Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24

 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

rok szk. 2010/2011

 

 1. Przedmiot: informatyka;
 2. Nauczyciel: A. Oleszczuk-Biernacka,
 3. Klasa 3a;
 4. Obowiązkowe książki i zeszyty ćwiczeń: „Przygoda z komputerem klasa 3”, wyd. Videograf Edukacja
 5. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik;
 6. Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności?

Dokonywana będzie analiza wytworów dzieci, sprawdziany, obserwacja, samokontrola i samoocena uczniów;

 1. Zasady zgłaszania nie przygotowania do zajęć: przed zajęciami uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi i uzupełnić braki do następnych zajęć, bądź wyznaczonego terminu;  fakt ten będzie odnotowany w zeszycie (dzienniczku) ucznia i dokumentacji nauczyciela;
 2. Wymagania na poszczególne oceny: w załączeniu;
 3. Zasady poprawy ocen cząstkowych, semestralnych, rocznych: Zgodnie z PSO;
 4. Zasady postępowania w przypadku nieobecności uczniów na sprawdzianach pisemnych: uczeń ma możliwość pisania sprawdzianu w innym terminie;
 5. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych: dostosowanie dotyczy uczniów , u których jest zalecenie zapisane w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; w wyjątkowych sytuacjach dostosowanie może dotyczyć uczniów bez opinii;
 6. Zasady pracy z uczniem zdolnym: zgodnie z opracowanymi zasadami dla uczniów klas 1-3;
 7. Sposoby i formy informowania rodziców o postępach dziecka: zgodnie z WSO § 24  rodzice mają możliwość uzyskiwania informacji o jakości osiągnięć edukacyjnych i  wychowawczych dziecka co najmniej 4 razy w roku szkolnym w wybranych formach:   konsultacje zbiorowe, konsultacje indywidualne, wizyty w domu ucznia, rozmowy telefoniczne, korespondencję listowną, adnotacje w zeszytach przedmiotowych  i informacyjnych;

 

 

 

Karta oceny:

 

Elementy obserwacji

Poziom osiągnięć

A

B

C

D

E

Obsługa systemu Windows

 

 

 

 

 

Praca w programie graficznym Paint

 

 

 

 

 

Praca w edytorze tekstu WordPad

 

 

 

 

 

Umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową

 

 

 

 

 

Przygotowanie do zajęć

 

 

 

 

 

 

Wymagania szczegółowe:

 

Elementy obserwacji

Poziom osiągnięć

A

B

C

D

E

Obsługa systemu Windows

 • Włączanie i wyłączanie komputera
 • Logowanie i wylogowanie
 • Uruchamianie  i zamykanie  programu z pulpitu lub menu Start
 • Zmiany rozmiaru okien programów
 • Tworzenie własnego folderu
 • Uruchamianie programu z płyty CD
 • Posługiwanie się klawiaturą i myszką
 • Higiena pracy

 

 

 

 

 

Praca w programie graficznym Paint

 • Uruchamianie programu
 • Narzędzia programu Paint
  1. Rysowanie i malowanie na ekranie z wykorzystaniem narzędzi
  2. Zaznaczanie i przesuwanie wybranych elementów
  3. Obracanie w poziomie i w pionie zaznaczonych elementów
  4. Wstawianie pola tekstowego, obrazu
  5. Wykorzystanie narzędzia Kopiuj-wklej
 • Zapisywanie swojej pracy
 • Drukowanie

 

 

 

 

 

Praca w edytorze tekstu WordPad

 • Narzędzia programu WordPad

1.      Wykorzystanie poznanych przycisków paska formatu: Pogrubienie, Pochylenie i Podkreślenie. Wyrównaj do lewej, Wyrównaj do środka, Wyrównaj do prawej, Wypunktowanie, Kopiuj-wklej

2.      Edycja tekstu – rodzaje, rozmiar i styl czcionek, zmiana koloru

3.      Posługiwanie się klawiaturą w edytorze tekstu, stosowanie zasad popraw­nego wpisywania tekstu, działanie klawisza Tab

 • Zapisywanie swojej pracy
 • Drukowanie

 

 

 

 

 

Umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową

 • Uruchamianie programu
 • Wykorzystywanie wybranych  elementów przeglądarki
 • Wpisywanie adresu internetowego
 • Przewijanie strony
 • Korzystanie z linków
 • Wykorzystywanie wyszukiwarki (ogle)
 • Korzystanie z zasobów Internetu
 • Zaznaczanie i kopiowanie tekstu, obrazów
 • Zapisywanie obrazów
 • Bezpieczeństwo w Internecie

 

 

 

 

 

Przygotowanie do zajęć

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Agata Oleszczuk-Biernacka