Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563713, e-mail: psp24op@interia.p

 

Strona Główna  | Dokumenty

KONTRAKT SZKOLNY

    

Rodzice w szkole - Kontrakt

„Nie jestem nauczycielem: jedynie towarzyszem podróży, którego zapytałeś o drogę. Wskazałem naprzód - przed ciebie ale i przed siebie.”

Słowa G. B. Shaw a zawarte w Misji PSP nr 24 w Opolu

 

Pierwszymi i najważniejszymi towarzyszami podróży dziecka są Rodzice. To oni wskazują mu drogę i kierunek. My, Nauczyciele wspieramy Rodziców w ich wysiłkach wychowawczych. Z tej też przyczyny ważne jest, abyśmy towarzysząc dziecku zmierzali w tym samym kierunku. Stąd Kontrakt Szkolny zawierający prawa i obowiązki Rodziców oraz ustalający zasady wzajemnej współpracy.

Rada Pedagogiczna

PSP nr 24 w Opolu

DZIAŁ I

Rodzice uczniów PSP nr 24 mają prawo do:

1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2. wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi i moralnymi, w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,

3. wspierania edukacji dziecka i jego wychowania w każdej z faz rozwoju,

4. uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zakresie zagadnień związanych z nauką dziecka, jego wychowaniem i zdrowiem,

5. informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną,

6. indywidualnych spotkań z nauczycielami w uzgodnionych obustronnie terminach,

7. uzyskiwania pełnej, rzeczowej informacji o postępach dziecka dotyczących wszelkich osiągnięć oraz trudności w jego nauce i zachowaniu,

8. otrzymywania informacji i wskazówek o sposobach rozwijania i usprawniania umiejętności dziecka w świetle uzyskanej oceny szkolnej,

9. konsultowania decyzji dotyczących edukacji dziecka,

10. otrzymywania pełnej i jasnej informacji dotyczącej wyboru szkoły dla dziecka oraz o wszelkich proponowanych przez szkołę kursach, programach i innych formach aktywności,

11. informacji dotyczącej dokumentów obowiązujących w szkole,

12. pełnej informacji co do wymaganych umiejętności i wiadomości dziecka (standardy edukacyjne),

13. informacji o planowanych pracach klasowych, domowych oraz o tym, czego aktualnie dziecko uczy się w szkole (zapis w zeszytach przedmiotowych),

14. udziału w planowaniu programów wychowawczych i innych dokumentów regulujących pracę szkoły indywidualnie lub poprzez swoich reprezentantów,

15. wyrażania zgody na udział dziecka w zajęciach wyrównawczych, korekcyjnych, kołach zainteresowań,

16. pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,

17. udziału w imprezach organizowanych przez szkołę,

18. dyskrecji i życzliwości podczas rozmów na temat swojego dziecka

 

DZIAŁ II

 

Rodzice uczniów PSP nr 24 mają obowiązek:

1. sprawowania władzy rodzicielskiej tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny,

2. troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień,

3. poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom w celu wspierania ich w edukacji,

4. wypełniania zaleceń szkoły związanych ze specjalnymi potrzebami psychologiczno-pedagogogicznymi ucznia (np. poradni psychologiczno -pedagogicznej),

5. przekazywania szkole wszelkich informacji dotyczących ich dzieci i mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

6. uczestniczenia w spotkaniach na terenie szkoły, a w przypadku nieobecności na zebraniu zapoznania się we własnym zakresie z omawianą tematyką i poczynionymi ustaleniami,

7. zgłaszania się na konsultacje indywidualne w wyznaczonym czasie lub po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem,

8. dbania o dobry wizerunek szkoły,

9. aktywnego włączania się do działań na rzecz szkoły bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli,

10. zapoznania się z dokumentami regulującymi pracę szkoły,

11. informowania szkoły o zaobserwowanych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią,

12. dopilnowywania dziecka, aby było przygotowane do lekcji, prac klasowych, miało odrobione zadanie domowe, przynosiło potrzebne pomoce,

13. kontrolowania systematyczności uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne, na które wyrazili zgodę.

DZIAŁ III

Ustalenia ogólne:

 

1. Kontakty szkoły z rodzicami odbywają się poprzez konsultacje indywidualne, zebrania klasowe, rozmowy telefoniczne, listy, informacje w dzienniczkach i inne.

2. Spotkania klasowe są protokołowane przez wyznaczonego rodzica. Protokół przechowuje wychowawca.

3. Obecność rodziców na spotkaniach klasowych jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym.

4. Decyzje dotyczące zespołu klasowego, w których wymagana jest zgoda rodziców, podejmowane są poprzez głosowanie (jawne lub tajne) większością głosów obecnych osób (50% + 1).

5. Gdy głosy rozdzielone są po równo, przeważa głos wychowawcy. Podjęta decyzja obowiązuje wszystkich rodziców.

6. Kontrakt obowiązuje wszystkich rodziców i nauczycieli uczących w szkole.

7. Ustaleni poczynione podczas konsultacji indywidualnych dotyczące istotnych spraw dziecka odnotowywane są w dokumentacji zespołu klasowego i podpisane przez zainteresowanego rodzica i nauczyciela.

8. Konsultacje indywidualne i inne formy kontaktu z rodzicami odnotowuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym.

9. Kontrakt jest dokumentem otwartym, wszelkie zmiany wprowadzane są aneksem.

10. Kontrakt wchodzi w życie z dniem 1.04.2005r.

                                                                                         Opracowały:

                                                                                                            A. Oleszczuk - Biernacka

                                                                                       M. Choma

                                                                                          G. Filipowska

                                                                                   J. Wołk

                                                                                     M. Baran

do góry

 

 Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl