MATEMATYKA

Przedmiotowy System Oceniania

w PSP nr 24 w Opolu im. ”Przyjaźni Narodów Świata”

 

 

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

Ø      Zeszyt przedmiotowy – uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń ,w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić.

Ø      Podręcznik i zeszyt ćwiczeń,

Ø      Długopis, ołówek, gumka, kredki,

Ø      Przyrządy kreślarskie : linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel

 

Rozpoznaje się i ocenia osiągnięcia ucznia w zakresie:

 

l. Jego matematycznych wiadomości z danego semestru bądź roku:

a) znajomość i rozumienie pojęć

b) stosowanie poznanych algorytmów działań.

2. Jego umiejętności:

a) analizowanie i interpretowanie danych

b) stosowanie poznanych pojęć w sytuacjach typowych i nietypowych

c) porównywanie, uogólnianie i wnioskowanie.

3. Posługiwanie się językiem matematycznym.

4. Aktywności matematycznej na lekcjach i w pracy poza lekcyjnej

a) systematyczne i samodzielne odrabianie prac domowych

b) udział w konkursach itp.

 

Do form sprawdzania osiągnięć uczniów należą:

 

a)      prace klasowe

b)      sprawdziany

c)      kartkówki

d)      odpowiedzi ustne

e)      prace domowe

f)        aktywność  - zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na lekcji

g)      rozwiązywanie trudnych, nietypowych zadań i tzw. „zadań dla chętnych", czyli zadań dodatkowych

h)      udział w konkursach.

 

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności:

 

 

FORMY AKTYWNOŚCI

 

KRYTERIA OCENY

 

 

Prace klasowe (45 min)

Sprawdziany (30 min)

Ø      Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla ucznia.

Ø      Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i są poprzedzone lekcją powtórzeniową.

Ø      Jeżeli uczeń jest nieobecny na pracy klasowej ( sprawdzianie) w terminie dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły przystępuje do pisania pracy klasowej (sprawdzianu) po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

 

Ø      Zatrzymanie pracy klasowej , sprawdzianu (nie oddanie) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Ø      Uczeń ma prawo przystąpić do jednej poprawy każdej pracy klasowej (sprawdzianu), nie dotyczy sprawdzianu kompetencji

Ø      Termin i zasady poprawy w porozumieniu z uczniem ustala nauczyciel.

Ø      Do dziennika wpisuje się każdą ocenę.

Ø      Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisze pracy klasowej (sprawdzianu)z całą klasą - traci prawo do poprawy.

Ø      Sprawdziany obejmują wybrane partie działu.

Ø      Wyniki z zadań matematycznych wszystkich sprawdzianów kompetencji są wpisywane do dziennika jako ocena ze sprawdzianu.

Ø      Oceny ustala się w skali 1 – 6 (+,-)

Ø      Sposób wystawiania ocen:

  0 - 35  %    niedostateczny

36 - 49  %    dopuszczający

50 - 69  %    dostateczny

70 – 84  %    dobry

85 – 95  %    bardzo dobry

96 – 100 %   celujący

Ø      Kryteria oceny sprawdzianów i prac klasowych dla uczniów  o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej):

0 - 24  %    niedostateczny

25 - 44  %    dopuszczający

45 - 69  %    dostateczny

70 – 84  %    dobry

85 – 95  %    bardzo dobry

96 – 100 %   celujący

 

Kartkówka ( 10min)

Ø      Obejmuje materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji

Ø      Termin kartkówki nie musi być uczniom znany.

Ø      Kartkówki nie podlegają poprawie.

Ø      Uczeń nieobecny na kartkówce powinien odpowiadać ustnie lub napisać kartkówkę na konsultacjach.

Ø      Oceny ustala się w skali 1 – 5 (+,-)

Ø      Zasady oceniania kartkówek:

  0 – 35  %   niedostateczny

36 – 50  %   dopuszczający

51 – 69  %   dostateczny

70 – 89  %   dobry

90 – 100 %  bardzo dobry

Ø      Kryteria oceny kartkówek dla uczniów  o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej):

0 – 24  %   niedostateczny

25 – 44  %   dopuszczający

45 – 69  %   dostateczny

70 – 89  %   dobry

                          90 – 100 %  bardzo dobry

 

Odpowiedź ustna

Ø      Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi przynajmniej raz w semestrze

Ø      Ocenie podlega język danego przedmiotu, umiejętność wnioskowania, uogólniania, uzasadniania, analizowania tematu czy zadania, zawartość rzeczowa, formułowanie spostrzeżeń, trafność doboru metod rozwiązania danego zagadnienia.

Zadanie domowe

Ø      W semestrze ocenione zostaną przynajmniej dwa zadania domowe.

Ø      Oceny ustala się w skali 1 – 5 (+,-)

Ø      Na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna , staranność wykonania zadania.

Aktywność

Ø      Przez aktywność na lekcji rozumie się:

-  częstość udzielania odpowiedzi na pytania   nauczyciela

-    samodzielność rozwiązywania zadań

-    stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych

-    rzetelna praca w grupie

Ø      Aktywność oceniana jest za pomocą plusów. 10 plusów daje ocenę bdb.

Ø      Praca zdecydowanie poniżej możliwości ucznia wynikająca      z jego niesumienności podlega ocenie za pomocą minusów.         10 minusów daje ocenę ndst.

Ø      Uczeń za brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń otrzymuje minus.

Zadania dodatkowe

Ø      Nauczyciel daje uczniowi możliwość uzyskania dodatkowych ocen zadając prace nadobowiązkowe ( zadania dla chętnych).

Ø      Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według kryteriów oceniania aktywności.

Konkursy

Ø      Konkursy mają na celu motywowanie ucznia do dalszego rozwoju i stwarzają warunki do samodzielnej pracy.

Ø      Uczniowie mogą brać udział w konkursach:

a) wewnątrz szkolnych

    laureaci (I,II,III miejsce) otrzymują cząstkową ocenę   celującą.

b) zewnątrz szkolnych

    finalista konkursu z matematyki- etap wojewódzki- otrzymuje  ocenę celującą na koniec roku.

       finalista etapu okręgowego- otrzymuje cząstkową ocenę  celującą.

Ø      uczeń, który w konkursie matematycznym „Alfik" otrzymał nagrodę i dyplom z notą bardzo dobry lub dobry uzyskuje cząstkową ocenę celującą.

 

 

Zasady zgłaszania braku przygotowania do zajęć:

 

Ø      uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do lekcji ( nie dotyczy sprawdzianów i prac klasowych).

Ø      Nie przygotowanie do zajęć powinno być zgłoszone przed ich rozpoczęciem.

 

Informowanie o postępach i trudnościach w nauce ucznia:

 

Ø      Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Ø      Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał.

Ø      Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci na zebraniach klasowych, konsultacjach indywidualnych lub na bieżąco (rodzic zostaje wezwany do szkoły, rozmowa telefoniczna).

Ø       uwagi sąwpisywane do zeszytu przedmiotowego ucznia, dziennika lub zeszytu uwag.

 

Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej :

 

Ø      Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem preferencji ocen z prac klasowych i sprawdzianów.

Ø      Ocena roczna uwzględnia ocenę za pierwszy semestr.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z matematyki:

 

Ø      Uczeń może uzyskać o jedną ocenę wyższą  niż przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z matematyki, jeżeli :

-      wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione

-       zakwalifikowany do udziału w zajęciach wyrównawczych uczestniczył w nich     systematycznie a wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.

-      wszystkie prace klasowe zaliczył w regulaminowym terminie

-      wykorzystał możliwość poprawy sprawdzianów zgodnie z PSO.

-      wykonał wszystkie obowiązkowe prace domowe

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny będzie miało formę pisemnego sprawdzianu obejmującego materiał zrealizowany w ciągu semestru (ocena semestralna) lub roku 9ocena roczna) i otrzyma ze sprawdzianu ocenę równą lub wyższą ocenie, o którą się ubiega.

Ø      Uczeń może przystąpić do sprawdzianu tylko raz, w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem zespołu przedmiotowego, za wyjątkiem :

Jeżeli z powodów usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do sprawdzianu, przysługuje mu prawo do pisania sprawdzianu w późniejszym terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak niż na tydzień przed posiedzeniem zespołu klasyfikacyjnego.

 

 

Ogólne kryteria ocen z matematyki

 

Ocena celująca-otrzymuje ją uczeń, którego wiadomości znacznie wykraczają poza program nauczania matematyki w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje różnorodne (nietypowe) rozwiązania zaistniałego problemu, samodzielnie jak również przy pomocy nauczyciela rozwija własne zdolności osiąga sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu co najmniej szkolnym.

 

Ocena bardzo dobra-otrzymuje ją uczeń, który opanował materiał programowy z matematyki w danej klasie na poziomie dopełniającym, jest aktywny na lekcji, systematycznie odrabia prace domowe, bierze udział w zajęciach koła matematycznego, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, rozwiązuje zadania z treścią podając różne rozwiązania, potrafi samodzielnie przeanalizować nowe wiadomości (na podstawie podręcznika) i efekty rozumowania przedstawić na forum klasy.

 

Ocena dobra-otrzymuje ją uczeń, który poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na lekcji, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania tekstowe, systematycznie odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji.

 

Ocena dostatetczna - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości z matematyki w danej klasie na poziomie podstawowym, nie systematycznie odrabia prace domowe, posiada luki w wiadomościach w materiale bieżącym, nie zawsze bierze aktywny udział w pracy na lekcji, rozwiązuje typowe zadania z poziomu podstawowego, przynosi na lekcje potrzebne materiały.

 

Ocena dopuszczająca-otrzymuje j ą uczeń, który ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego, ale uczestniczy w zajęciach wyrównawczych (jeśli szkoła je organizuje), nie zawsze odrabia prace domowe, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe z poziomu koniecznego.

 

Ocena niedostateczna-otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości, nie wykazuje zainteresowania na lekcji, nie odrabia prac domowych, nie wykazuje chęci osiągnięcia podstawowej wiedzy na zajęciach wyrównawczych, nie jest w stanie nawet            z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań wymagających elementarnych wiadomości                 z matematyki na poziomie danej klasy.

 

 

W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej a uczniowie mający opinie:

Ø      Mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela

Ø      Mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.