Wymagania na poszczególne oceny

Ocenie opisowej podlegają następujące dziedziny edukacji:

1) edukacja polonistyczna,

2) edukacja matematyczna,

3) edukacja społeczno-przyrodnicza,

4) edukacja fizyczno-ruchowa i artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna) oraz rozwój   

     społeczno-emocjonalny ucznia.

 

 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

A – poziom wysokiuczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach,   

       proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań.

B – poziom średni – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych

       wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy,

       a wskazane błędy potrafi poprawić.

C – poziom zadowalający – uczeń stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania; z

       pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim poziomie

       trudności.

D – poziom niski – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich    

       działaniach i rozwiązywaniu problemów, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim

       stopniu trudności.

E – nieopanowane – uczeń, pomimo pomocy nauczyciela nie rozwiązuje łatwych zadań i

      problemów, nie przejawia chęci do pokonywania trudności.

 

 

  1. EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE III

 

Mówienie i słuchanie

A – poziom wysoki - Wypowiedzi pełne, poprawnie zbudowanymi zdaniami tworzącymi logiczną całość. Wyczerpujące wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu. Samodzielność wypowiadania się na dany temat.

B – poziom średni Wypowiadanie się chętne, jednak nie zawsze poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym Wypowiedzi są krótkie, nie zawsze wyczerpujące. Czasem konieczna pomoc nauczyciela.

C – poziom zadowalający Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczne. Niedokładna wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu, konieczna częsta pomoc ze strony nauczyciela.

D – poziom niski Uczeń wypowiada się niechętnie, bardzo rzadko, używając krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów. Dość często popełnia błędy stylistyczne i gramatyczne. Nie słucha uważnie i nie zawsze rozumie wysłuchany tekst.

Czytanie

A – poziom wysoki - Czytanie biegłe, zdaniami, płynnie, wyraziście, w dobrym tempie. Samodzielne zdawanie sprawy z treści czytanego tekstu po jednorazowym przeczytaniu. Szybkie wyszukiwanie w tekście fragmentów na określony temat. Samodzielne wyodrębnianie w tekście poznanych części mowy.

B – poziom średni – Czytanie w dobrym tempie, popełnianie drobnych pomyłek. Rozumienie tekstu czytanego cicho, lecz niezbyt dokładne odtwarzanie treści. Popełnianie błędów podczas wyodrębniania poznanych części mowy oraz ich korekta dokonana przez ucznia

 

C – poziom zadowalający – Zniekształcanie sylab i wyrazów podczas czytania. Tempo czytania wolne. Słabe rozumienie czytanego cicho tekstu. Czasem popełnia błędy podczas wyodrębniania poznanych części mowy.

D – poziom niski – Czyta słabo zniekształca wyrazy wielosylabowe. Często nie rozumie czytanego tekstu. Popełnia liczne błędy podczas wyodrębniania części mowy w tekście.

Pisanie

A – poziom wysoki - Pismo staranne, brak błędów ortograficznych. Oczekiwanie potwierdzenia nauczyciela w trakcie pisania samodzielnych wypowiedzi. Samodzielnie, sprawnie, bezbłędnie i interesująco zredagowane wypowiedzi pisemne (opowiadanie, opis, życzenia, list).

B – poziom średni – Pismo nie zawsze staranne. Nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci. Podczas pisania samodzielnej wypowiedzi konieczna pomoc nauczyciela i jego wskazówki i wyjaśnienia.

C – poziom zadowalający – Pismo zwykle niestaranne, niekształtne. Zdarzają się błędy przy przepisywaniu z tablicy, pisaniu z pamięci i ze słuchu. Z pomocą nauczyciela potrafi  napisać opowiadanie, opis, list.

D – poziom niski – Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. Uczeń nie potrafi napisać opowiadania, opisu, listu i krótkiej notatki.

 

 

2. EDUKACJA MATEMATYCZNA W KLASIE III

 

Liczenie

A – poziom wysoki - Biegłe dodawanie, odejmowanie w zakresie 1000 oraz mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Sprawne stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania i mnożenia pisemnego. Samodzielne rozwiązywanie zadań tekstowych złożonych objętych programem. Znajomość i właściwe zastosowanie umiejętności geometrycznych i praktycznych.

B – poziom średni – Potrafi dodawać i odejmować w zakresie 1000 oraz mnożyć i dzielić w zakresie 100, jednak popełnia błędy, które sam umie poprawić. Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z pomocą nauczyciela, wymagając wskazówek i wyjaśnień. Zdobyte wiadomości z geometrii, dotyczące miary długości, masy, czasu, pieniędzy, nie zawsze potrafi umiejętnie zastosować w praktyce.

C – poziom zadowalający Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 wykonywane w tempie wolnym. Popełnianie błędów w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 100  Popełnianie błędów w zadaniach geometrycznych i dotyczących miar. Wymaga częstej pomocy przy rozwiązywaniu zadań tekstowych złożonych. Pracuje wolno, niesamodzielnie, ale stara się.

D – poziom niski Liczy na konkretach. Oczekuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań do tysiąca oraz przy rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych. 

 

 

 

 

 

 

 

3. EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA W KLASIE III

 

A – poziom wysoki - Obserwuje, analizuje zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Rozpoznaje popularne poznane gatunki roślin i zna warunki wpływające na ich wzrost i rozwój. Rozróżnia rodzaje transportu oraz zna przepisy ruchu drogowego. Zna swoją miejscowość. Posługuje się mapą, zna kierunki świata i krajobrazy.

B – poziom średni Ukierunkowany przez nauczyciela obserwuje, analizuje zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Rozpoznaje niektóre poznane gatunki roślin i zna podstawowe warunki wpływające na ich wzrost i rozwój. Ogranicza się do znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymieni ważniejsze obiekty w swojej miejscowości. Ukierunkowany przez nauczyciela posługuje się mapą.

C – poziom zadowalający Przy pomocy nauczyciela obserwuje, analizuje zjawiska przyrodnicze, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Rozpoznaje po dwie rośliny z  poznanych gatunków roślin. Ogranicza się do znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymieni pojedyncze obiekty w swojej miejscowości. Przy pomocy nauczyciela posługuje się mapą.

D – poziom niski Wyłącznie przy pomocy nauczyciela obserwuje i analizuje zjawiska przyrodnicze myli związki przyczynowo- skutkowe w przyrodzie. Myli gatunki roślin. Wymaga podpowiedzi nauczyciela. Słabo zna i nie zawsze stosuje podstawowe zasady zachowania się i przepisy ruchu drogowego. Wymieni pojedyncze obiekty swojej miejscowości przy pomocy nauczyciela. Posługuje się mapą wyłącznie przy pomocy nauczyciela

 

4.  EDUKACJA FIZYCZNO-RUCHOWA I ARTYSTYCZNA

(MUZYCZNA, PLASTYCZNA, TECHNICZNA) W KLASIE III

 

A – poziom wysoki - Chętne podejmowanie zadań artystycznych (plastycznych, technicznych muzycznych). Umiejętne stosowanie podstawowych środków plastycznych i technicznych. Doprowadzenie każdej pracy do końca. Bardzo dobre opanowanie wiadomości muzycznych i piosenek z kl. III. Chętne uczestnictwo w zajęciach ruchowych i współdziałanie w grupie przy wykonywaniu ćwiczeń.

B – poziom średni Z obowiązku podejmowane zadania artystyczne. Prace doprowadzone do końca, lecz nie zawsze przemyślane i starannie wykonane, a wykorzystanie materiałów nie w pełni zadowalające. Ćwiczenia ruchowe wykonywane nie zawsze starannie i prawidłowo.

C – poziom zadowalający Prace artystyczne podejmowane niezbyt chętnie. Nie zawsze doprowadzone do końca. Widoczny brak pomysłowości oraz umiejętnego wykorzystania materiałów. Tempo pracy wolne, brak samodzielności. Małe zaangażowanie w zajęcia muzyczne, brak chęci do śpiewania oraz wykonywania ćwiczeń ruchowych

D – poziom niski

Prace artystyczno –techniczne wykonuje niechętnie. Często wymaga zachęty ze strony nauczyciela. Najczęściej nie potrafi umiejętnie wykorzystać przyniesionych materiałów. Śpiewa niechętnie. Zwykle nie opanowuje na pamięć słów piosenek oraz nie zna melodii piosenki. Wymaga stałej kontroli i zachęty podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.