Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24

 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

rok szk. 2010/2011

 

 1. Przedmiot: kształcenie zintegrowane;
 2. Nauczyciel: A. Oleszczuk-Biernacka,
 3. Klasa 3a;
 4. Obowiązkowe książki i zeszyty ćwiczeń: „Już w szkole”, wyd. Nowa Era (komplet)
 5. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, ćwiczenia, zeszyty, strój na w-f (w tym odpowiednie obuwie), obuwie zamienne, piórniki ze standardowym wyposażeniem, materiały na zajęcia plastyczne i techniczne, flet;
 6. Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności?

Odbywać się będą sprawdziany, kartkówki, dyktanda, głośne czytanie, dokonywana będzie analiza wytworów dzieci, obserwacja, samokontrola i samoocena uczniów;

 1. Zasady zgłaszania nie przygotowania do zajęć: przed zajęciami uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi i uzupełnić braki do następnych zajęć, bądź wyznaczonego terminu;  fakt ten będzie odnotowany w zeszycie (dzienniczku) ucznia i dokumentacji nauczyciela;
 2. Wymagania na poszczególne oceny: w załączeniu;
 3. Zasady poprawy ocen cząstkowych, semestralnych, rocznych: Zgodnie z PSO;
 4. Zasady postępowania w przypadku nieobecności uczniów na sprawdzianach pisemnych: uczeń ma możliwość pisania sprawdzianu w innym terminie;
 5. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych: dostosowanie dotyczy uczniów , u których jest zalecenie zapisane w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; w wyjątkowych sytuacjach dostosowanie może dotyczyć uczniów bez opinii;
 6. Zasady pracy z uczniem zdolnym: zgodnie z opracowanymi zasadami dla uczniów klas 1-3;
 7. Sposoby i formy informowania rodziców o postępach dziecka: zgodnie z WSO § 24  rodzice mają możliwość uzyskiwania informacji o jakości osiągnięć edukacyjnych i  wychowawczych dziecka co najmniej 4 razy w roku szkolnym w wybranych formach:   konsultacje zbiorowe, konsultacje indywidualne, wizyty w domu ucznia, rozmowy telefoniczne, korespondencję listowną, adnotacje w zeszytach przedmiotowych  i informacyjnych;

 

 

Opracowała:

  1. Oleszczuk-Biernacka