Przedmiotowy System Oceniania - Zajęcia Komputerowe klasa 4-6

Nauczyciel: Zygmunt Kurek

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania.

 
A. Ogólne cele kształcenia:


Zgodnie z Podstawą Programową przyjmuje się w szkole, a w szczególności na lekcjach informatyki zadania:
1.Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym
2.Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej
3.Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem komputerowym
4.Rozwijanie zainteresowań techniką i wdrażanie do świadomego korzystania z niej
5.Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie

 


B. Szczegółowe cele kształcenia:


Celem przedmiotu jest wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających posługiwać się komputerem jako nowoczesnym narzędziem pracy, a w szczególności:
1. Znajomość zasad właściwego zachowania się w pracowni oraz bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
2. Prawidłowo obsługiwać komputer niezależnie od platformy sprzętowej i oprogramowania.
3. Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji.
4. Znajomość budowy komputera.
5. Wykonywanie prostych obliczeń przy pomocy komputera.
6. Tworzenie prostego tekstu, grafiki.
7. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się.
Bardziej szczegółowe cele i standardy wymagań edukacyjnych odnoszące się do poszczególnych etapów nauczania oraz działów programowych znajdują się w Rozkładach Materiałów oraz Standardach Wymagań Edukacyjnych.
3. Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen.
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych.

 
Kryteria ocen z informatyki:


1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:


 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
· nauczania informatyki w danej klasie;
 Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;
 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe
 Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym lub krajowym;


2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:


 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki;
 Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości;
 Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych zadań;
 Dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;
 Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;


3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


 Posiadła zakres wiedzy i umiejętności z informatyki określonych programem nauczania w danej klasie;
 Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania teoretycznych i praktyczne;
 Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym;
 Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu
 Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;


4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


 Opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy nauczyciela;
 Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli;
 Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;
 Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;
 Popełnia liczne błędy merytoryczne;


5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:


 Opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej informatyki na poziomie, który umożliwia uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;
 Rozumie pytania i polecenia;
 Zna podstawowe pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;
 Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane;
 Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;
 Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności; choć popełnia liczne błędy merytoryczne;


6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:


 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;
 Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;
 Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;
 Nie rozumie poleceń i pytań;
 Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;
 Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;
 Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;
 W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;


Jawność ocen
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć.
2. Ocen jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Dostosowanie wymagań
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Zwraca uwagę na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji w domu- uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.
6. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie


Na zajęciach informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach:
1. Aktywność w czasie zajęć;
2. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych;
3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja pracy,
4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w praktyce
5. Przygotowanie do zajęć, posiadanie zeszytu;
6. Umiejętność pracy w zespole, wkład pracy ucznia
7. Udział w konkursach, olimpiadach;
8. Podstawa ustalenia oceny


Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:
1. Wyników bieżących kartkówek( zapowiadanych i niezapwiadanych), sprawdzianów teoretycznych i praktycznych;
2. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem;
3. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć takich jak: przygotowanie stanowiska pracy, aktywność i zaangażowanie na lekcji, współpraca w grupie, tempo pracy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Analiza samodzielnie wykonanych prac (program komputerowy, referat, prezentacja, praca zaliczeniowa)
5. Poprawy ocen cząstkowych dokonywane jest przez wykonanie ćwiczeń praktycznych dotyczących ocenianego zagadnienia.

 Ocenianiu podlegaj
ą umiejętności kluczowe zawarte w standardach egzaminacyjnych:

 

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wykorzystanie wiedzy w praktyce