Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

im. Przyjaźni Narodów Świata

45-627 Opole, ul. Gorzołki 4, tel/fax (077) 4563714, e-mail: psp24op@interia.p

 

HISTORIA SZKOŁY

Absolwenci

Strona główna

HISTORIA SZKOŁY NA TLE HISTORII SZKOLNICTWA

W GROSZOWICACH

(od czasów historycznie udokumentowanych, do 1995 r., ze szczególnym uwzględnieniem 50 – lecia szkoły w okresie 1945 – 1995 r)

Materiały opracowała opiekun Szkolnej Izby Tradycji Mirosława Broniszewska przy współpracy pani Celiny Mazur.

Pierwsze wzmianki o szkolnictwie na terenie Groszowic pochodzą z 1687r, ze sprawozdania powizytacyjnego. Wtedy, nauczycielem groszowickiej szkoły był Michał Białucha. Oprócz nauczania, miał on obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych chrztów, ślubów i zgonów. Miał on pod opieką tylko 4 uczniów.

W 1697r nauczycielem w Groszowicach był Jan Gloss, który oprócz nauczania nadal prowadził kościelne księgi metrykalne.

W następnym stuleciu, stosunki w szkolnictwie na terenie Groszowic nie uległy zmianom.

W 1713r w dokumentach wzmiankowany jest nauczyciel Jan Reinochius.

W 1742r Groszowice posiadały mały budynek szkolny, który był jednocześnie organistówką przy plebani. Zbudowany był z tzw. muru pruskiego. Nauczano w nim religii, rachunków, czytania i pisania.

Sprawy szkolnictwa na Śląsku uporządkowano dopiero rozporządzeniem z 12 sierpnia 1763r. wprowadzono wówczas powszechny obowiązek szkolny. Ubiegających się o stanowisko nauczyciela obowiązywał egzamin, co wpłynęło na polepszenie ogólnego stanu szkolnictwa.

W czasie sekularyzacji dóbr klasztornych w 1810 r patronat szkolny, który dotychczas uzależniony był od biskupa wrocławskiego, przeszedł w ręce państwa pruskiego, za pośrednictwem Królewskiego Urzędu Rejentalnego w Opolu.

Akta szkolne z roku 1813, oświetlają godne pożałowania stosunki szkolnictwa na terenie Groszowic. Obowiązek szkolny był bardzo źle realizowany. Dzieci zatrzymywane były w domu do różnych posług domowych. Od maja do września, ani jedno dziecko nie uczęszczało do szkoły.

 

Panorama Groszowic

 

W 1814 r wybudowano nowy, drewniany budynek szkolny, który był jednocześnie mieszkaniem kustosza. Należące do parafii groszowickiej takie gminy jak : Grudzice, Malina wniosły 1/3 kosztów budowy w postaci materiałów budowlanych, a 2/3 kosztów finansowało państwo. Razem z Groszowic, Grudzic i Maliny do szkoły tej uczęszczało 263 dzieci.

 

Z tyłu – nowy, drewniany budynek szkolny nr 1 z 1814 r. Na pierwszym planie – olchowy staw przy ul.Gorzołki1

W 1816r, w oparciu o notatki nauczyciela Kuscha, liczba uczniów w szkole wynosiła 139 :

z Groszowic – 70 uczniów,

z Maliny – 44 uczniów

z Grudzic – 25 uczniów

W 1825r szkoła posiadała 155 uczniów uczęszczających do 3 klas :

najstarszej – 18 uczniów

średniej - 52 uczniów

niższej - 85 uczniów

W 1827r budynek szkolny rozbudowano. W 1827r do szkoły uczęszczało 220 uczniów :

z Groszowic – 103 uczniów

z Maliny – 72 uczniów

z Grudzic – 45 uczniów

W 1837r Grudzice i Malina zostały odłączone od gminy Groszowice, gdyż otrzymały własne szkoły. W Groszowicach zostało 146 uczniów.

Z roku na rok wzrastała liczba mieszkańców Groszowic; wzrastała też liczba uczniów groszowickiej szkoły.

W 1890r oddano do użytku nowy budynek szkolny, który posiadał 2 izby lekcyjne i 3 mieszkania dla nauczycieli. Renowacji poddano stary budynek szkolny. W całości, szkoła miała 4 izby lekcyjne.

Gminny budynek administracyjny – od 1890 r budynek szkolny nr 2

 

Ponieważ liczba uczniów w międzyczasie znacznie wzrosła, podjęto budowę kolejnego budynku szkolnego. Oddano go do użytku w 1902r . Jest to już 3-ci budynek szkolny. Były w nim 4 klasy i 7 mieszkań nauczycielskich.

1902 r – budynek szkolny nr 3(obecnie budynek B)

 

Budynek otoczony był metalowym płotem, pomiędzy którymi były ceglane łączenia. Całość otaczał żywopłot (widok od obecnej ul. W. Gorzołki 4). Do budynku przylegało duże podwórze sąsiadujące z ogrodem plebanii i działka szkolna do dyspozycji nauczycieli. Do budynku szkolnego wchodziło się od strony podwórza, środkowym wejściem. Mieszkania nauczycieli były po obu stronach, w niższych częściach budynku i wchodziło się też od strony podwórza, ale osobnymi wejściami.

Na przestrzeni 20 lat liczba mieszkańców Groszowic, a tym samym i uczniów w zdecydowanej liczbie wzrosła. Wobec tego podjęto decyzję budowy kolejnego budynku szkolnego – 4 tego, który został oddany do użytku 16 lipca 1927r. W projekcie, na początku oprócz kuchni wraz z zapleczem przewidziano 14 izb lekcyjnych. Jednak ostatecznie wybudowano tylko 7 izb lekcyjnych. W 1936r, po zlikwidowaniu 2 pokoi nauczycielskich uzyskano dodatkowo 1 klasę.

Była to nowoczesna szkoła z 8- ma izbami lekcyjnymi, kuchnią, centralnie ogrzewana, z łaźnią dla młodzieży i wyposażona w najnowocześniejsze pomoce naukowe.

W szkole mieszkał woźny, który dozorował mienie szkolne. Zajmował on dolne, piwniczne 2 pokoje z kuchnią, a wchodziło się do jego pomieszczeń od prawej strony budynku (na zdjęciu z prawej strony budynku). Z lewej strony szkoły był ogródek uczniowski ,a przed frontem szkoły – duże zielone boisko. Do dyspozycji nauczycieli dalej należała działka szkolna sąsiadująca z dawnym budynkiem szkolnym nr 3. W szkole uczyło się w 1936r – 677 uczniów. Tak zorganizowana szkoła należała do czołowych szkół w rejencji opolskiej.

 

16 lipca 1927 roku oddano do użytku nowy – 4 budynek szkolny

 

Dnia 15 lipca 1937 r nastąpiła zasadnicza zmiana w położeniu ludności polskiej na Opolszczyźnie z powodu wygaśnięcia konwencji genewskiej, a wybuch II wojny światowej oznaczał początek terroru hitlerowskiego na Opolszczyźnie. Zlikwidowano cały ruch polski wraz z jego wszystkimi instytucjami, polska prasa przestała wychodzić. W bezwzględny sposób tępiono używanie języka polskiego i pospiesznie kończono akcję niemczenia polskich nazwisk.

Nastał okres okupacji hitlerowskiej...

*

W styczniu 1945r, w ramach operacji wiślańsko – odrzańskiej, wojska radzieckie wkroczyły na teren Śląska Opolskiego. Uroczyste przekazanie Opola władzom polskim nastąpiło 24 marca 1945r .W uroczystości tej brała udział grupa działaczy z Groszowic ,m. in. – dyr. Cementowni Groszowic – profesor J. Grzymek, M. Gorzołkowa – groszowicka działaczka byłego Związku Polaków w Niemczech M. Zagórny, H. Zajączkowski Z. Bargieł – mieszkańcy Groszowic.

Organizatorem szkolnictwa w Groszowicach zajął się. Roman Stachel, który był kierownikiem szkoły do 30 X 1945r.

Jego następcą został Paweł Czarniecki, który 9 XI 1945r zwołał pierwszą radę pedagogiczn, w której brali udział następujący nauczyciele ; Władysława Drzymała, Agnieszka Sikorzenko, Stanisława Toborek, Modesta Prysak i Piotr Puciata.

W następnych miesiącach przybyli inni nauczyciele; Teofila Bronowska, Maria Baron, Helena Szmaniewska, Maria Kiszelka, Celina Wiakowska i Seweryn Kolbusz.

Szkoła była zupełnie zdewastowana, okna powybijane, sprzęt szkolny zdekompletowany. Najbardziej dawał się odczuć brak podręczników – uczono z „Płomyczka i „Płomyka”. Nauczyciele dochodzili pieszo z Opola (pociągi prawie nie kursowały).

W drugim budynku szkolnym (budynek szkolny nr 3) utworzono Szkołę Przemysłową Cementowni Groszowice wraz z internatem, który mieścił się w pierwszej części dawnych mieszkań nauczycielskich. W piwnicy zainstalowano łaźnię. Na pierwszym piętrze tego budynku szkolnego w grudniu 1945r uruchomiono przedszkole. Opiekunkami dzieci były: Gertruda Pankaus i Helena Skrzyszewska. Praca w przedszkolu i szkole była bardzo ciężka – dzieci bardzo słabo mówiły po polsku.

Pod koniec grudnia 1945r. w szkole było 337 dzieci. W następnych latach liczba dzieci stale się zwiększała, gdyż przybywali repatrianci.

Uczniowie uczyli się religii w szkole, razem z nauczycielami uczestniczyli w nabożeństwach. Uczyli się pieśni „Boże coś Polskę...” i modlitwy szkolnej. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli uczestniczyli w rekolekcjach, które przez 3 dni odbywały się w tutejszym kościele). Religii w szkole uczono do 1952r.

Z każdym miesiącem przybywało ludności miejscowej, która wracała do swych rodzinnych domów. Przybywało też coraz więcej repatriantów. Od samego początku przystąpiono do tworzenia kursu repolonizacyjnego dla dorosłych. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu. Na kursie uczyły: Stanisława Toborek, Modesta Prysak i Piotr Puciata. Uczono takich przedmiotów jak; język polski, nauka o Polsce współczesnej i śpiew. Na kurs zapisanych było 59 osób.

W szkole pierwsze zebranie rodzicielskie odbyło się 18 listopada 1945r. poinformowano rodziców, że z inicjatywy nauczycieli wprowadza się dodatkowo 1 lekcję tygodniowo, w czasie której omawiane będą problemy właściwego zachowania się – były to więc pierwsze lekcje wychowawcze. Poinformowano również o utworzeniu koła PCK, którego opiekunem był Piotr Puciata i o zorganizowaniu chóru szkolnego) pod kierunkiem Modesty Prysak.

Do dnia 17 XII 1945. zaprowadzono następujące dokumenty szkolne;

Księga nieobecności w służbie i urlopów

Księga inwentaryzacyjna

Księga wizytacyjna

Księga budżetu szkolnego

Księga konferencji rady pedagogicznej

Kronika szkolna.

Pod koniec 1945r. na terenie Groszowic działały następujące instytucje;

Szkoła

Urząd gminy

Stacja kolejowa

Urząd pocztowy

Szpital zakaźny

Kościół parafialny

Spółdzielnia

Młyn

Urząd bezpieczeństwa

Fabryka cementu

Fabryka papieru

Piekarnia

Remiza Zawodowej Straży Pożarnej

Instytut Materiałów Budowlanych

10 lutego 1946r. nauczyciele zorganizowali dla miejscowej ludności przedstawienie z udziałem dzieci szkolnych pt. „Kominiarz” Dochód z przedstawienia przeznaczono na bibliotekę szkolną. Dzień później. M. Skulec ofiarowała bibliotece szkolnej I i II tom „Krzyżaków” H. Sienkiewicza. . Od tego momentu rozpoczęło się gromadzenie księgozbioru. Ówczesny kierownik szkoły P.Czarniecki osobiście przejął pieczę nad organizującą się biblioteką.

 

Na terenie szkoły działały takie organizacje jak :

Samorząd uczniowski,

Spółdzielnia uczniowska,

PCK,

Liga Morska,

SKO,

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza,

Chór szkolny

Gromada Zuchów (dziewcząt).

W roku szkolnym 1948/49 kieruje szkołą ob. Stanisław Kisiel. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wprowadzono tzw. klasy „zerowe. Również w tym roku szkolnym wprowadzono w klasach V-VII nauczanie przedmiotowe. W klasach I-IV nadal uczył jeden nauczyciel.

Z protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 11 V 1948r. wynika, że pierwszymi nauczycielami przedmiotów w zależności od zainteresowań byli:

j. polski – Celina Wiakowska

                                              - Agnieszka Sikorzenko

historia – Celina Wiakowska

                                             - Stanisława Toborek

geografia – Modesta Prysak

                                              - Helena Szmaniewska

matematyka - Helena Szmaniewska

przyroda – Maria Baron

fizyka - Teofila Bronowska

chemia - Teofila Bronowska

rysunek - Teofila Bronowska

chór szkolny – Celina Wiakowska.

 

Wśród uczniów nauczycielki ; Teofila Bronowska (z prawej) i Maria Baron (z lewej)

*

Lata 50-te, to czasy wielu istotnych zmian. Szkołą kolejno kierują kierownicy ; Mikołaj Skrzypecki, Teofila Bronowska, Antoni Głowacz. W szkole prężnie działa harcerstwo i samorząd szkolny. Do ciekawie prowadzonych akcji harcerstwa i samorządu szkolnego należy ;

organizacja Harcerskich Igrzysk Sportowych,

zbiórka pieniędzy na odbudowę Warszawy,

przygotowanie i prowadzenie akademii z okazji rocznic państwowych dla mieszkańców Groszowic oraz pracowników cementowni,

udział w pierwszomajowych pochodach,

pokazy kółka tanecznego, i teatralnego,

organizowanie meczy piłki ręcznej (nazywanej szczypiorniak).

Dzięki akcji dyrektora groszowickiej cementowni, przedwojenny „pałacyk” dawnego właściciela cementowni został zaadaptowany na przedszkole.

Na skwerze, u zbiegu ulic Traugutta i Gorzołki otwarto księgarnię „Dom Książki”.

Ze względu na wzrost liczby dzieci urząd gminy Groszowice przydzielił szkole budynek nr 3, w którym podjęli naukę uczniowie klas I – III i przyszykowano 4 mieszkania dla nauczycieli.

W wyniku reformy administracyjnej kraju zlikwidowano urząd gminy, a pozostały po nim budynek przydzielono szkole (obecnie – przedszkole).W budynku tym przygotowano 4 klasy, pokój nauczycielski i 1 mieszkanie nauczycielskie. Uczniowie uczyli się na jedną zmianę, ale w trzech budynkach szkolnych. Liczba uczniów w 1960 r wynosiła 621. Średnio w klasie było około 35 uczniów.

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 15 XII 1956 r nauczaniem religii objęto dzieci, których rodzice sobie tego życzyli. Lekcje religii były nadobowiązkowe i prowadzone przez księży oraz zakonnice.

Religia była nauczana w szkole do 1961 r.

Religia ponownie wróciła do szkół : na mocy „ Instrukcji z 3 VIII 1990 r” jako przedmiot nadobowiązkowy. Religii w naszej szkole nauczał ksiądz proboszcz – Wojciech Skrobocz a pomagali mu kolejno ;

ksiądz wikary – Andrzej Jucha,

- Jerzy Tomeczek,

- Benedykt Barski.

*

1 IX 1960 r kierownikiem szkoły został Stanisław Modelski. W szkole wprowadzono obowiązkowy strój uczniowski (granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem). Uczniowie klas starszych objęci zostali nauką języka rosyjskiego. Zorganizowano również wieczorowe kursy tego języka dla dorosłych. W ramach Uniwersytetu Robotniczego uruchomiono Uniwersytet Powszechny, który miał pomóc starszemu społeczeństwu w zdobywaniu średniego wykształcenia.

Uczniowie w obowiązkowych strojach szkolnych

 

Budynek szkolny (obecnie A), przy pomocy cementowni przeszedł kapitalny remont, w wyniku którego utworzono gabinet lekarski, pracownie : fizyczno – chemiczną i techniczną, a w pomieszczeniu piwnicznym utworzono kuchnię (na dużej przerwie Komitet Rodzicielski prowadził dożywianie dzieci). W szkole prężnie działa ZHP i kółka : sportowe, techniczne, turystyczno – krajoznawcze, recytatorskie, chór szkolny, zespół teatralny i estradowy mandolinistów.

Sklepik uczniowski „Agatka”

 

Działa sklepik uczniowski „Agatka”. W klubie cementowni z udziałem rodziców i nauczycieli odbywają się zabawy taneczne. Szczególnie uroczyście obchodzi się święta państwowe i szkolne.

Kierownik szkoły – Stanisław Modelski wprowadził zwyczaj upamiętniania na zdjęciach absolwentów szkoły. Były to tzw. „tabla”.

Szkolna biblioteka rozwija czytelnictwo wśród uczniów (ze sprawozdania powizytacyjnego z dnia 21.06.1965r. wynika, że w bibliotece jest 3399 tomów, średnio wypada 20 książek na 1 ucznia – w szkole jest 434 uczniów).

Zarządzeniem Ministra Oświaty od roku szkolnego 1966/67 wprowadzono 8-klasową szkołę podstawową.

„Tablo” absolwentów Szkoły Podstawowej w Groszowicach

 

W 1969r szkoła mieści się w trzech budynkach, posiada 15 izb lekcyjnych, 1 pracownię techniczną i 6 mieszkań nauczycielskich.

Od 1970r szkołą kieruje Paweł Barczyk i jego zastępca – Sybilla Pieszkur. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się jak zwykle 1 września i w towarzystwie zaproszonych gości.

 

Inauguracja roku szkolnego 1970/71

 

W ciągu roku szkolnego nasi uczniowie rozwijali swe zainteresowania w kółkach przedmiotowych, interesowali się przeszłością Groszowic, a przede wszystkim pracami archeologów, którzy badali groszowickie wykopalisko archeologiczne, żyli sportem, a jeszcze inni byli majsterkowiczami tworząc np. z zapałek grody obronne czy wiejskie chaty.

Nawiązano współpracę z Opolskim Towarzystwem Kulturalno Oświatowym i Muzeum Ziemi Opolskiej.

W 26 rocznicę wyzwolenia Opola (i Groszowic) odsłonięto Tablicę Pamiątkową Wiktora Gorzołki. Uroczystość odsłonięcia Tablicy odbyła się 24 stycznia 1971r.

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy

 

Pamiątkowa Tablica Wiktora Gorzołki

 

W szkole, uczniowie uczą się w klaso-pracowniach: biologiczna (opiekun – S. Pieszkur), historyczna (opiekun – C. Mazur), matematyczna (opiekun – H. Deger), polonistyczna (opiekun – B. Jędrychowska), fizyczno-chemiczna (opiekun – H. Leniak). Z pomieszczeń piwnicznych i dawnego mieszkania woźnego utworzono: pracownię techniczną chłopców i pracownię techniczną dziewcząt, która została wyposażona w 10 maszyn do szycia, piec elektryczny i gazowy i wieloczynnościowy robot kuchenny Utworzono również długo wyczekiwaną zastępczą salę gimnastyczną z szatnią.

Po przeprowadzonych ekspertyzach zdecydowano o potrzebie kapitalnego remontu budynków szkolnych. W 1973r. wyłączono z użytkowania budynek II (B) zaś w 1977r. – budynek III (C).

W 1976r. w szkole jest 577 uczniów.

Z inicjatywy dyrektora szkoły – Pawła Barczyka, przy pomocy nauczycielki historii – Celiny Mazur, rodziców i uczniów zgromadzono eksponaty i pamiątki kombatantów II wojny światowej tworząc Szkolną Izbę Tradycji, którą uroczyście otwarto 25 V1976r.

Uroczystego otwarcia Szkolnej Izby Tradycji dokonała M. Gorzołka w towarzystwie szkolnego inspektora - M. Lewandowskiego i przedstawiciela ZboWiD – T. Jasińskiego. Byli też obecni licznie przybyli mieszkańcy Groszowic. Dla uczniów, którzy przygotowali program artystyczny i klasowe wystawy, były to podniosłe chwile, szkolne święto. Izba cieszyła się dużym zainteresowaniem także wśród nauczycieli i uczniów szkół opolskich, którzy przyjeżdżali do nas na lekcje pokazowe, czy zajęcia kółka historycznego.

Nasza Szkolna Izba Tradycji stała się szkolnym muzeum.

 

Uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Tradycji

 

Szkolna Izba Tradycji

*

Szkolna biblioteka pod opieką H. Szwiec w pełni rozwinęła swoją działalność. W 1977r. na półkach biblioteki znajdowało się 4480 książek. Przy bibliotece zorganizowano czytelnię, z której korzystało wielu uczniów, gdyż tylko tam można było skorzystać ze słowników, encyklopedii, leksykonów i czasopism. Do dyspozycji nauczycieli była bogata oferta pism fachowych i literatury rzeczowej.

W 1995r. w bibliotece szkolnej było 11143 woluminów.

*

W roku szkolnym 1970/71 działał w szkole XVIII Szczep Harcerski im. M. Konopnickiej. Harcerzami i zuchami opiekowały się jako druhny F. Połącarz i D. Sztandera.

Od 1979r. życiem 76 Drużyny Harcerskiej „Trampy” kierowała J. Jasek, a od 1980r. Z. Kaniewska i K. Dworecka.

 

Harcerze XVIII Szczepu Harcerskiego na Górze św Anny

 

Harcerze przy pomniku

*

1 lutego 1983r. na dyrektora szkoły zostaje powołana Anna Prokopowicz.

1 września 1984r. tradycyjnie obchodziliśmy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, którego dokonywała dyrektor A. Prokopowicz, zaś ceremoniału pasowania pierwszoklasistów dopełniał zastępca – Stanisław Radwański.

 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1984/85

 

W 1984r. nauczycielka biologii M. Broniszewska założyła ogródek szkolny, który stał się warsztatem praktycznych zajęć z biologii .

1 września 1987r. nastąpiło uroczyste, długo oczekiwane oddanie do użytku wyremontowanego budynku szkolnego, nazywanego obecnie „B”.

 

Budynek szkolny „B” po remoncie (widok od strony podwórza)

 

Uroczystość oddania do użytku budynku szkolnego „B”

Oprócz pięknych i widnych klas, z nowymi pomocami dydaktycznymi, są tam dwa pokoje nauczycielskie, szatnia, sanitariaty, świetlica i stołówka szkolna. Z oddzielnym wejściem przygotowano 6 mieszkań nauczycielskich.

 

Budynek szkolny „B” od strony ulicy W. Gorzołki

*

Aby upamiętnić tych, którzy wyróżniają się w pracy na rzecz szkoły założono Księgę Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 24.

Do księgi wpisano nazwiska wypróbowanych przyjaciół naszej społeczności :

K. Rybarczyk

K. Tymków

A. Bizgiel

W. Parwol

Z. Groszek

C. Mazur

T. Jasiński

E. Kaczmarczyk

*

W roku szkolnym 1989/90 przeszedł na emeryturę wieloletni zastępca dyrektora – Stanisław Radwański. Stanowisko zastępcy dyrektora objęła Lidia Trybulewicz.

*

Uczniowie naszej szkoły objęci byli nauką języka rosyjskiego od klas V, do VI 1990 Języka rosyjskiego na przestrzeni lat nauczali następujący nauczyciele : I. Lebid, I. Wasilewska, E. Szarek, A. Długosz, A. Okulus,.

Od IX 1990 r rodzice uczniów zadecydowali o wprowadzeniu obowiązkowego języka niemieckiego. Było to uwarunkowane brakiem nauczyciela języka angielskiego. Języka niemieckiego nauczali kolejno następujący nauczyciele : J. Trelka, H. Reclik, I. Jasińska, J. Kużbik.

*

W roku szkolnym 1991/92 podziękowaliśmy L. Trybulewicz, którą na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły zastąpiła Zbigniewa Kaniewska.

 

Z. Kaniewska – uroczystość pasowania pierwszoklasistów

*

W 1992 r. z inicjatywy M. Broniszewskiej przy współudziale nauczycieli WF (E. Szarek i A. Martusia) uczniowie wraz z rodzicami z ogródka szkolnego utworzyli „zieloną salę gimnastyczną”, która w części rekompensowała brak dużej sali gimnastycznej.

*

W lutym 1992 r. Kurator Oświaty powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Anna Prokopowicz ponownie została dyrektorem szkoły.

 

Dyrektor szkoły – Anna Prokopowicz

*

W roku szkolnym 1994/95 w szkole jest 708 uczniów podzielonych na 29 oddziałów.

Po długim remoncie szkolnego budynku nazywanego obecnie „A” (wybudowano go w 1927 r) oddano do użytku nowe skrzydło „ Łącznik”. W nowym skrzydle znajdują się : szatnie, sekretariat, gabinet dyrektora i jego zastępcy, sanitariaty (które do tej pory znajdowały się w osobnym budynku).

Budynek szkolny „A” przed wybudowaniem nowego skrzydła

 

Budynek szkolny „A” po wybudowaniu nowego skrzydła

 

Z chwilą oddania do użytku „Łącznika” zbiory z Izby przeniesiono do nowego pomieszczenia na II piętrze (budynek „A”), w którym Celina Mazur wyeksponowała trzy działy ;

Martyrologia Polaków z działalnością Związku Polaków w Niemczech.

Archeologia z regionalną kulturą Groszowic.

Historia szkoły z najstarszymi dokumentami.

Obecną Szkolna Izbę Tradycji z ciekawością i zainteresowaniem zwiedzają uczniowie naszej szkoły mieszkańcy Groszowic, władze oświatowe a także delegacje nauczycieli z sąsiadujących państw.

 

Szkolna Izba Tradycji w nowych pomieszczeniach.

*

Zapomniana od lat szkolna spółdzielnia „Agatka” wznowiła działalność w roku szkolnym 1993/94 tylko dzięki inicjatywie i pracy Janiny Chrzanowskiej, która zaangażowała nie tylko uczniów, ale i ich rodziców.

Kierownicy (dyrektorzy) szkoły

1.   Roman Stochel                .............           do 30 X 1945 r

2.   Paweł Czarniecki            1 XI 1945 r     do 30 1948 r

3.   Stanisław Kisiel              1 IX 1948 r     do 30 VIII 1949 r

4.   Teofila Bronowska        26 IX 1949 r    do 30 VIII 1950 r

5.   Mikołaj Skrzypecki       31 VIII 1950 r do 10 XII 1953 r

6.   Teofila Bronowska       10 XII 1953 r  do 30 VIII 1955 r

7.   Antoni Głowacz            1 IX 1955 r     do 30 XI 1958 r

8.   Teofila Bronowska      1 XII 1958 r    do 31 VII 1961 r

9.   Stanisław Modelski     1 VIII 1961 r  do 30 III 1970 r

   10. Paweł Barczyk           1 IV 1970 r     do 28 I 1983 r

   11. Anna Prokopowicz    1 II 1983 r      do    ..................

 

*

Liczba uczniów w latach 1980 – 1995

 

Rok szkolny  1980/81 – 380       uczniów

1981/82 – 401

1982/83 – 347

1983/84 – 391

1984/85 – 461

1985/86 – 490

1986/87 – 603

1987/88 – 577

1988/89 – 507

1989/90 – 569

1990/91 – 602

1991/92 – 692

1992/93 – 675

1993/94 – 673

1994/95 – 708

1995/96 – 734

 

NAUCZYCIELE

SZKOŁY W LATACH 1945 – 1995

 

1.                     PAWEŁ  CZARNECKI

2.                     WŁADYSŁAWA  DRZYMAŁA

3.                     AGNIESZKA  SIKORZENKO

4.                     STANISŁAWA  TOBOREK

5.                     MODESTA  PRYSAK

6.                     PIOTR  PUCIATA

7.                     TEOFILA  BRONOWSKA

8.                     MARIA  BARON

9.                     HELENA  SZMANIEWSKA

10.                CELINA  WIAKOWSKA

11.                SEWERYNA  KOLBUSZ

12.                HALINA  SKRZYSZEWSKA

13.                MARIA  KISZELKA

14.                STANISŁAW  KISIEL

15.                DANUTA  KAMIŃSKA

16.                KINGA  MARNY

17.                MIKOŁAJ  SKRZYPECKI

18.                ZOFIA  LESZCZYŃSKA

19.                PAULINA  JEDNAKA

20.                MARIA  WITCZYK

21.                KRYSTYNA  PIKA

22.                WERONIKA  SKRZYPECKA

23.                ANNA  ŚLIWIŃSKA

24.                MIECZYSŁAW  ŚWIERCZYŃSKI

25.                MARIA  GOLIK

26.                JOLANTA  ZIEMSKA

27.                DANUTA  SALA

28.                ALICJA  BRYŁA

29.                PAWEŁ  BARCZYK

30.                ANTONI  JANUSZ

31.                MARIA  SIONKO

32.                ZDZISŁAWA  WOJCIECHOWSKA

33.                MARIA  KACZKOWSKA

34.                GENOWEFA  ZENCHA

35.                ANTONI  GŁOWACZ

36.                JÓZEFA  BUSZ

37.                WIESŁAWA  SOBIERAJ

38.                BARBARA  UJMA – PIETRASZ

39.                KAZIMIERZ  SMOLIŃSKI

40.                HILDEGARDA  ŚWIERC – JANOWSKA

41.                BOGUMIŁA  KOWCURZ

42.                HILDEGARDA  ARNDT – BARCZYK

43.                STANISŁAW  KRAKOWIAK

44.                JAN  SMOLUK

45.                RYSZARD  SZYDŁOWSKI

46.                MARIA  DREJ

47.                WERONIKA  KUTA

48.                MARIA  KRYZA

49.                JÓZEFA  HEBROWSKA

50.                KRYSTYNA SPIŚLA

51.                WANDA  ZDANOWICZ

52.                FELICJA  BUKOWIECKA – POŁĄCARZ

53.                STANISŁAW  ŻURAKOWSKI

54.                MARIA KRZYŻAK – BUKOWIECKA

55.                STANISŁAW  MODELSKI

56.                JÓZEFA  MODELSKA

57.                BARBARA  SOBERA

58.                JERZY  MAZUR

59.                JRENA  LEBID

60.                WIESŁAW  PIETRZAK

61.                JERZY  BOREJ

62.                DANUTA  SZTANDERA

63.                CELINA  MAZUR

64.                JADWIGA  TOUERLE

65.                ELŻBIETA  JASIŃSKA

66.                FRANCISZEK  KARKOS

67.                TERESA  ROMAŃCZUKIEWICZ – POLEK

68.                TERESA  KARDASZ

69.                KRYSTYNA  JĘCZ – MAGIERSKA

70.                GRAŻYNA  SZYMAŃSKA

71.                HALINA  DEGER

72.                RENATA  KUŚ

73.                BARBARA  BOK – TAMBOR

74.                WANDA  ŚLIŻ

75.                BOŻENA  LENARCZYK

76.                URSZULA  WRÓBLEWSKA

77.               ELŻBIETA SOBKOWICZ–JĘDRYCHOWSKA

78.                GRAŻYNA  FILIPOWSKA

79.                ELŻBIETA  MĄDRA

80.                SYBILLA  PIESZKUR

81.                ELŻBIETA  ULBRICH

82.                BOGUMIŁA  GĘSIEWICZ

83.                MIROSŁAWA  LENIAK

84.                STANISŁAWA  BALCERAK

85.                ANNA  PROKOPOWICZ

86.                ZOFIA  KOZIER

87.                HANNA  ROKOSA – POGRZEBA

88.                JALANTA  JASEK

89.                ALEKSANDER  ULBRICH

90.                KRYSTYNA  PIETRZYK

91.                IRENA  WASILEWSKA

92.                JANUSZ  MODELSKI

93.                JANINA  NAZAR

94.                HALINA  SZWIEC

95.                KRYSTYNA  LEWANDOWSKA

96.                JADWIGA  ANWEILER

97.               MIROSŁAWA SZADKOWSKA-DĄBROWSKA

98.                STANISŁAW  RADWAŃSKI

99.                ALICJA  BUCHWALD – WOJAKOWSKA

100.           JOANNA MERYK

101.           ZBIGNIEWA  KANIEWSKA

102.           ANNA  ANTOSIK

103.           KRYSTYNA  DWORECKA

104.           URSZULA  ZAWADA

105.           KRYSTYNA  LESIUK

106.           KRYSTYNA  OSUCHOWSKA

107.           ELŻBIETA   ŻEMCZYKOWSKA

108.           REGINA  WENDET

109.           ELŻBIETA  SZAREK

110.           ALINA  PASZKOWSKA – GRZESIK

111.           ANDRZEJ  JÓZEFIAK

112.           ANNA  DŁUGOSZ

113.           MIROSŁAWA  BRONISZEWSKA

114.           WŁODZIMIERZ  ŁOMPIEŚ

115.           JANINA  TOMASIEWICZ

116.           MARIA  LUDYNIA

117.           KRYSTYNA RYBAK

118.           ALICJA  MITEK –KOCHANOWSKA

119.           AGATA  OLESZCZUK-BIERNACKA

120.           IWONA  ŚRUTWA

121.           LIDIA  TRYBULEWICZ

122.           URSZULA  GURECKA

123.           MARIAN  SZOSTEK

124.           JANUSZ  OLECHNOWICZ

125.           IRENA  DROZDOWSKA

126.           ANETA  OKULUS

127.           IWONA  BRZEŻAŃSKA

128.           EWA  DRAJEWICZ

129.           ALDONA  DEMBOLECKA

130.           STANISŁAWA  CHAWARSKA

131.           ELŻBIETA  GAWŁOWSKA

132.           ANDRZEJ KOWALCZYK

133.           DOROTA  KONDZIELA

134.           KRYSTYNA  KASZUBSKA

135.           HELENA  WITKIEWICZ

136.           TERESA  GREGORCZYK

137.           MARZENA  STEFAŃCZYK

138.           MAREK  STEFAŃCZYK

139.           ZYGMUNT  KUREK

140.           TERESA  GIELSOK

141.           MAŁGORZATA  OSTRĘGA

142.           IWONA  JASIŃSKA

143.           TADEUSZ  KAPUŚCIŃSKI

144.           JADWIGA  ZNOJEK – RAJCZYK

145.           JOLANTA  KOŚCIANOWSKA

146.           KRYSTYNA  RUSIN

147.           JOLANTA  HOŁDA

148.           JANINA  CHRZANOWSKA

149.           MAŁGORZATA  ZARAŚ

150.           JADWIGA  WOŁK

151.           MAŁGORZATA  FRANEK

152.           JAN  TRELKA

153.           ELŻBIETA  KOCIOŁEK

154.           URSZULA  GORZOŁKA

155.           JOANNA  WIECZOREK

156.           BEATA  STANKIEWICZ

157.           GRAŻYNA  BINKOWSKA

158.           RENATA  PYKA

159.           HILDEGARDA  RECLIK

160.           IWONA  BRYŚ

161.           ELŻBIETA  PARADOWSKA

162.           ANDRZEJ  MARTUŚ

163.           MONIKA  CHOMA

164.           MARIUSZ  PATELSKI

165.           JOLANTA  KUŹBIK

166.           HALINA  KAZKIEWICZ

167.           EWA  BEDNARSKA

168.           MAŁGORZATA  GŁOWACKA

169.           KRZYSZTOF  DUDZIŃSKI

170.           LESZEK  CZAKIERT

171.           ELŻBIETA  FUGLEWICZ

172.           MARIA  TROJAN

173.           ZBIGNIEW  GRUBIAK

174.           MAREK  KUCHARSKI

175.           ARTUR  KOWALSKI

176.           BOŻENA  ŚLEMP

177.           KRYSTYNA  STECKA

178.           ELŻBIETA  NAJACH – KULPA

179.           BEATA  MADZIEWICZ

180.           AGATA  WIELGOSIŃSKA

181.           MARIA  GUZIK

182.           MAREK  KACZAN

183.           EWA  KWAŚNIEWSKA

184.           IRENEUSZ  SABINA

                  cdn...

                                                     

                                                                                                                                                                                                                             Agata, Zygmunt, e-mail: stronapsp24@wp.pl