PLAN WYCHOWAWCZY KL. III A PSP 24 w OPOLU  rok szk. 2010/11

 

Wych. Agata Oleszczuk-Biernacka

 

 

 

DZIAŁY

ZADANIA OGÓLNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

TERMIN

METODY RELIZACJI

ODPOWIE-DZIALNY

CO WYKAŻE

KTO SPRAWDZI

 

Tradycja i ceremoniał

 

Organizowanie uroczystości szkolnych

 

·         Dzień Zdrowia – dzień otwarty w szkole

·         Dzień Rodziny

·         Włączanie się do organizacji i udziału w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły

·         Festyn szkolny

·         Pogadanki przed apelami i uroczystościami na temat zachowania się podczas słuchania hymnu państwowego i w czasie innych ważnych uroczystości.

 

III 2011

XII 2010

 

 

 

V/VI 2010

cały rok

wychowawca

zapisy w dziennikach

 

 

 

 

Zespół wychowawczy, wicedyrektor, dyrektor, powołane osoby

 

 

 

 

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

·         Organizowanie klasowych konkursów

·         Udział w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

·         Wykorzystanie uczniów do przygotowania fragmentów lekcji

·         Przygotowywanie przez uczniów gazetek klasowych

·         Prezentacja osiągnięć uczniów na forum klasy i szkoły

·         Udział i organizowanie akcji Gospodarz Szkoły

·         Organizowanie pomocy koleżeńskiej

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca

 

 

 

 

 

zapisy w dzienniku i dokumentacji wychowawcy, klasowe i szkolne gazetki, szkolna i klasowa strona internetowa

 

 

Wychowanie ku wartościom uniwersalnym                   i społecznym

·         Wdrażanie do form życia samorządnego, pełnienie prostych funkcji w szkole, w klasie.

·         Przeprowadzenie pogadanek propagujących reagowanie na zachowania niepożądane społecznie

·         Wdrażanie do właściwego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zapobieganie zachowaniom agresywnym

·         Całoroczna zbiórka baterii i puszek

·         Segregowanie śmieci w klasach

·         Organizowanie pomocy koleżeńskiej

·         Udział w akcjach charytatywnych:

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-Zbiórka pieniędzy na potrzeby szkoły w 

  Togo

-Wyprawka dla żaka

-Kampania Walki z Głodem

-Zostań Mikołajem z PCK

-Gorączka Złota

-Koszyczek Wielkanocny

-Kontynuowanie akcji „Góra Grosza”

·         Realizacja projektu: ,,Od grosika do złotówki”

·         Warsztaty „Niepełnosprawni są wśród nas –jak im pomóc?”

·         Kształtowanie u uczniów patriotycznej postawy poprzez pogadanki, udział w uroczystych apelach itp.

·         Uczestnictwo w życiu kulturalnym (kino, teatr, wystawy itp.)

cały rok, działania doraźne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg kalendarza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca w porozumieniu z organizatorami

 

 

 

 

zapisy w dzienniku i dokumentacji wychowawcy

 

 

 

 

Wspólne działania na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły i budowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 

 • Organizowanie konsultacji indywidualnych dla rodziców
 • Włączanie rodziców do organizowania i uczestnictwa w życiu szkoły i klasy
 • Umożliwienie Rodzicom przekazu informacji- zamieszczanie inf. na stronie internetowej szkoły.
 • Diagnozowanie potrzeb rodziców poprzez ankietowanie.
 • Uwzględnianie w planie pracy wychowawczej sugestii rodziców zdobytych podczas spotkań indywidualnych.
 • Włączanie rodziców w uczestnictwo w uroczystościach, świętach, imprezach klasowych i  szkolnych.

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

wychowawca

 

zapisy w dziennikach i dokumentacji wychowawcy

 

 

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

 

Wyrabianie odpowiedzialności za stan przyrody i uczenie właściwego oraz bezpiecznego korzystania z jej dóbr

 • Udział w  akcji ,,Sprzątanie Świata”
 • Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat idei „Sprzątanie Świata”
 • Obchody Tygodnia Ochrony Środowiska- Dzień Ziemi
 • Wdrażanie dzieci do oszczędzania wody, prądu poprzez gaszenie niepotrzebnego światła, właściwe korzystanie z wody, zorganizowanie zajęć na ten temat
 • Wykonanie nalepek na w/w temat
 • Pielęgnowanie roślin w klasie, ukwiecanie szkoły

 

 • Propagowanie czasopism o tematyce przyrodniczej.
 • Założenie hodowli szczypiorku i rzeżuchy i wykorzystanie jej do przygotowania zdrowej żywności
 • Promowanie żywności ekologicznej

 

IX 2010

IX 2010

 

 

     IV 2010

 

cały rok

 

 

 

 

X 2010

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Zima, wiosna

 

 

 

Cały rok

 

wychowawca

zapisy w dziennikach i dokumentacji wychowawcy

 

Organizacja zespołu klasowego

 • Zbieranie i uaktualnianie danych personalnych dzieci i rodziców.
 • Wybór samorządu klasowego
 • Przydzielanie ról do pełnienia na forum klasy, grupy
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Pogadanka mająca na celu ustalenie obowiązków dyżurnych i sumiennego wykonywania przyjętych na siebie obowiązków.
 • Współuczestnictwo w ustalaniu harmonogramu wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 • Wspólne wyjścia, wycieczki
 • Klasowe obchody różnych świąt (w tym urodzin dzieci)
 • Organizowanie pracy na lekcjach w formie grupowej, wdrażanie do pracy w grupie
 • Przypomnienie kontraktu klasowego i innych dokumentów regulujących pracę szkoły.
 • Uzupełnianie kącika przyborów, gier i książek
 • Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych:

- Dzień Chłopaka, Dziewczynki

- Dzień Edukacji Narodowej

- Święto Odzyskania Niepodległości

- Kiermasz bożonarodzeniowy

- Szkolna Wigilia

- Bal przebierańców

- Dzień Ziemi

- Festyn szkolny

- inne

IX 2010

IX 2010

 

 

     IV 2010

 

cały rok

 

 

 

 

X 2010

 

Cały rok

 

 

Cały rok

wychowawca

zapisy                    w dziennikach  i dokumentacji wychowawcy

 

 

 

Opracowała w oparciu o szkolny plan wychowawczy

Agata Oleszczuk-Biernacka –wych. kl.3 a