Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

Witamy na stronie klasy 2a

e-mail: klasa2az24@o2.pl

 Informacje

 Galeria

 PSO

 Podstawa programowa dla klas 1-3

Wymagania edukacyjne dla kl.II

 Plan lekcji

 Nauczyciele

 

 Księga Gości

 

Strona Główna

aktualizacja 12.06.07

   Informacje

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom zaangażowanym  w organizację festynu szkolnego.

  • Do odznaki "Błyszczące serduszko" nominowany został Grzesiu Kozłowski

  • Dyplom "Dobry kolega" otrzymały Zuzia Rybak i Daria Gordzielik

  • Odznakę "Wzorowego ucznia" otrzymają: Mateusz Chmielowicz, Mateusz Majewski, Filip Mętel, Tomek Pietruszka, Krzysiu Guzik

 

PSO klasy1-3

PSO kl. 2a

Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24

im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

Przedmiot: kształcenie zintegrowane;

Nauczyciel: A. Oleszczuk-Biernacka, A. Grzesik;

Klasa 2a;

Obowiązkowe książki i zeszyty ćwiczeń: „Już w szkole”, wyd. Nowa Era (komplet)

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, ćwiczenia, zeszyty, strój na w-f (w tym odpowiednie obuwie), obuwie zamienne, piórniki ze standardowym wyposażeniem, flety, materiały na zajęcia plastyczne i techniczne;

Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności?

Odbywać się będą comiesięczne sprawdziany, kartkówki, dyktanda, głośne czytanie, dokonywana będzie analiza wytworów dzieci, obserwacja, samokontrola i samoocena uczniów;

Zasady zgłaszania nie przygotowania do zajęć: przed zajęciami uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi i uzupełnić braki do następnych zajęć, bądź wyznaczonego terminu; fakt ten będzie odnotowany w zeszycie (dzienniczku) ucznia i dokumentacji nauczyciela;

Wymagania na poszczególne oceny: zgodnie z przyjętym w klasie systemem;

Zasady poprawy ocen cząstkowych, semestralnych, rocznych: zgodnie z PSO klas 1-3;

Zasady postępowania w przypadku nieobecności uczniów na sprawdzianach pisemnych: uczeń ma możliwość pisania sprawdzianu w innym terminie;

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych: dostosowanie dotyczy uczniów , u których jest zalecenie zapisane w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; w wyjątkowych sytuacjach dostosowanie może dotyczyć uczniów bez opinii;

Zasady pracy z uczniem zdolnym: zgodnie z opracowanymi zasadami dla uczniów klas 1-3;

Sposoby i formy informowania rodziców o postępach dziecka: zgodnie z WSO § 24 rodzice mają możliwość uzyskiwania informacji o jakości osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych dziecka co najmniej 4 razy w roku szkolnym w wybranych formach: konsultacje zbiorowe, konsultacje indywidualne, wizyty w domu ucznia, rozmowy telefoniczne, korespondencję listowną, adnotacje w zeszytach przedmiotowych  i informacyjnych;

 

Opracowały:

A. Oleszczuk-Biernacka

B. A. Grzesik

 

 

do góry

Podstawa programowa dla klas 1-3

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I  EDUKACYJNY

Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną  dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,

7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

11) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

W szkole podstawowej szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

I ETAP EDUKACYJNY

KLASY I - III

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.

Nauczyciel (nauczyciele) układa zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.

Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godziny.

Cele edukacyjne

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

1) umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),

2) umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,

3) poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,

4) umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

5) rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą.

Zadania szkoły

1. Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

2. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

3. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.

4. Rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

6. Zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą.

Treści nauczania

Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania edukacyjne:

1) dom rodzinny - dziecko jako członek rodziny,

2) szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel,

3) miejscowość, życie jej mieszkańców,

4) przyroda w otoczeniu dziecka,

5) ojczyzna, jej symbole i święta narodowe; baśnie i legendy narodowe,

6) obrazy z przeszłości (własnej rodziny, szkoły, miejscowości),

7) zabawy, zajęcia, przygody dzieci,

8) obrazy z życia dzieci w innych krajach,

9) wybrane wytwory kultury, sztuki, techniki,

10) rozmowy,

11) swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów,

12) opowiadanie i opisywanie,

13) recytowanie wierszy i prozy,

14) zabawy i gry dramowe, teatralne,

15) uważne słuchanie wypowiedzi innych,

16) odbiór programów radiowych i telewizyjnych,

17) słuchanie baśni, opowiadań i legend, w tym z własnego regionu, jako inspiracji do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć,

18) czytanie głośne sylab, wyrazów, zdań i tekstów,

19) czytanie ciche ze zrozumieniem,

20) różne źródła informacji i technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni   i biblioteki szkolnej,

21) pisanie liter, łączenie liter w sylaby, pisanie wyrazów, zdań,

22) przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z uzupełnianiem i przekształcaniem,

23) pisanie swobodnych tekstów, życzeń, zaproszeń, listów, opowiadań i opisów,

24) pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni,

25) stosunki przestrzenne, porządkowanie, klasyfikowanie,

26) liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od sposobów ich   przeliczania, porównywanie liczebności zbiorów),

27) liczby i ich zapis, stopniowe rozszerzanie zakresu liczbowego do 10 000, zapis dziesiątkowy,

28) działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego, mnożenie, algorytm mnożenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe, dzielenie), kolejność wykonywania działań,

29) mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarz,

30) matematyzowanie sytuacji konkretnych, rozwiązywanie zadań tekstowych  jednodziałaniowych i łatwych zadań złożonych,

31) figury geometryczne, w tym trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło,

32) obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka i mówienie o nich,

33) formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

34) poznanie własnego ciała,

35) dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia,

36) podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie a tolerancja,

37) żywność i żywienie,

38) bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów  alarmowych o niebezpieczeństwie,

39) poznawanie pracy w wybranych zawodach,

40) urządzenia techniczne powszechnego użytku (bezpieczne użytkowanie),

41) wykorzystanie materiałów (papier, drewno, tkanina, metal, tworzywa sztuczne, materiały  przyrodnicze) w działalności manualnej,

42) organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie  materiału i czasu),

43) działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach z wykorzystaniem tradycji regionalnych,

44) różnorodność dziedzictwa i poszukiwań w sferze kultury,

45) wielość środków komunikacji (język przestrzeni, koloru, ciała itp.) oraz środków wyrazu  plastycznego,

46) ekspresja i autoekspresja,

47) rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych,

48) kształtowanie otoczenia i form użytkowych,

49) krajobraz kulturowy,

50) brzmienie głosów, instrumentów muzycznych, dźwięk, rytm, tempo,

51) śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką,

52) percepcja elementów akustyki środowiska człowieka, muzyki i utworów muzycznych,

53) gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze,

54) umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała,

55) przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych.

W szkołach, które organizują naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, język ten jest nauczany w ramach nauczania zintegrowanego. Treści nauczania w klasach I-III powinny być czerpane z podobnych kręgów tematycznych, jakie zostały określone powyżej, z uwzględnieniem kultury danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

 

 do góry

 

Wymagania programowe – klasa druga

 Program nauczania wyd. Nowa Era 

Umiejętności

minimalne

Umiejętności

podstawowe

Umiejętności

rozszerzające

Umiejętności

uzupełniające

Uczeń:

·         Czyta poprawnie wyuczone wcześniej krótkie teksty,

 

·         Czytając cicho dłuższe teksty, rozumie tylko początkowe fragmenty,

 

·         Przy czytaniu z podziałem na role wymaga pomocy nauczyciela,

·         Odpowiada na pytania nauczyciela związane ze słuchanymi tekstami,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Na polecenia nauczyciela korzysta z biblioteki szkolnej,

 

 

 

 

·         Wygłasza wiersze z pamięci z pomocą nauczyciela,

 

 

·         Wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela wypowiadając się na podane tematy,

 

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela wypowiada się zdaniami prostymi na temat obrazków,

·         Z pomocą nauczyciela nadaje tytuły obrazkom z historyjek obrazkowych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Przepisuje ułożone teksty, popełniając błędy ortograficzne,

·         Opisuje przedmiot po uprzednim ukierunkowaniu jego spostrzeżeń przez nauczyciela,

 

 

 

 

·         Układa zdania opisujące z rozsypanki wyrazowej,

·         Z pomocą nauczyciela rozpoznaje przedmioty na podstawie ich opisu,

·         Próbuje brać udział w zbiorowym pisaniu listu,

 

·         Zbiorowo redagowane listy przepisuje z licznymi błędami,

 

·         Zachowuje kształty liter, ale często nie stosuje właściwych połączeń i proporcji w trakcie odwzorowywania, przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 

·         Rozpoznaje zdania oznajmujące i pytające,

 

·         Potrafi wskazać najważniejsze wyrazy w zdaniu, ukierunkowany pytaniami nauczyciela,

·         Rozwija zdania używając małej liczby wyrazów,

·         Ma kłopoty z wyodrębnianiem poznanych części mowy,

 

 

 

·         Zna niektóre zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennymi, „rz” po spółgłosce,

 

 

 

·         Opanował ortografię niektórych wyrazów przewidzianych w programie klasy drugiej,

·         Błędnie pisze wyrazy z „ą” i „ę”,

 

 

·         Błędnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi,

 

 

 

·         Błędnie pisze wyrazy z utratą dźwięczności,

·         Zna stosowane na lekcjach skróty, ale ich nie zawsze używa,

·         Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej z pomocą nauczyciela,

 

·         Zna, ale nie zawsze stosuje znaki interpunkcyjne przy przepisywaniu,

 

·         Rodzinę wyrazów i wyrazy o znaczeniu przeciwnym tworzy z dużą pomocą nauczyciela,

 

 

·         Układa zdania z rozsypanki wyrazowej i rozwija zdania z dużą pomocą nauczyciela,

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Zna najważniejsze zasady przechodzenia przez jezdnie,

 

·         Rozpoznaje podstawowe znaki drogowe,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Myli podstawowe rodzaje dróg,

 

 

·         Potrafi przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie jesienią,

·         Rozpoznaje i nazywa podstawowe warzywa i owoce,

 

 

·         Myli nazwy najpopularniejszych drzew owocowych,

 

 

 

·         Rozpoznaje pory roku, zna kolejne miesiące,

 

 

·         Zna nazwy głównych kierunków świata,

 

 

 

 

 

·         Zna proste czynności wpływające na stan środowiska,

 

 

·         Przy pomocy nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie zimą,

 

·         Zachowuje ostrożność podczas zabaw zimowych,

 

 

 

·         Uczestniczy w dokarmianiu zwierząt zimą,

 

·         Zna swój adres,

 

 

 

 

·         Przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić: cechy charakterystyczne miasta i wsi, główne zabytki swojego miasta, najważniejsze tradycje kulturowe swojej miejscowości,

 

 

·         Przy pomocy nauczyciela rozróżnia: charakterystyczne cechy budowy podstawowych gatunków ssaków i ptaków, produkty pochodzenia zwierzęcego,

 

 

 

 

 

 

 

·         Przy pomocy nauczyciela potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie wiosna, różnorodności drzew owocowych w sadzie, zwierząt bytujących w sadzie i na łące,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela wyodrębnia podzbiór, część wspólną i złączenie zbiorów na konkretnych przedmiotach,

 

 

 

 

·         Próbuje rozpoznawać odcinki prostopadłe i równoległe,

 

 

·         Z pomocą nauczyciela oblicza liczbę kwadratów jednostkowych w danym prostokącie w sieci kwadratowej,

 

·         Rozróżnia figury geometryczne,

 

 

 

·         Przy pomocy nauczyciela wyróżnia cyfry dziesiątek i jedności,

 

·         Z pomocą nauczyciela odczytuje liczebniki w zakresie 100,

·         Z pomocą nauczyciela porównuje liczby dwucyfrowe,

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela mierzy długości odcinków,

 

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe zadania tekstowe na mierzenie i ważenie,

·         Przy pomocy nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100,

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe,

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,

 

·         Przy pomocy nauczyciela mnoży i dzieli w zakresie 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrowanie i wyrażanie: uczeń:

·         Potrafi przedstawić zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie: uczeń:

·         Potrafi wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe wg podanego wzoru,

 

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela potrafi określić podstawowe funkcje dzieł plastycznych z architektury, malarstwa, rzeźby i scenografii,

·         Z pomocą nauczyciela określa symetrię jedno- lub wieloosiową,

 

 

·         Z pomocą nauczyciela potrafi wyróżnić cechy przedmiotów i zjawisk w otoczeniu takich jak: kształt, wielkość, położenie, faktura; zaobserwować ruch ciała ludzi i zwierząt w czasie wykonywania czynności; określać układy przedmiotów występujących w jego otoczeniu; stosować narzędzia i materiały;

 

 

 

 

 

·         Z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje teksty, śpiewa i gra fragmenty melodii oraz rozpoznaje dźwięki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Próbuje reagować ruchem na zmiany tempa i dynamiki,

·         Różnicuje głosy ludzkie (sopran, bas) i barw instrumentów muzycznych, lecz nazywa je z pomocą nauczyciela,

 

 

·         Prace wykonuje zawsze z pomocą nauczyciela, próbuje ekonomicznie wykorzystać materiał,

 

 

·         Z pomocą nauczyciela rozróżnia niektóre materiały,

 

·         Często korzysta z pomocy nauczyciela przy posługiwaniu się narzędziami i przyborami,

 

 

 

 

 

 

·         Proste schematy montażowe i ideowe czyta z pomocą nauczyciela,

 

 

 

 

 

·         Obsługuje wagę przy pomocy nauczyciela,

 

·         Z pomocą nauczyciela wymienia podstawowe urządzenia do mierzenia czasu i pisania,

·         Z pomocą nauczyciela wymienia najczęściej spotykane zawody ludności w najbliższej okolicy.

Uczeń:

·         Czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty,

 

·       Czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty,

 

·         Czytając z podziałem na role, myli fragmenty odpowiadające bohaterom tekstu,

·         Na pytania nauczyciela dotyczące tekstu odpowiada wyrazami lub krótkimi zdaniami,

·         Wyodrębnia bohaterów, przy wyodrębnianiu wydarzeń nie zachowuje chronologii,

·         Określa czas i miejsce akcji,

 

 

 

 

 

 

·         Układa dialogi z pomocą nauczyciela

·         Odtwarza role według wskazówek nauczyciela,

 

 

·         Stosuje ubogie środki ekspresji,

 

 

 

·         Niesystematycznie korzysta z biblioteki szkolnej,

 

·         Zna terminy: autor, tytuł,

 

 

 

·         Wygłasza wiersze z pamięci, popełnia nieliczne pomyłki,

 

 

·         Wypowiada się na podane tematy zdaniami prostymi,

 

 

 

 

 

·         Układa samodzielnie proste zdania dotyczące treści obrazków,

 

·         Przyporządkowuje tytuły obrazkom z historyjek obrazkowych,

 

 

 

 

 

 

·         Przy układaniu opowiadania na dany temat wymaga aktywizacji ze strony nauczyciela,

 

 

 

 

 

·         Przy przepisywaniu popełnia błędy,

 

·         Do opisania określonego przedmiotu wybiera podane wyrazy przez nauczyciela,

 

 

 

 

·         Układa proste zdania opisujące dany przedmiot,

·         Rozpoznaje samodzielnie przedmioty na podstawie ich opisu,

·         Redaguje listy stosując zdania proste, ale czasami zapomina o właściwej strukturze listu,

·         Często popełnia błędy w pisowni zwrotów grzecznościowych,

 

·         Zachowuje kształty liter, ale nie zawsze stosuje właściwe połączenia i proporcje w trakcie odwzorowywania, przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu,

 

·         Rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań ( czasami popełnia błędy),

·         Potrafi przy nieznacznej pomocy nauczyciela wskazać najważniejsze wyrazy w zdaniu,

·         Rozwija zdania używając małej liczby wyrazów,

·         Potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, popełniając niekiedy błędy,

 

·         Zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennymi, „rz” po spółgłoskach oraz łączną pisownię „nie” z przymiotnikami w przepisywaniu i pisaniu z komentowaniem,

·         Opanował ortografię większości wyrazów przewidzianych w programie klasy drugiej

·         Popełnia drobne błędy w pisaniu wyrazów z „ą” i „ę”,

 

·         Zachowuje prawidłową pisownię większości wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w pisaniu z pamięci,

 

 

·         Popełnia drobne błędy w pisaniu wyrazów z utratą dźwięczności,

·         Opanował skróty najczęściej stosowane na lekcjach,

·         Zna alfabet, ale nie zawsze potrafi uporządkować litery ze znakami diakrytycznymi,

·         Zna i stosuje znaki interpunkcyjne podczas ćwiczeń w przepisywaniu,

 

·         Umie tworzyć kilkuwyrazową rodzinę wyrazów, ze zbioru wyrazów dobiera wyrazy pokrewne i podobne, dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym,

·         Układa proste zdania z rozsypanki, rozwija zdania na podstawie wyrazów podanych przez nauczyciela, ogranicza liczbę wyrazów w zdaniu,

 

 

 

 

 

 

·         Wymienia i stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię,

 

·         Rozpoznaje i nazywa podstawowe znaki drogowe,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Wymienia podstawowe rodzaje dróg,

 

 

·         Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie jesienią,

·         Potrafi nazwać popularne warzywa i ich części jadalne,

 

 

·         Zna najczęściej spotykane drzewa owocowe,

 

 

 

·         Zna najważniejsze elementy pogody, potrafi odpowiedzieć, na pytania dotyczące zjawisk towarzyszących zmianom pór roku,

·         Rozróżnia kierunki świata,

 

 

 

 

 

 

·         Podaje przykłady, w jaki sposób dbać o środowisko, prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy za pomocą różnych symboli,

·         Opisuje, co dzieje się z roślinami i zwierzętami zimą, rozróżnia ptaki odlatujące na zimę do innych krajów,

 

·         Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zachowania się ludzi w zależności od warunków pogody, związane z zabawami zimowymi,

 

·         Uczestniczy w dokarmianiu zwierząt zimą,

 

·         Potrafi samodzielnie zapisać swój adres,

 

 

 

·         Identyfikuje miasto i wieś, potrafi wymienić najważniejsze zabytki swojego miasta, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące głównych tradycji kulturowych swojej miejscowości,

 

·         Zna podstawową budowę ptaków i ssaków, rozumie pojęcia „ptak”, „ssak”, potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące hodowli i produktów pochodzenia zwierzęcego,

 

 

 

 

 

 

 

·         Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zmian w przyrodzie wiosna, wymienia elementy budowy kwiatu, porządkuje na ilustracjach kolejne etapy powstawania owocu, opisuje zachowanie się owadów w kwitnącym sadzie, potrafi rozpoznać kilka drzew owocowych, wymienia zwierzęta pożyteczne i szkodniki sadów, potrafi wyliczyć pospolite chwasty i rośliny łąkowe,

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Odpowiada na pytania związane z częścią wspólną zbiorów, złączeniem zbiorów, wyodrębnia podzbiory konkretnych przedmiotów,

 

 

 

 

·         Rozpoznaje odcinki prostopadłe i równoległe na modelach figur płaskich,

 

·         Oblicza liczbę kwadratów jednostkowych w danym prostokącie w sieci kwadratowej,

 

·         Zna figury geometryczne,

 

 

 

·         Wyróżnia cyfry dziesiątek i jedności,

 

 

·         Odczytuje i zapisuje liczebniki w zakresie 100,

·         Stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb dwucyfrowych,

 

 

 

·         Mierzy długości odcinków, posługuje się skrótami nazw jednostek: m, cm, kg, zł,

 

 

 

·         Rozwiązuje proste zadania tekstowe na mierzenie, ważenie i płacenie,

 

·         Dodaje i odejmuje w zakresie 100 wybranym sposobem, biegle dodaje i odejmuje w zakresie 30,

 

 

·         Rozwiązuje proste równania na pełnych dziesiątkach,

·         Rozumie pojęcia: „suma” , „składnik”,  „ różnica”,

 

·         Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe,

 

 

 

 

·         Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe jednodziałaniowe,

·         Mnoży liczby jednocyfrowe w zakresie 100, biegle mnoży i dzieli w zakresie 30,

·         Rozumie pojęcia: „czynniki”, „iloczyn”, „iloraz”, zna kolejność wykonywania działań,

 

 

 

·         Rozumie pojęcie mnożenia i dzielenia jako działań wzajemnie odwrotnych.

 

 

 

 

 

Ilustrowanie i wyrażanie: uczeń:

·         Potrafi przedstawić zjawiska i wydarzenia z otaczającej rzeczywistości,

 

 

·         Potrafi przedstawić sceny i sytuacje z otaczającej rzeczywistości.

 

 

 

 

Kształtowanie: uczeń:

·         Potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe,

 

 

 

·         Określa podstawowe funkcje dzieł plastycznych na przykładach architektury, malarstwa, rzeźby i scenografii,

·         Potrafi samodzielnie wyróżnić symetrię jedno- lub wieloosiową,

 

 

·         Potrafi wyróżnić niektóre cechy przedmiotów i zjawisk w otoczeniu, np. kształt, wielkość,

 

 

·         Samodzielnie dostrzega ruch i zmiany położenia ciała ludzi i zwierząt w czasie wykonywania przez nich różnych czynności,

·         Samodzielnie określa podstawowe układy przedmiotów i zjawisk występujących w jego otoczeniu,

 

·         Prawidłowo stosuje narzędzi i materiały,

·         Rytmicznie recytuje teksty, ale popełnia drobne błędy,

·         Śpiew piosenki w skali przewidzianej dla ucznia klasy drugiej, ale nie zawsze zachowuje linię melodyczną,

·         Gra fragmenty melodii oparte na poznanych dźwiękach,

 

 

 

 

·         Zna nazwy solmizacyjne nut,

 

·         Nie zawsze prawidłowo potrafi dobrać instrument do akompaniamentu oraz wykorzystać efekty akustyczne,

·         Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki,

·         Rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) oraz barwę wprowadzanych instrumentów muzycznych,

 

 

 

·         Wykonane prace nieraz odbiegają od projektu lub szablonu, zna zasady BHP, zgromadzone materiały nie zawsze potrafi ekonomicznie wykorzystać,

·         Rozróżnia niektóre materiały,

 

 

·         Potrafi posługiwać się narzędziami i przyborami,

 

 

 

 

 

 

 

·         Próbuje samodzielnie czytać schematy montażowe i ideowe,

 

 

·         Sporadycznie korzysta z informacji technicznej,

 

·         Potrafi obsługiwać wagę i zna jej przeznaczenie,

 

·         Potrafi wymienić urządzenia do mierzenia czasu i pisania,

 

·         Wymienia najczęściej spotykane zawody ludności w najbliższej okolicy.

Uczeń:

·         Czyta płynnie, poprawnie i wyraziście przygotowane wcześniej teksty,

·         Czyta cicho ze zrozumieniem,

 

 

·         Czyta poprawnie z podziałem na role,

 

 

·         Opowiada wysłuchane teksty, stosując proste zdania,

 

·      Wyodrębnia bohaterów i zdarzenia z zachowaniem chronologii,

 

·         Określa czas i miejsce akcji,

 

·         Wyszukuje w tekście fragmenty na podany temat,

·         W prostych zdaniach wyraża swój sad o postaciach i zdarzeniach,

 

·         Potrafi ułożyć dialogi na podstawie treści pochodzących z gotowych tekstów literackich,

 

 

·         Stosuje środki ekspresji, łączy słowa z ruchem, gestem, mimiką,

 

 

·         Korzysta z biblioteki szkolnej, czyta czasopisma dziecięce,

 

·         Zna terminy: autor, tytuł, ilustrator i posługuje się nimi,

 

 

·         Recytuje wiersze z pamięci bez pomyłek z odpowiednią intonacją,

 

 

·         Często wypowiada się na podane tematy zdaniami rozwiniętymi poprawnymi pod względem gramatycznym i stylistycznym,

 

 

 

·         Układa samodzielnie zdania rozwinięte na temat prezentowanych obrazków,

·         Nadaje tytuły poszczególnym częściom historyjek obrazkowych w formie zdań lub równoważników zdań,

·         Formułuje pytania dotyczące treści obrazków,

 

 

·         Aktywnie uczestniczy w zbiorowym redagowaniu opowiadań „twórczych”, bierze udział w redagowaniu wielozdaniowych wypowiedzi korzystając ze słownictwa zgromadzonego przez nauczyciela,

 

·         Przepisując teksty, popełnia drobne błędy,

·         Bierze udział w gromadzeniu słownictwa dotyczącego opisywanego przedmiotu, wyodrębnia podstawowe cechy przedmiotów,

 

 

·         Samodzielnie układa zdania opisujące dany przedmiot,

·         Rozpoznaje samodzielnie przedmioty na podstawie ich opisu,

·         Samodzielnie układa treść listów w formie kilku zdań, zachowując odpowiednią strukturę listu,

·         Nie zawsze stosuje wielkie litery w zwrotach grzecznościowych,

 

·         Pisze kształtnie, zachowuje proporcje, łączy prawidłowo małe i wielkie litery, mieści się w liniaturze, prawidłowo odwzorowuje, przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu,

·         Rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,

 

·         Potrafi samodzielnie wskazać najważniejsze wyrazy w zdaniu,

 

·         Rozwija zdania za pomocą podanego słownictwa,

·         Rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, określa ich liczbę, rodzaj.

 

 

·         Zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennymi, „rz” po spółgłoskach oraz łączną pisownię „nie” z przymiotnikami w pisaniu z pamięci, ale w pisaniu ze słuchu popełnia drobne błędy,

·         Opanował ortografie większości wyrazów przewidzianych w programie klasy drugiej,

·         Prawidłowo pisze wyrazy z „ą” i „ę” w pisaniu z pamięci,

 

·         Prawidłowo pisze z pamięci wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w pisaniu ze słuchu popełnia błędy w wyrazach, w których występuje nagromadzenie zmiękczeń,

·         Prawidłowo pisze wyrazy z utratą dźwięczności,

·         Zna i stosuje niektóre skróty,

 

·         Zna alfabet , ale popełnia drobne błędy w porządkowaniu wyrazów,

 

·         Zna i stosuje znaki interpunkcyjne podczas ćwiczeń w przepisywaniu i pisaniu z pamięci,

·         Umie tworzyć rodzinę wyrazów, dobiera wyrazy o znaczeniu podobnym i przeciwnym, układa kilkuwyrazowe słowniki tematyczne,

 

·         Samodzielnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej, rozwija zdania lub ogranicza liczbę ich składników, przekształca zdania pojedyncze na złożone,

 

 

 

 

 

 

·         Zna zasady poruszania się pieszych w mieście i poza miastem,

 

·         Rozpoznaje i nazywa znaki drogowe, zna zasady przechodzenia przez jezdnię jednokierunkową i dwukierunkową,

 

 

 

 

 

 

 

·         Rozpoznaje rodzaje dróg, dostrzega różnice w wyglądzie miasta i wsi oraz nasilenia ruchu,

·         Dostrzega samodzielnie zmiany w przyrodzie i pogodzie zachodzące jesienią,

·         Zna zasady zdrowego odżywiania, klasyfikuje warzywa ze względu na ich części jadalne,

 

·         Dokonuje klasyfikacji na drzewa i krzewy owocowe, rozróżnia przetwory owocowo-warzywne,

 

 

·         Zna podstawowe elementy pogody, wymienia zjawiska towarzyszące zmianom pór roku,

 

·         Zna podstawowe kierunki świata, wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość,

 

 

 

 

·         Potrafi wskazać działania proekologiczne i w nich uczestniczy, prowadzi kalendarz pogody,

 

·         Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, potrafi rozróżnić i nazwać ptaki odlatujące na zimę i przylatujące z innych krajów,

·         Zna zachowanie się ludzi w zależności od warunków pogody, dostrzega konieczność zajęć ruchowych na powietrzu,

 

·         Rozumie konieczność dokarmiania zwierząt zimą,

 

·         Potrafi samodzielnie zapisać swój adres, zna nazwy najbliższych wsi i miast,

 

 

·         Wymienia elementy krajobrazu swojej okolicy, zna najważniejsze wydarzenia historyczne swojej miejscowości, rozróżnia tradycje kulturowe rodzinnej miejscowości,

 

 

·         Zna cechy charakterystyczne ptaków i ssaków, rozumie pojęcia „ptak”, „ssak”, „żyworodność”, „jajorodność”, rozumie znaczenie hodowli zwierząt, zna produkty pochodzenia zwierzęcego,

 

 

 

 

 

 

·         Dostrzega zmiany zachodzące wiosna w przyrodzie, potrafi wymienić zwierzęta i rośliny żyjące w sadzie i na łące, wymienia elementy budowy kwiatu, zna etapy powstawania owocu, rozumie rolę owadów w zapylaniu kwiatów, opisuje etapy rozwoju rośliny, potrafi rozróżnić kwitnące drzewa owocowe, zna zwierzęta żyjące w sadzie i na łące, potrafi wymienić pospolite chwasty i rośliny łąkowe,

 

 

 

 

 

 

 

·         Odnajduje część wspólną zbiorów, złączenie zbiorów oraz wyodrębnia podzbiory,

 

·         Rozumie pojęcia „zbiór pusty”, „zbiory rozłączne”,

 

 

·         Rozpoznaje i nazywa odcinki prostopadłe i równoległe w otoczeniu, na modelach brył i figur płaskich,

·         Konstruuje łamane, prostokąty i trójkąty o wierzchołkach w węzłach sieci kwadratowej,

·         Konstruuje różne figury złożone z danej liczby kwadratów jednostkowych,

 

·         Wyodrębnia cyfry setek, dziesiątek i jedności,

 

·         Poprawnie odczytuje i zapisuje liczebniki w zakresie 100,

·         Nazywa i stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,

·         Nazywa i stosuje liczby 1/2, 1/4,

 

 

·         Mierzy długości odcinków, posługuje się skrótami nazw jednostek: m, cm, kg, zł i rozwiązuje proste zadania tekstowe z ich zastosowaniem,

 

 

·         Zna jednostki czasu i rozwiązuje proste zadania z ich zastosowaniem,

 

·         Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 na pełnych setkach, dodaje i odejmuje wybranym sposobem w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

·         Rozwiązuje równania w zakresie 100,

·         Rozumie i nazywa pojęcia matematyczne: „suma”, „składnik”, „różnica”,

·         Rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe, uwzględnia działania odwrotne i łączy dwa działania,

 

 

·         Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania na porównywanie różnicowe jednodziałaniowe,

·         Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100, biegle mnoży i dzieli w zakresie 50,

 

·         Rozumie i nazywa pojęcia: „czynniki”, „iloczyn”, „iloraz”, rozumie, nazywa i stosuje kolejność wykonywania działań (wszystkie cztery działania),

 

·         Rozumie i stosuje pojęcie mnożenia i dzielenia jako działań wzajemnie odwrotnych.

 

 

 

 

 

Ilustrowanie i wyrażanie: uczeń:

·         Potrafi przedstawić zjawiska i wydarzenia realne z otaczającej rzeczywistości, uwzględniając ruch postaci w akcji,

 

·         Potrafi przedstawić sceny i sytuacje inspirowane przeżyciami, porami roku, utworami literackimi itp.

 

 

 

Kształtowanie: uczeń:

·         Potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe na potrzeby własne, stosując układ symetryczny jednoosiowy,

 

·         Zna funkcje dzieł plastycznych na przykładach architektury, malarstwa, rzeźby i scenografii,

 

·         Samodzielnie wyróżnia i nazywa symetrię jedno- i wieloosiową,

 

 

·         Potrafi samodzielnie wyróżnić i nazwać cechy przedmiotów i zjawisk występujących w otoczeniu, np. kształt, wielkość, proporcje,

 

·         Dostrzega ruch i zmiany położenia części ciała ludzi i zwierząt w zależności od wykonywanych czynności,

·         Określa układy przedmiotów i zjawisk występujących w jego otoczeniu w symetrii jednoosiowej,

 

·         Prawidłowo stosuje narzędzi i materiały,

·         Potrafi recytować rytmicznie teksty,

 

·         Śpiew piosenki w skali przewidzianej dla ucznia klasy drugiej,

 

·         Gra proste melodie oparte na poznanych dźwiękach,

·         Potrafi określać nastrój utworu,

 

 

 

·         Używa nazw literowych i solmizacyjnych poznanych nut,

·         Potrafi wykorzystać efekty akustyczne i instrumenty perkusyjne do akompaniamentu,

 

·         Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki,

·         Zazwyczaj rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas, tenor, alt) oraz barwę instrumentów muzycznych,

 

 

 

·         Wykonuje swoje prace najczęściej w sposób estetyczny, zna zasady BHP, przestrzega ładu i porządku w trakcie pracy,

 

·         Rozróżnia materiały: papier, karton, drewno, produkty spożywcze,

 

·         Potrafi posługiwać się narzędziami i przyborami,

 

·         Potrafi na przykładach dokonać podziału na surowce,

·         Zna technologię wytwarzania przykładowych produktów,

 

 

·         Czyta samodzielnie schematy montażowe i ideowe,

 

 

·         Montuje proste modele urządzeń technicznych z gotowych elementów,

 

·         Obsługuje wagę i zna jej przeznaczenie,

 

·         Zna i wymienia urządzenia do mierzenia czasu i pisania (dawne i współczesne),

·         Wymienia zawody ludności w najbliższej okolicy i potrafi powiedzieć, na czym polega ich praca.

Uczeń:

·         Czyta płynnie, poprawnie, wyraziście każdy tekst, stosując pauzy gramatyczne i logiczne,

·      Czyta cicho ze zrozumieniem,

 

 

·         Prawidłowo i wyraziście czyta z podziałem na role,

 

·         Samodzielnie opowiada wysłuchane teksty i nagrania baśni, stosując zdania rozwinięte,

·         Potrafi wymienić bohaterów i kolejne wydarzenia oraz określić nastrój słuchanych utworów,

·         Potrafi określić samodzielnie czas i miejsce utworu,

·         Wyszukuje fragmenty na podany temat,

·         Określa nastrój utworów, ocenia zachowanie bohaterów, wyraża sąd o zdarzeniach,

·         Potrafi ułożyć dialogi na podstawie treści pochodzących z gotowych tekstów literackich oraz improwizuje na podstawie wydarzeń z życia codziennego lub wymyślonych,

·         Stosuje bogate środki ekspresji, łączy słowa z ruchem, gestem, mimiką, niekiedy muzyką, wykazuje wrażliwość estetyczna,

·         Chętnie korzysta z biblioteki szkolnej, wykazuje zainteresowanie prasą dziecięcą,

·         Posługuje się terminami: autor, tytuł, ilustrator, rozdział, strona,

·         Potrafi zaprezentować ulubione książki,

·         Recytuje wygłaszany tekst stosując odpowiednią intonację, zmianę siły, tonu, tempa głosu,  znaki przestankowe,

·         Chętnie wypowiada się na podane tematy, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym, formułuje pytania do tekstów literackich,

·         Potrafi ułożyć wielozdaniowe, spójne wypowiedzi na temat prezentowanych obrazków,

·         Samodzielnie nadaje tytuły poszczególnym częściom historyjek obrazkowych w formie zdań lub równoważników zdań,

·         Formułuje pytania dotyczące treści obrazków,

·         Przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie,

·         Samodzielnie układa krótkie opowiadania „twórcze” i swobodne teksty, aktywnie uczestniczy w redagowaniu wielozdaniowych, swobodnych wypowiedzi i opowiadań, stosując bogate słownictwo zgromadzone przez nauczyciela lub własne,

·         Przepisuje teksty bez błędów,

 

·         Aktywnie uczestniczy w gromadzeniu słownictwa dotyczącego opisywanych przedmiotów, dostrzega wiele charakterystycznych cech przedmiotów, wykazuje się przy tym bogatym słownictwem,

·         Samodzielnie układa zdania opisujące dany przedmiot,

·         Rozpoznaje samodzielnie przedmioty na podstawie ich opisu,

·         Samodzielnie układa treść listów używając zdań rozwiniętych i zachowując właściwą strukturę listu,

·         W zwrotach grzecznościowych stosuje wielkie litery, wykazuje się znajomością skrótów,

·         Pisze kształtnie, zachowując proporcje, prawidłowe łączenie i położenie małych i wielkich liter w liniaturze w trakcie odwzorowywania, przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu,

·         Rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,

 

·         Wskazuje samodzielnie najważniejsze wyrazy w zdaniu,

 

·         Samodzielnie rozwija zdania lub ogranicza liczbę ich składników,

·         Rozpoznaje w tekście poznane części mowy, potrafi określić ich liczbę, rodzaj, prawidłowo łączy rzeczowniki z czasownikami we właściwej liczbie,

·         Zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennymi i „rz” po spółgłoskach oraz łączną pisownie „nie” z przymiotnikami we wszystkich rodzajach ćwiczeń w pisaniu,

·         Opanował ortografię wszystkich wyrazów przewidzianych w programie klasy drugiej,

·         Prawidłowo pisze wyrazy z „ą” i „ę” w różnych rodzajach ćwiczeń w pisaniu,

·         Prawidłowo pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi,

 

 

 

·         Prawidłowo pisze wyrazy z utratą dźwięczności,

·         Zna i prawidłowo stosuje skróty poznane w klasie drugiej,

·         Zna alfabet i porządkuje wyrazy bezbłędnie,

 

·         Zna i stosuje wszystkie poznane znaki interpunkcyjne,

 

·         Precyzyjnie określa znaczenie słów, gromadzi wyrazy wokół określonego tematu, dobiera wyrazy o znaczeniu podobnym, przeciwnym, wyrazy wieloznaczne i pokrewne,

·         Samodzielnie w szybkim tempie układa zdania z rozsypanki wyrazowej, rozwija zdania lub ogranicza liczbę ich składników, przekształca zdania pojedyncze na złożone i stosuje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,

 

 

 

 

·         Zna zasady poruszania się pieszych w mieście i poza miastem, zna znaki drogowe dotyczące ruchu pieszych,

·         Rozpoznaje znaki drogowe z poszczególnych grup, nazywa je i klasyfikuje, zna zasady przechodzenia przez jezdnie jednokierunkowa, dwukierunkowa oraz drogę z dwiema jezdniami rozdzielonymi pasem zieleni lub torowiskiem, zna zasady przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach bez wyznaczonego przejścia dla pieszych,

·         Rozpoznaje rodzaje dróg, dostrzega różnice w wyglądzie miasta i wsi oraz nasilenia ruchu,

·         Potrafi określić samodzielnie zmiany zachodzące w pogodzie i w przyrodzie jesienią,

·         Zna zasady zdrowego odżywienia, rozróżnia i nazywa podstawowe części roślin i potrafi wskazać ich części jadalne,

·         Rozróżnia drzewa owocowe i gatunki owoców, wyjaśnia znaczenie pracy ogrodnika i sadownika, dostrzega potrzebę przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw,

·         Rozróżnia i nazywa elementy pogody, zna zjawiska towarzyszące zmianom pór roku,

 

·         Zna kierunki świata i potrafi wyznaczyć ich w terenie, rozumie znaczenie ruchu wirowego Ziemi (dzień i noc), potrafi posługiwać się kompasem, określa położenie swojej miejscowości na mapie, zna inne planety Układu Słonecznego,

·         Doskonali własną postawę ekologiczną, wskazuje, jakie są związki między temperaturą powietrza, a rodzajem opadów,

·         Określa zmiany zachodzące zimą w przyrodzie, rozumie konieczność sezonowych wędrówek ptaków,

 

·         Zna zachowanie się ludzi w zależności od warunków pogody, charakteryzuje dyscypliny sportów zimowych i określa ich wpływ na zdrowie,

·         Rozumie konieczność dokarmiania zwierząt zimą i włącza się w tą działalność,

·         Potrafi samodzielnie zapisać swój adres, zna nazwy najbliższych wsi i miast, zna nazwę swojego województwa i  miasta wojewódzkiego,

·         Potrafi scharakteryzować swoja miejscowość, uwzględniając elementy krajobrazu, zna historię i perspektywy rozwoju swojej miejscowości, rozróżnia i nazywa tradycje kulturowe rodzinnej miejscowości,

·         Zna cechy charakterystyczne ptaków i ssaków oraz różnice w ich budowie, definiuje pojęcia: „ptak”, „ssak”, „żyworodność”, „jajorodność”, rozróżnia zwierzęta roślinożerne i mięsożerne, potrafi wyjaśnić znaczenie hodowli zwierząt, potrafi rozróżnić i nazwać produkty pochodzenia zwierzęcego, zna zasady higieny przechowywania i spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego,

·         Potrafi określić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt wiosną, zna rośliny i zwierzęta żyjące w sadzie i na łące, opisuje budowę kwiatu, potrafi wyjaśnić proces powstawania owoców, rozumie rolę owadów  w zapylaniu kwiatów i w powstawaniu owoców, opisuje etapy wzrostu rośliny, rozróżnia drzewa i krzewy owocowe po kwiatach i liściach, tworzy proste łańcuch pokarmowe na łące i w ogrodzie, opisuje łąkę jako siedlisko różnorodnych roślin i zwierząt, potrafi wyjaśnić szkodliwy wpływ chwastów,

 

 

 

 

·         Sprawnie odnajduje część wspólną zbiorów, złączenie zbiorów oraz wyodrębnia podzbiory,

 

·         Rozumie, nazywa i stosuje pojęcia „zbiór pusty”, „zbiory rozłączne”,

·         Podaje przykłady zbiorów, których elementami są liczby,

·         Biegle rozpoznaje odcinki równoległe i prostopadłe w otoczeniu, na modelach brył i figur płaskich,

·         Konstruuje łamane, prostokąty i trójkąty o wierzchołkach w węzłach sieci kwadratowej,

·         Konstruuje różne figury złożone z danej liczby kwadratów jednostkowych, oblicz obwody takich figur,

·         Przelicza poprawnie nazywając liczby w zakresie 1000, wyodrębnia cyfry setek, dziesiątek i jedności,

·         Poprawnie odczytuje i zapisuje liczebniki w zakresie 1000,

·         ,nazywa i stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,

·         nazywa i stosuje liczby 1/2, 1/4 oraz określa miejsce tych ułamków na osi liczbowej,

·         mierzy i porównuje długości odcinków, posługuje się skrótami nazw jednostek: kg, dag, g, m, cm, mm, zł, gr oraz potrafi rozwiązywać zadania tekstowe z ich zastosowaniem,

·         zna jednostki czasu i rozwiązuje zadania z ich zastosowaniem, zna i stosuje znaki rzymskie I- XII,

·         biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, biegle dodaje i odejmuje różnymi sposobami w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

·         układa i rozwiązuje równania na dodawanie i odejmowanie,

·         rozumie, nazywa i stosuje pojęcia: „suma”, „składnik”, „różnica”,

 

·         rozwiązuje złożone zadania tekstowe z użyciem dwóch działań, zachowuje kolejność wykonywania działań, przy wykonywaniu obliczeń stosuje działania odwrotne i łączy dwa działania,

·         samodzielnie układa i rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe,

·         biegle mnoży i dzieli liczby w zakresie 100,

 

·         rozumie, nazywa i stosuje pojęcia: „czynniki”, „iloczyn”, „iloraz”, rozumie, nazywa i stosuje sprawnie kolejność wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych i stosuje nawiasy,

·         oblicz iloczyny w zakresie 100 różnymi sposobami, wykorzystując rozdzielność mnożenia względem dodawania.

 

 

 

 

Ilustrowanie i wyrażanie: uczeń:

·         przedstawić zjawiska i wydarzenia realne i fantastyczne z otaczającej rzeczywistości, uwzględniając sceny zbiorowe, ruch postaci we wspólnej akcji oraz w określonej przestrzeni,

·         potrafi przedstawić sceny i sytuacje uwzględniając nastrój, inspirowane przeżyciami, porami roku, utworami literackimi i muzycznymi.

 

 

Kształtowanie: uczeń:

·         potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe na potrzeby własne i zespołu z zastosowaniem układu symetrycznego jedno- lub wieloosiowego,

·         zna różnorodne funkcje dzieł plastycznych z dziedziny malarstwa, architektury, rzeźby i scenografii,

 

·         wyróżnia i nazywa symetrię jedno- i wieloosiową jako cechę układu elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni,

·         potrafi ocenić cechy przedmiotów i zjawisk występujących w otoczeniu, wyróżniać je i nazwać: kształt, wielkość i proporcje, położenie i oddalenie, barwę i fakturę,

·         dostrzega i określa ruch  i zmiany położenia części ciała ludzi i zwierząt w zależności od wykonywanych czynności,

·         określa układy przedmiotów i zjawisk występujących w jego otoczeniu w symetrii jedno- i wieloosiowej,

·         Prawidłowo stosuje narzędzi i materiały,

·         Bezbłędnie recytuje rytmicznie teksty,

·         Śpiewa piosenki w skali przewidzianej dla ucznia klasy drugiej,

·         Gra melodie oparte na poznanych dźwiękach,

·         Określa nastrój utworu,

·         Potrafi odczytać różnicę wysokości i długości trwania dźwięków (zapis nutowy),

·         Zna nazwy literowe i solmizacyjne wprowadzonych nut,

·         Wykazuje się umiejętnościami w zakresie gry na instrumentach,

 

 

·         Tworzy improwizacje ruchowe do podanego tematu muzycznego,

·         Rozpoznaje głosy ludzkie ( sopran, bas, tenor, alt) oraz barwę instrumentów muzycznych,

 

 

 

·         Wykonane prace są zawsze estetyczne i pomysłowe, zna zasady BHP, potrafi prawidłowo zaplanować własną pracę,

 

·         Rozróżnia materiały papiernicze, włókiennicze, metalowe, produkty spożywcze,

·         Potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami i przyborami,

 

·         Potrafi dokonać podziału na surowce, półfabrykaty i surowce gotowe,

·         Zna technologię wytwarzania, formowania kartonu, drutu, przecinania tkaniny, fastrygowania, rozdrabniania owoców i warzyw,

·         Czyta samodzielnie schematy montażowe i ideowe oraz zna wybrane symbole i znaki powszechnej informacji,

·         Potrafi zmontować modele urządzeń technicznych z zestawów gotowych elementów,

·         Potrafi zastosować wagę w praktycznym działaniu, zna różne rodzaje wag,

·         Zna, wymienia i stosuje urządzenia do mierzenia czasu i pisania (dawne i współczesne),

·         Wie, na czym polega praca ludności w najbliższej okolicy oraz wymienia zakłady pracy i narzędzia w nich stosowane.

 do góry

  

  Plan lekcji

Lekcja

Godz.

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

1

8 – 8.45

xm xm - - rel. s.100

2

8.55 – 9.40

x x wf - j.ang. s.100

3

9.50 – 10.35

x x xm s.202 inf. s.22 x s.202

4

10.55 – 11.40

rel. j.mn/zkk x xm s.202 xm s.202

5

11.50 – 12.35

x g.kor. x s.202 wf wf

6

12.45 – 13. 30

- - gry xm j.mn. s.200

7

13.50 – 14.35

- - kółko x j.mn. s.200

8

14.45 – 15.30

-

- - - -

 

do góry

 

Nauczyciele

kształcenie zintegrowane

mgr Agata Oleszczuk-Biernacka - wychowawca

mgr Alina Grzesik

religia

mgr Małgorzata Nokiel

język angielski

mgr Aneta Teper-Ćwirko

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Ewa Drajewicz

gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy

mgr Elżbieta Paradowska

język niemiecki

mgr Dorota Kurek

grupa wsparcia

mgr Maria Grefling

do góry

 

 

 

 

 

 

oprac. A. Oleszczuk-Biernacka