, który :

- bierze udział w plastycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych i osiąga w nich sukcesy,

- wyróżnia się talentem plastycznym,

- aktywnie uczestniczy w lekcjach przedmiotu.  

2. „ Mistrz Pędzla ” otrzymuje dyplom, a jego sylwetka  jest prezentowana na gazetce  szkolnej. Ponadto umożliwia mu się zaprezentowanie swoich prac plastycznych w „ Szkolnej Galerii ”.

 

VII  Tytuły  : “ Master of grammar ”,  “ Master of vocabulary ”, “ Masterof  spelling ”,  “ Master of reading ”,  “ Master of writing ”,  “ Master

        of English ”

1.      Wymienione wyżej tytuły otrzymują uczniowie kl. IV – VI, a tytuł  Master of English ” również uczniowie klas I – III.

2.      Poszczególne tytuły mogą otrzymać uczniowie, którzy :

- na  koniec roku szkolnego uzyskali ocenę minimum dobrą z przedmiotu ( w  klasach I – III ocenę opisową : „uczeń całościowo opanował zakres materiału danej klasy” ),

- zdobyli określoną ilość  punktów  w specjalnym teście sprawdzającym ich umiejętności,

- a  ponadto :  wyróżniają  się aktywnością  na  lekcjach i prezentują szkołę na  konkursach pozaszkolnych.

3.    Uczeń wyróżniony tytułem otrzymuje dyplom, a jego sylwetka jest prezentowana na gazetce szkolnej.

 

VIII Tytuł „ Mistrz Matematyki ”

1.      Tytuł „ Mistrz Matematyki ” otrzymują uczniowie z kl. IV – VI ( po jednym z każdego poziomu ), którzy :

- biorą udział w konkursach matematycznych i osiągają w nich znaczące sukcesy,

- na koniec roku szkolnego uzyskali ocenę minimum dobrą z przedmiotu.

2. „Mistrz Matematyki” otrzymuje dyplom, a jego sylwetka  jest prezentowana na gazetce szkolnej.

 

IX Tytuł „ Discipulus Admirandus ”

1.      Tytuł „ Discipulus Admirandus ” otrzymuje uczeń z kl. IV – VI, który :

- otrzymał z religii ocenę końcoworoczną bardzo dobrą,

- aktywnie uczestniczył w lekcjach przedmiotu,

- brał udział w konkursach o tematyce religijnej w szkole i poza szkołą oraz osiągnął w nich sukcesy,

- uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze religijnym,

2. Uczeń wyróżniony w/w tytułem otrzymuje dyplom, a jego sylwetka prezentowana jest na gazetce.

 

X Tytuł „ Mistrz Sportu ”

1. Tytuł „ Mistrz Sportu ” otrzymuje uczeń kl. VI, który :

- bierze  udział  w  zawodach  sportowych  szkolnych  i międzyszkolnych oraz

  zajmuje w nich wysokie miejsca,

- czynnie uczestniczy w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,

- przestrzega zasady „ fair play ”,

- jest  wszechstronnym  zawodnikiem  –  reprezentuje szkołę w  wielu dyscyplinach sportowych,

- uzyskuje średnia ocen powyżej 4,0 oraz zachowanie minimum dobre na koniec roku szkolnego.

2.   Uczeń „ Mistrz Sportu ” otrzymuje puchar i dyplom z okolicznościowym napisem.

 

XI  Tytuł „ Wzorowy Świetlik ”

1.      Tytuł „ Wzorowy Świetlik ” otrzymuje uczeń, który zdobędzie największą ilość punktów w całorocznym współzawodnictwie w następujących kategoriach :

- „ Aktywny Świetlik ”,

- „ Świetlik Czyścioszek ”,

- „ Kulturalny Świetlik ”.

2. Uczeń  wyróżniony  w/w  tytułem  otrzymuje  dyplom  i  nagrodę rzeczową, a jego sylwetka jest prezentowana na gazetce szkolnej.

 

XII  Tytuł „ Najlepszy Czytelnik ”

1.      Tytuł „ Najlepszy Czytelnik ” otrzymuje uczeń z kl. II – VI, który w danym roku szkolnym przeczytał największą ilość książek.

2.      „ Najlepszy Czytelnik ” otrzymuje dyplom i nagrodę książkową.

 

   XIII  Inne nagrody

 1. Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę minimum bardzo dobrą z zachowania otrzymują nagrody książkowe.
 2. Biblioteka szkolna przyznaje nagrody książkowe dla najlepszych czytelników oraz uczniów wyróżniających się w pracy społecznej w bibliotece.
 3. Za wzorową pracę w Samorządzie Szkolnym uczniowie otrzymują nagrody książkowe.
 4. Uczniowie odnoszący sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych otrzymują specjalne dyplomy.
 5. Za działalność w Szkolnym Kole PCK uczniowie – absolwenci klas VI otrzymują nagrody książkowe.
 6. Za wzorową pracę w Szkolnym Euroklubie uczniowie otrzymują nagrody książkowe.
 7. Klasa wyróżniająca się we współzawodnictwie pn. „ Gospodarz Szkoły ” zostaje nagrodzona pucharem przechodnim.
 8. Klasa, z której uczniowie wyróżniają się w obowiązku noszenia obuwia zamiennego otrzymuje puchar przechodni. 

 

 

Aneks nr 1

z dnia 10 października 2005 r.

do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24

im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

            W § 85 ust. 1 po przecinku dodaje się słowa : „ … której celem jest :

1)      poznanie regionu danego języka oraz państw niemieckojęzycznych,

2)      poznanie kultury, zwyczajów i obrzędów,

3)      kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych,

4)       rozwijanie zainteresowań uczniów językiem,

5)      rozbudzanie motywacji i rozwijanie umiejętności odbioru krótkich tekstów literackich i innych tekstów w języku niemieckim,

6)      pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie gromadzenia wiedzy,

7)      stwarzanie możliwości poszerzania kompetencji językowych uczniów,

8)      kształtowanie prawidłowego współżycia w społeczeństwach wielokulturowych ”.

 

Załącznik nr 14

Ocenianie wewnątrzszkolne (OW )

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

w Opolu

Ocenianiu podlegają;

  A)  osiągnięcia edukacyjne ucznia

  B)   zachowanie ucznia

A

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH

I  Zasady ogólne

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej   w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2.      Celem OW jest :

a)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Uczeń informowany jest o poziomie swoich osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach poprzez oceny cząstkowe lub punkty w klasach IV – VI  i wpisy do dziennika lekcyjnego w klasach I – III.

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju ; pomoc ta polegać będzie na:

           - informowaniu o zagadnieniach, nad którymi uczeń może popracować  samodzielnie,

     - wskazywanie źródeł informacji,

     - przydzielanie zadań dodatkowych,

     - pełnienie roli asystenta nauczyciela.

c)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dokonywać się to będzie poprzez:

           - pochwały ustne i pisemne,

     - prezentacje prac uczniów,

     - prezentacje osiągnięć na gazetkach ściennych, w gazetkach szkolnych,

        na  stronie internetowej szkoły itp.,

     - umożliwienie udziału w konkursach, zawodach i innych imprezach,

     - funkcjonowanie systemu nagród i wyróżnień obowiązującego w szkole,

d)      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce ,  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

e)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3.      Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania ( PSO ), zawierające wymagania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania oraz warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć.

4.      Przedmiotowe systemy oceniania stanowią załącznik do Oceniania Wewnątrzszkolnego  ( OW ).

5.      Zmiany w PSO i jego załącznikach mogą być dokonywane na początku roku szkolnego.

6.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją śródroczną  i końcoworoczną. Pierwszy semestr rozpoczyna się 1 września, kończy się  31 stycznia danego roku szkolnego.

7.      W wyniku klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uczeń klas IV – VI ze wszystkich zajęć, a uczeń klas I – III z religii, otrzymuje stopnie szkolne wyrażone według następującej skali :

 

 

Stopień

 

Skrót literowy

 

Oznaczenie cyfrowe

 

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst..

1

 

8.      W klasach I – III ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową :

a)         ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny   i motywacyjny,

b)         ocenie podlega praca i postępy ucznia; wskazuje ona jego osiągnięci i napotykane przez niego trudności w relacji do jego możliwości i wymagań edukacyjnych,

c)         oceny dokonuje się w oparciu o; „ Dziennik lekcyjny ”, w którym   odnotowuje się (co dwa miesiące) postępy w nauce uczniów oraz o gromadzone prace uczniowskie.

II Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1.       Ocena postępów ucznia dokonywana jest systematycznie w ciągu roku szkolnego.

2.       Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności zgodnie z wymaganiami  edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne.

3.       Ustala się następujące poziomy wymagań :

a)      Wymagania konieczne ( K ) na stopień dopuszczający obejmują treści nauczania :

-           niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

-           potrzebne  w życiu.

b)      Wymagania podstawowe ( P ) na stopień dostateczny obejmującą treści nauczania :

-           najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

-           łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

-           o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

-           często powtarzające się w programie nauczania,

-           dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

-           określone   programem   nauczania   na   poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

-           głównie   proste,   uniwersalne   umiejętności.

c)      Wymagania rozszerzające ( R ) na stopień dobry obejmują treści  nauczania :

-           istotne w strukturze przedmiotu,

-           bardziej   złożone,   mniej   przystępne   treści   zaliczone   do  wymagań podstawowych,

-           przydatne,  ale  nie  niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

-           użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

-           o    zakresie    przekraczającym    wymagania    zawarte w    podstawie programowej,

-           wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów ( przykładów ) znanych z lekcji  i z podręcznika.

d)     Wymagania dopełniające ( D ) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści :

-           złożone, trudne, ważne do opanowania,

-            wymagające korzystania z różnych źródeł,

-           umożliwiające rozwiązywanie problemów,

-           pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

e)      Wymagania wykraczające ( W ) na stopień celujący obejmują treści :

-           znacznie wykraczające poza program nauczania,

-           stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

-           wynikające z indywidualnych zainteresowań,

-           zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

4.       Wymagania  odpowiadające  poszczególnym   stopniom   szkolnym   z  zajęć edukacyjnych określają PSO.

5.       Laureaci   konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim otrzymują  z  danych   zajęć   edukacyjnych   celującą  końcoworoczną  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,   który   uzyskał    tytuł   laureata  po  ustaleniu   albo uzyskaniu     rocznej ( semestralnej )   oceny   klasyfikacyjnej   z   zajęć edukacyjnych,  otrzymuje  z  tych zajęć  celującą  końcoworoczną   ocenę klasyfikacyjną..

6.       Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia :

a)        formy ustne :

-            odpowiedzi (  w  tym   posługiwanie  się   językiem   przedmiotu  m.in. śpiew ),

-           aktywność na lekcjach ( wykonywanie zadań, ćwiczeń ),

-            czytanie i zrozumienie tekstu.

b)       formy pisemne :

-           sprawdziany wiedzy i umiejętności z zakresu programu,

-           kartkówki,

-           zadania domowe,

-           zeszyty ćwiczeń i przedmiotowe,

-           dyktanda,

-           testy,

-           prace klasowe.

c)        inne :

-           obserwacja pracy uczniów podczas zajęć dydaktycznych,

-           szacowanie wytworów prac uczniów.

7.       Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  w następujących formach :

a)        uczniów na pierwszych lekcjach przedmiotu - odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym i zeszycie ucznia (w przypadku nieobecności na danych zajęciach uczeń jest zobowiązany zasięgnąć informacji na ten temat u nauczyciela uczącego),

b)       rodziców poprzez wychowawcę, który na pierwszym zebraniu rodziców zapoznaje ich     z poszczególnymi PSO (w przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic jest zobowiązany zasięgnąć informacji na ten temat przy pierwszym kontakcie z wychowawcą).

     Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani przekazać w/w informacje w  formie    pisemnej  wychowawcy klasy.

8.       Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

9.       Opracowane dostosowania do w/w potrzeb uczniów stanowią załącznik do PSO.

III Zasady informowania o postępach i osiągnięciach

1.       Rodzice mają obowiązek uzyskiwania informacji o osiągnięciach edukacyjnych  i wychowawczych dziecka co najmniej 4 razy w roku szkolnym  w następujących formach : konsultacje zbiorowe, konsultacje indywidualne.

2.       Szczegółowe zasady informowania uczniów i rodziców o postępach   i osiągnięciach zawarte są w PSO.

3.       Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie ma formę ustną.

5.       Uczeń otrzymuje do wglądu poprawioną pracę kontrolną na zajęciach edukacyjnych, w terminie nie przekraczającym 14 dni.

6.       Uczeń ma możliwość poprawy oceny uzyskanej z pracy kontrolnej w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

IV Klasyfikacja

1.       Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

2. Przed końcoworocznym i śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w oparciu o poniższą procedurę;

a)        informacja   o    przewidywanych    wynikach    klasyfikacji    powinna    być przekazana      rodzicom     przez      wychowawcę   klasy   na     spotkaniu zorganizowanym najpóźniej na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

b)       na   miesiąc   przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, (  najpóźniej  dwa  dni  przed  spotkaniem  z  rodzicami  )  nauczyciele    są zobowiązani   przedstawić   wychowawcy przewidywane oceny,

c)        w tym  samym  terminie  nauczyciele  są  zobowiązani  przedstawić uczniom przewidywane   dla   nich   oceny klasyfikacyjne     oraz     sposoby    ich ewentualnego  podwyższania zgodnie z PSO danego przedmiotu.

3.  Nie ustala się ocen z zajęć ścieżek edukacyjnych;

a)        z zajęć ścieżki edukacyjnej „ Wychowanie do życia w rodzinie ” uczeń w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym otrzymuje adnotację :  „ uczestniczył, -(a) ” lub„ nie uczestniczył,  -(a) ”,

b)       z  zajęć  ścieżek  edukacyjnych  będących  odrębnymi  godzinami lekcyjnymi, uczeń uzyskuje w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym adnotację  „ uczęszczał, -(a) ”.

V Ustalenie oceny, która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

1.       Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zawierające uzasadnienie niezgodności oceny z zasadami PSO mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dyrektor szkoły rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.       W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć zajęć edukacyjnych.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. W skład komisji wchodzą:

a)       Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)       dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

3.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

4.       Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona przez komisję jest ostateczna,  z wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. V pkt. 1.

5.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)        skład komisji,

b)       termin sprawdzianu,

c)        zadania ( pytania ) sprawdzające,

d)       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

6.       Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia .

7.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w   wyznaczonym   terminie,   może przystąpić do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora  szkoły .

8.       Przepisy   pkt.   1-7   stosuje   się   odpowiednio   w   przypadku końcoworocznej  oceny   klasyfikacyjnej   z   zajęć   edukacyjnych uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  do  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

VI Egzamin klasyfikacyjny

1.       Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.

2.       2. W   przypadku   nieklasyfikowania   ucznia   z   zajęć   edukacyjnych,   w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

3.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.       Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika  ( informatyka ), plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.       Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.                           

8.       Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w następującym trybie :

a)        w pierwszym dniu po posiedzeniu  klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły informuje ucznia i jego rodziców o niesklasyfikowaniu go z danego  (danych) przedmiotów,

b)       uczeń (lub jego rodzice) w terminie 10 dni od momentu przekazania informacji o nieklasyfikowaniu, składa podanie o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,         

c)        podanie ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych nieobecności rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora szkoły, a podanie ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rozpatruje Rada Pedagogiczna,

d)       egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się do 2 miesięcy od chwili pozytywnego rozpatrzenia podania ucznia. Termin szczegółowy uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

e)        egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9.       Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku poza szkołą.

     W skład komisji wchodzą:

a)        Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji .

b)       nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy .

10.   Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczniem,  spełniającym  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami  liczbę  zajęć edukacyjnych,  z których  uczeń  może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów -  rodzice ucznia .

12.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

a)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 8 lit.e, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o którym mowa w pkt.9 - skład komisji,

b)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)      zadania(ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .

13.   Uzyskana   w   wyniku   egzaminu klasyfikacyjnego  śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz. V pkt.1.

14.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  z zastrzeżeniem rozdz. V pkt.1.

VII  Śródroczna ocena klasyfikacyjna

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w kolejnym semestrze, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Wszelkie działania związane       z uzupełnieniem braków nauczyciel prowadzi w oparciu o opracowany przez siebie – najpóźniej  w I tygodniu nauki drugiego semestru – indywidualny program. Wzór karty : „Indywidualny program uzupełniania braków ” stanowi załącznik nr 1  do OW.

     Program ten powinien zawierać :

a)      zestawienie wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien posiąść z podziałem na mniejsze partie,

b)      terminy, w których uczeń wykazuje się opanowaniem wyznaczonych partii wiedzy i umiejętności,

c)      formy pomocy ze strony szkoły np.: zajęcia wyrównawcze, konsultacje indywidualne, zajęcia w grupach pomocy koleżeńskiej oraz ich terminy.

2.      Z indywidualnym programem uzupełnienia braków nauczyciel zapoznaje rodziców ucznia.

VIII  Promowanie  

1.       Uczeń  klas  I-III   szkoły   podstawowej   otrzymuje   promocję   do   klasy programowo  wyższej,  jeżeli  jego  osiągnięcia  edukacyjne  w  danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.       Na  wniosek  rodziców   i   po   uzyskaniu   zgody wychowawcy  klasy  lub  na wniosek   wychowawcy  klasy  i  po  uzyskaniu zgody   rodziców,  oraz    po uzyskaniu   opinii publicznej  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu  ucznia  klasy  I i II  szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.       W   wyjątkowych   przypadkach   Rada   Pedagogiczna   może   postanowić   o  powtarzaniu  klasy  przez  ucznia  klasy  I – III.  Decyzję o powtarzaniu klasy przez w/w ucznia podejmuje się na podstawie   opinii    wydanej    przez    lekarza lub   publiczną    poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz  po  zasięgnięciu  opinii  rodziców. Opinia rodziców powinna mieć formę pisemną.

4.       Począwszy  od  klasy  IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie nauczania, uzyskał końcoworoczne oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny   niedostatecznej,  z zastrzeżeniem pkt. 5.

5.       Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma wpływ na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły gdy :

a)        Rada Pedagogiczna podejmie uchwałę o niepromowaniu  do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu przez ucznia szkoły, gdy uczniowi w PSP nr 24 w Opolu  po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę zachowania,

b)       uczniowi w PSP nr 24 w Opolu  po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę zachowania – uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy szkoły.

6.       Począwszy   od    klasy   IV   uczeń,   który   w   wyniku   klasyfikacji końcoworocznej uzyskał  z obowiązujących  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co  najmniej  bardzo dobrą  ocenę  zachowania, otrzymuje  świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

IX  Egzamin poprawkowy

1.       Począwszy     od     klasy     IV,     uczeń,   który  w wyniku     klasyfikacji końcoworocznej uzyskał    ocenę niedostateczną   z  jednych   obowiązkowych zajęć   edukacyjnych,   może zdawać  egzamin    poprawkowy. W    wyjątkowych przypadkach   Rada  Pedagogiczna   może   wyrazić   zgodę   na   egzamin poprawkowy z dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.       Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  plastyki,  muzyki,  informatyki  ( techniki )  oraz  wychowania fizycznego,  z  których  egzamin  powinien  mieć  przede  wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3.       Egzamin  poprawkowy  odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Jego datę wyznacza  Dyrektor  szkoły. 

4.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)        Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

c)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne­ jako członek komisji.

5.       Nauczyciel,   może   być   zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W  takim przypadku  Dyrektor  szkoły powołuje jako osobę egzaminującą  innego nauczyciela   prowadzącego  takie   same   zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.       Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się   protokół zawierający :

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu poprawkowego,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę .

      Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych                             

      odpowiedziach ucznia.

7.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września .

8.       Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji powtarza klasę  z zastrzeżeniem pkt. 9.

9.       Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia  szkoły  podstawowej,  Rada Pedagogiczna  może  jeden   raz   w   ciągu   danego   etapu   edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,  pod warunkiem,  że  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej .

X  Ukończenie szkoły

1.       Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na   którą   składają   się   końcoworoczne   oceny   klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo najwyższej oraz  końcoworoczne  oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności  określonych  w  standardach  wymagań  ustalonych odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem rozdz. VIII pkt. 5.

2.       Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał z obowiązujących  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co  najmniej  bardzo dobrą  ocenę  zachowania.

 

B

OCENIANIE ZACHOWANIA

I Zasady ogólne

1.         Ocenianie zachowania ma na celu :

a)         informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie,

b)         udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)         motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,

d)        dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach  w zachowaniu,

e)         umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy wychowawczej.

2.         Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie PSP nr 24 w Opolu.

3.         Wychowawca na początku roku informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

4.         Śródroczną, końcoworoczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy , który uwzględnia;

a)         opinię nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b)         opinię uczniów, którzy mogą ją wyrazić o zachowaniu swoim i kolegów,

c)         wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na zachowanie się ucznia, u którego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe.

5.         Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. Na ich wniosek wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę zachowania.

6.         Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczne, końcoworoczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

7.         Śródroczna, końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

8.         Wychowawca jest zobowiązany do posiadania w czasie rady klasyfikacyjnej dokumentacji związanej z ustalonymi uczniom ocenami zachowania.

9.         końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma wpływ na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły gdy :

a)         Rada Pedagogiczna podejmie uchwałę o niepromowaniu  do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu przez ucznia szkoły, gdy uczniowi w PSP nr 24 w Opolu  po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę zachowania,

b)         uczniowi w PSP nr 24 w Opolu  po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę zachowania – uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy szkoły.

10.     Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie (zawierające uzasadnienie) do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznyo-wychowawczych

11.     W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisje, która ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania     w drodze głosowania – zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.     W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor lub vice-dyrektor szkoły jako  przewodniczący komisji,

2)       wychowawca klasy,

3)       wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)       pedagog szkolny,

5)       psycholog szkolny,

6)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

7)       przedstawiciel Rady Rodziców.

13.     Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)       skład komisji,

2)       termin posiedzenia komisji,

3)       wynik głosowania,

4)       ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14.     Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna.

II  Zasady szczegółowe

Ocena zachowania w klasach I - III

1.         Śródroczna i koncoworoczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest oceną opisową dokonywaną dwa razy w ciągu roku na podstawie „Indywidualnej karty oceny zachowania” stanowiącej załącznik nr 2 do OW.

Ocena zachowania w klasach IV - VI

1.         Śródroczną i końcowroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się na podstawie      punktów według skali :

       wzorowe

       bardzo dobre

       dobre

       poprawne

       nieodpowiednie

       naganne

2.         Zasady przyznawania punktów

1)         Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dokonują wpisów (uwag) na temat zachowania uczniów w tzw. „Zeszytach uwag” i tzw.  „Zeszytach pozytywnych postaw i uczynków” po zaobserwowanym przez nich zdarzeniu, wykonanej pracy itp.

2)         Uczniowie pod nadzorem wychowawcy mają obowiązek dokonywania wpisów dotyczących swych pozytywnych postaw i działań w tzw. „Zeszytach pozytywnych postaw i uczynków”.

3)         W końcu każdego semestru, w terminie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawcy   przyznają uczniom punkty ( wg  opisanych poniżej kryteriów), które przekładają na przewidywane oceny. Czynią to po:

a)           analizie w/w „Zeszytów”,

b)           analizie dokonanej przez uczniów samooceny,

c)           konsultacjach z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie,

d)          konsultacjach z zespołem uczniów danej klasy lub grupą go reprezentującą,

e)           analizie (ewentualnych) opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej.

4)         Zasady przełożenia punktów na oceny :

   powyżej 100 pkt,  -   wzorowe

   80 – 99 pkt. -  bardzo dobre

   60 – 79 pkt. -   dobre

   40 – 59 pkt. -  poprawne

   20 – 39 pkt. -  nieodpowiednie

   poniżej 20 pkt. -  naganne

5)         O przewidywanej śródrocznej, końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawcy informują ucznia i jego rodziców na spotkaniach z rodzicami

6)         Punkty otrzymane w ostatnim miesiącu przed klasyfikacją ( po ustaleniu w/w oceny) mogą podwyższyć lub obniżyć w/w ustaloną wcześniej ocenę.

7)         W ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy ustalają ostateczne  śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględniając ilość otrzymanych przez uczniów w ostatnim miesiącu przed klasyfikacją,  punktów,  wpisując oceny i wynikające z ich przełożenia punkty w dzienniku lekcyjnym na przeznaczonych do tego celu stronach.

8)         O ostatecznie ustalonych ocenach zachowania  informują uczniów, a w przypadku, gdy ocena ostateczna jest niższa od przewidywanej również, rodziców ucznia.

3.         Kryteria przyznawania punktów:

1)         Wywiązywanie się z obowiązków w tym:

a) obecności i spóźnienia max 10 pkt.

·         100% uspr.i bez spóźnień nieuspr. 10 pkt.

·         100% uspr.  do 3  spóźnień nieuspr. 8 pkt. (za każde kolejne spóźnianie nieuspr. odejmuje się po 1 pkt.)

·         1 do 15 godz. nieuspr. 0 pkt.

·         powyżej 15 godz. nieuspr. - 5 pkt. (odejmujemy)

·         ucieczka z lekcji –5 pkt. za każdą  (odejmujemy)

·         ucieczka z zajęć wyrównawczych i dyslektycznych – 1 pkt. za każdą (odejmujemy)

b) strój uczniowski max 5 pkt.

·         za przestrzeganie pkt. 20 i 21 rozdziału  II „ Regulaminu Ucznia” max 5 pkt.

·         za nagminne łamanie w/w pkt. „ Regulaminu Ucznia „ - 5 pkt. (odejmujemy)

           c) obuwie zamienne max 8 pkt.

·         do 5 braków w semestrze        8pkt.

·         od 5 do 10 braków w semestrze  4 pkt.

·         od 11 do 15 braków w semestrze  2 pkt.

·         od 16 do 20 braków w semestrze  0 pkt.

·         powyżej 20 braków w semestrze   - 5 pkt. (odejmujemy)

           d)  stosunek do nauki max 19 pkt. ;

·         przygotowanie do zajęć – posiadanie podręczników, przyborów itp.  max 5 pkt.              

·         wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, stopień osiągania swoich możliwości max 8 pkt.

·         udział w konkursach wiedzy organizowanych przez władze oświatowe

- etap miejsko-gminny  3pkt.

      - etap miejsko-gminny  i etap wojewódzki   6 pkt.

            e)  stosunek do innych obowiązków max 2 pkt.

·         pełnienie obowiązków dyżurnego w klasie i w czasie akcji „Gospodarz Szkoły”

                   Dodatkowo

                      Zdobycie tytułu „ Mistrz ...”, „Najlepszy polonista” itp. 3 pkt.

2)         Zachowanie w szkole i poza nią, kultura osobista, kultura słowa, poszanowanie godności innych, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych max 30 pkt:

a)          kultura osobista, kultura słowa, poszanowanie godności innych (uwzględnić bicie,  wymuszanie itp.), dbałość o bezpieczeństwo  oraz zdrowie własne i innych  od – 5 do max 14   pkt.

b)         poszanowanie mienia prywatnego,  publicznego,  przyrody  (zniszczenia, śmiecenie itp.) od –4 do max 8 pkt.

c)          zachowanie na lekcjach  (zakłócanie odbioru innym) od –4 do max 8 pkt.

     W szczególnych przypadkach czyli za każdorazowe  :

·         znieważenie godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

·         pobicie z uszkodzeniem ciała lub przy użyciu niebezpiecznego narzędzia od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

·         dokonanie kradzieży od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

·         palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub narkotyków od –5 do –20 pkt.  (odejmujemy),

·         wykonanie zdjęcia lub nagrywanie osoby, która nie wyraziła na to zgody od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

·         fałszowanie dokumentów – podrabianie podpisów, dopisywanie ocen od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

·         wejście w kolizję z prawem poza szkołą od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

·         nie wywiązywanie się z z wcześniej podjętych zobowiązań bez ważnej przyczyny (np. zgłoszenie udziału w konkursie, zawodach, w wykonaniu określonej pracy itp.) od –2 do –5 (odejmujemy),

·         inne negatywne zachowania od –5 do –20 pkt. (odejmujemy),

                Punkty odejmujemy od ogólnej puli punktów.

                Przyznając punkty ujemne, należy wziąć pod uwagę postawę ucznia lub fakt czy       

                 szkoda została naprawiona.

                    Dodatkowo

                 Zdobycie tytułu „ Słoneczne Serce” , „Wzorowy Świetlik” 5 pkt.

3)         Dbałość o tradycję i honor szkoły max 8 pkt.

a)          noszenie stroju galowego na uroczystościach szkolnych,  zachowanie wobec symboli religijnych, szkolnych, państwowych, postawa podczas imprez i uroczystości szkolnych max 3 pkt.

b)         reprezentowanie szkoły w konkursach;

§         międzyszkolnych, środowiskowych, towarzyskich   jednorazowo  1 pkt., wielokrotnie  3 pkt.

§         międzyszkolnych, środowiskowych, towarzyskich  i wyższego szczebla jednorazowo  2 pkt., wielokrotnie 5 pkt.

4)         Udział w życiu klasy, szkoły (współtworzenie wydarzeń szkolnych   i klasowych):

a)          praca na rzecz innych:

·         efektywna praca społeczna na rzecz klasy, szkoły, organizacji itp. np. naprawa sprzętu, przesadzanie kwiatów, wykonywanie plakietek, pomocy naukowych (jeżeli uczeń nie otrzymał oceny z przedmiotu), redagowanie gazetki, prace porządkowe itp. (uwzględnić własną inicjatywę) max 13 pkt.

·         czynny udział lub zaangażowanie w przygotowaniach do imprez lub uroczystości szkolnych (uwzględnić własną inicjatywę) max 3 pkt.,

·         udział w akcjach organizowanych przez szkołę np. zbiórce odzieży, baterii, książek, „Wyprawka dla Żaka”, postawa podczas „Sprzątania Świata” itp. max 2 pkt.

·         efektywna pomoc kolegom w nauce max 3 pkt.

·         efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (organizowanie, inicjowanie itp.) max 5 pkt.

·         efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (organizowanie, inicjowanie itp.) max 5 pkt.

·         efektywne pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych (organizowanie, inicjowanie itp.) max 5 pkt.

·         inne pozytywne zachowania max 3 pkt.

                 b)  udział w konkursach i zawodach szkolnych  max 2 pkt.

        Dodatkowo:

·         upomnienie wychowawcy klasy w obecności zespołu klasowego z wpisem do ‘Zeszytu uwag”  - 10 pkt. (odejmujemy),

·         nagana wychowawcy klasy w obecności zespołu klasowego z wpisem do ‘Zeszytu uwag”  -20 pkt. (odejmujemy),

·         nagana dyrektora szkoły – 40 pkt. (odejmujemy)

·         pochwała wychowawcy klasy  w obecności zespołu klasowego z wpisaniem       w ‘Zeszycie pozytywnych postaw i uczynków”  10 pkt.

4.         Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ilości punktów otrzymanych przez ucznia w I i II semestrze.

5.         Uczeń, któremu do wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania brakuje najwyżej 3 punktów i ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych, może ubiegać się o jej podwyższenie.

6.         Rodzice ucznia ubiegającego się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wnioskują do wychowawcy w terminie do 3 dni od poinformowania ich o przewidywanej ocenie. Wychowawca wyznacza termin  i formę podwyższenia oceny nie później niż na 7 dni przed klasyfikacją.

Ocena zachowania uczniów klasach IV – VI objętych nauczaniem indywidualnym

1.      Śródroczne, końcoworoczne  klasyfikacyjne ceny zachowania uczniów klasach IV – VI objętych nauczaniem indywidualnym ustala wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem nauczycieli uczących ucznia w oparciu o samoocenę ucznia   i opinię zespołu klasowego, do którego należy uczeń (jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach wraz z zespołem klasowym). Ocenę dostosowuje się do indywidualnych możliwości ucznia.

2.      Ocenę zachowania ustala się według „Karty oceny zachowania”  stanowiącej załącznik nr 3 do OW.

 

Opracowała M. Broniszewska

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Agata e-mail: stronapsp24@wp.pl