PLAN PROFILAKTYCZNY KLASY III A

              ROK  SZKOLNY 2010/2011 

         „Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny” 

   Wych. klasy  - A. Oleszczuk-Biernacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

DZIAŁY

ZADANIA OGÓLNE

 

 

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

 

TERMIN

 

METODY REALIZACJI

 

 

 

ODPOWIE-

DZIALNY

 

 

CO WYKAŻE

 

 

KTO SPRAWDZI

 

Promocja zdrowia i profilaktyka

 

Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych

 

1.Realizacja programu „Owoce w szkole”.

 

2.Realizacja programu „Chcesz żyć zdrowo, odżywiaj się prawidłowo”,.”Rady i porady Żabusi Agusi”.

 

3.Realizacja zajęć wychowawczych „ABC zdrowego odżywiania”.

 

4.Higiena jamy ustnej i całego ciała. Klub „Wiewiórka”

 

 

 

 

5.Zorganizowanie Peryferiady

 

 

 

 

 

6.Propagowanie turystyki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu- realizacja programu „Znam swoje miasto”, wycieczki.

 

7.Kształtowanie nawyku dbania o higienę przed, w trakcie i po zajęciach ruchowych.

 

 

8.Pogadanki na temat: higieny osobistej, zdrowego odżywiania, korzyści płynących z uprawiania sportu, dbałość o ruch, radzenia sobie z agresją.

 

I sem.

 

 

II sem.

 

 

         4 godziny

I

 

Cały rok

 

           

          

 

 

 

II sem.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy

 

 

Wychowawca klasy,

D. Kondziela

 

 

Wychowawca klasy

 

 

 

Wychowawca klasy, pielęgniarka szkolna J. Kościanowska

 

E. Szarek, A. Kochanowska, J.Wołk, A. Oleszczuk-Biernacka

 

 

Wychowawca, K. Kurus

 

 

 

Wychowawca klasy, nauczyciele zajęć ruchowych

 

 

Wychowawca klasy, nauczyciele zajęć ruchowych,

 

Zapis w dzienniku

 

Zapis w dzienniku

 

 

Zapis w dzienniku

 

 

Zapis w dzienniku

 

 

Impreza

 

 

 

 

 

Zapis w dzienniku

 

 

 

Zapis w dzienniku, zachowanie uczniów

 

Zapis w dzienniku

 

 

 

Przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw prospołecznych

 

Przestrzeganie zasad kultury życia codziennego.

 

 

Propagowanie bezpiecznych zachowań

 

 

 

 

 

 

 

1.Bezpieczna droga do szkoły. Ćwiczenia praktyczne w terenie .

 

 

 

 

2. Właściwe zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej, podczas przejść ulicami miasta – pogadanki, działania doraźne

 

 

 

1.Pogadanki na temat zachowania się w szkole podczas przerw, spożywania posiłków, zajęć ruchowych. Używanie zwrotów grzecznościowych.

2.Cykl zajęć i działań wychowawczych „Dzień dobry, dziękuję nic nie kosztuje, a jak smakuje”.

1.Cykl zajęć tematycznych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu -„Bezpieczny Internet”

 

 

Cały rok ,

spotkania z policjantem z Wydz. Ruchu Drogowego

 

           Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

              Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy

 

 

Wychowawca klasy

 

Wychowawca klasy

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

Zapis w dzienniku

 

 

 

 

 

Zapis w dzienniku.

 

Zapis w dzienniku

 

Zapis w dzienniku

 

 

 

Współpraca szkoły z rodzicami

1.Przeprowadzenie zebrań tematycznych „Moje dziecko jest zawsze bezpieczne i codziennie grzeczne”.

 

2.Przypomnienie dokumentów szkolnych: PSO, STATUT SZKOŁY, KONTRAKT KLASOWY Z RODZICAMI oraz innych  regulaminów, a także stałe odwoływanie się do zapisów w prawie szkolnym.

 

3.Organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców.

 

     I i II semestr

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Wychowawca klasy

 

 

Wychowawca klasy

 

 

Wychowawca klasy

 

 

 

Protokół z zebrania

 

 

Protokół z zebrania

 

 

Zapis w dzienniku