Przedmiotowy System Oceniania Technika 4 - 6

 

 

Nauczyciel:  Zygmunt Kurek
Klasy: IV,VI

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:
Zeszyt przedmiotowy w kratkę- wystarczy na trzy lata nauki techniki przybory do pisania +ołówek, gumka, kredki, temperówka, linijka.

Podręcznik z ćwiczeniami - Jak to działa? Lech Łabecki - klasy 4

Zeszyt ćwiczeń TECHNIKA 4-6 Lech Łabecki - Klasy VI
W zależności od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia niezbędne materiały i sprzęt konieczne do pracy na lekcji, które nauczyciel podaje w zeszycie przedmiotowym z niezbędnym wyprzedzeniem.

Obszary oceniania:
Ocenianiu podlegają
 -wiadomości
 -umiejętności
 - stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych
 -aktywność
 -praca w grupie
 -zachowania i postawy

Skala ocen:
Oceny bieżące i klasyfikacyjne (końcoworoczne i semestralne) ustala się w stopniach wg następującej skali:
 (6) celujący              
 (5) bardzo dobry      
 (4) dobry            
 (3) dostateczny
 (2) dopuszczający
 (1) niedostateczny
Przy ocenach bieżących i semestralnych dopuszcza się stosowanie znaku (+)  lub (-)

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:
 formy pisemne sprawdzające wiedzę (np. niezbędną do uzyskania karty rowerowej )
 formy ustne: odpowiedzi, prezentacja (1 w sem)
 formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne –ocena pracy finalnej
 obserwacja pracy uczniów (na lekcji z działaniami wytwórczymi
· )
 zeszyt przedmiotowy ( 1 w sem)


 aktywność na zajęciach – system znaków + lub – (3 znaki + to  bdb, 3 znaki – to  ndst. )
 zachowanie i postawa – system znaków + lub – (3 znaki + to  bdb, 3 znaki – to  ndst. )

Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowane w dzienniku klasowym. Uczeń może zastrzec jedynie do własnej wiadomości swoje oceny.


Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny :


 Ocena celująca:


- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym
- jego zachowania i postawy są nienaganne
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji
- jest twórczy i kreatywny
- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
- wzorowo prowadzi swój zeszyt przedmiotowy

 
 Ocena bardzo dobra:


- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
- jego zachowania i postawy są nienaganne
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji
- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt przedmiotowy


 Ocena dobra


- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania opisane w podstawie programowej oraz
- poprawnie stosuje wiadomości
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne
- jego postawy i zachowania są poprawne
- dobrze prowadzi zeszyt przedmiotowy


 Ocena dostateczna


- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności
- jego zachowania i postawy są poprawne
- prowadzi zeszyt przedmiotowy


 Ocena dopuszczająca


Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, ale
- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej
- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania

przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki
- jego zachowania i postawy są poprawne
- prowadzi zeszyt przedmiotowy


 Ocena niedostateczna


Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w  wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz
-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności
- nie oddaje prac wytwórczych

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania są dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości.

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Słaba technika i tempo czytania, rzutują na ogólne zrozumienie tekstów i poleceń wobec czego nauczyciel wydłuża się czas przeznaczony na przyswojenie modułów tematycznych, na udzielenie odpowiedzi ustnych, pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia.
Ilość błędów ortograficznych nie wpływa w żaden sposób na końcową ocenę ze sprawdzianów, czy kartkówek i ocenę z prowadzenia zeszytu.
W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, by na sprawdzianie uczeń wybrał sobie z gotowego zestawu połowę zadań(te, które są dla niego najłatwiejsze).
Nauczyciel wydłuża uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu.
Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych.

Zasady pracy z uczniem zdolnym
 włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć
 kierowanie przez ucznia praca zespołową
 udział w konkursach przedmiotowych
 zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych
 zadania dodatkowe

Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:
Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć nie podając przyczyny dwa razy w semestrze. Trzeci raz oznacza cząstkową ocenę nast..
Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie  w terminie dwóch tygodni po powrocie do szkoły.

Zasady poprawiania ocen cząstkowych:
Uczeń może poprawić wyłącznie ocenę niedostateczną. Na poprawienie oceny ma 7 dni od momentu jej otrzymania. Poprawa odbywa się na konsultacjach indywidualnych po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem jej warunków.
Zasady poprawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych:
W przypadku, gdy uczeń wywiązywał się pilnie i terminowo ze wszystkich zobowiązań bez większych efektów przekładających się na wysokie oceny może ubiegać się o jej podwyższenie zgodnie z WSO.

 Ocenianiu podlegaj
ą umiejętności kluczowe zawarte w standardach egzaminacyjnych:

 

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wykorzystanie wiedzy w praktyce